หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสุชัญญา แพเรืองโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ นีลวัฒนานนท์โรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นางกาญจนา เพิ่งใหญ่โรงเรียนเจริญเวชกรรมการ
4. นางกาญจนา พืชผลโรงเรียนวัดพนมกรรมการ
5. นางนภาพร นิลศิริโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ ชานะมัยโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
7. นางศุกล ศักดิ์เพชรโรงเรียนบ้านตะกรบกรรมการ
8. นางฤทัยรักษ์ โกละกะโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
9. นางสาววิไลลักษณ์ ชูขันธ์โรงเรียนวัดถ้ำสิงขรกรรมการ
10. นางอรชร ไกรราญโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุชัญญา แพเรืองโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นางลาวัลย์ นีลวัฒนานนท์โรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นางกาญจนา เพิ่งใหญ่โรงเรียนเจริญเวชกรรมการ
4. นางกาญจนา พืชผลโรงเรียนวัดพนมกรรมการ
5. นางนภาพร นิลศิริโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ ชานะมัยโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
7. นางศุกล ศักดิ์เพชรโรงเรียนบ้านตะกรบกรรมการ
8. นางฤทัยรักษ์ โกละกะโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
9. นางสาววิไลลักษณ์ ชูขันธ์โรงเรียนวัดถ้ำสิงขรกรรมการ
10. นางอรชร ไกรราญโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุชัญญา แพเรืองวัดจันทร์ประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ นีลวัฒนานนท์โรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นางกาญจนา เพิ่งใหญ่โรงเรียนเจริญเวชกรรมการ
4. นางกาญจนา พืชผลโรงเรียนวัดพนมกรรมการ
5. นางนภาพร นิลศิริโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ ชานะมัยโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
7. นางศุกล ศักดิ์เพชรโรงเรียนบ้านตะกรบกรรมการ
8. นางฤทัยรักษ์ โกละกะโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
9. นางสาววิไลลักษณ์ ชูขันธ์โรงเรียนวัดถ้ำสิงขรกรรมการ
10. นางอรชร ไกรราญโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายธงชัย ธนศิริรักษ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสิริพรรณ สาเรศโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
6. นางสุไรยา สาม่านโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
7. นางสุปรียา จุลกัลป์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ทิพย์เสภาโรงเรียนบ้านท่านหญิงกรรมการ
9. นางสาวสิรินยา บัวลอยโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
10. นางสุปราณี ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ธนศิริรักษ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสิริพรรณ สาเรศโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
6. นางสุไรยา สาม่านโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
7. นางสุปรียา จุลกัลป์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ทิพย์เสภาโรงเรียนบ้านท่านหญิงกรรมการ
9. นางสาวสิรินยา บัวลอยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางสุปราณี ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ธนศิริรักษ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสิริพรรณ สาเรศโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
6. นางสุไรยา สาม่านโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
7. นางสุปรียา จุลกัลป์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ทิพย์เสภาโรงเรียนบ้านท่านหญิงกรรมการ
9. นางสาวสิรินยา บัวลอยโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
10. นางสุปราณี ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านบนไร่ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศรีแพรศรีโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
3. นายอับดุลฟาซีร์ มะแลงโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
4. นางสุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้งโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปรางกรรมการ
5. นางสาวปรัษฐา รัตนคชโรงเรียนวัดปากตรังกรรมการ
6. นางสาวสุณิสา มัจฉาชาญโรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
7. นางสาวจิตราวดี บัวเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นางสาวภัทราพร เพชรเจริญโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
9. นางบุญทรง เจริญกิตติยาภรณ์โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านบนไร่ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศรีแพรศรีโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
3. นายอับดุลฟาซีร์ มะแลงโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
4. นางสุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้งโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปรางกรรมการ
5. นางสาวปรัษฐา รัตนคชโรงเรียนวัดปากตรังกรรมการ
6. นางสาวสุณิสา มัจฉาชาญโรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
7. นางสาวจิตราวดี บัวเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นางสาวภัทราพร เพชรเจริญโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
9. นางบุญทรง เจริญกิตติยาภรณ์โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายดุสิต ไชยเจตน์โรงเรียนตลาดหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ อักษรเผือกโรงเรียนวัดเดิมเจ้ากรรมการ
3. นางฆนรจณ์ สังข์เพชรโรงเรียนมหาราชแสงอรุณกรรมการ
4. นางสาววิศรุตา นาคศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
5. นางสาริณี ธรรมบดีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
7. นางสาวศศิธร นวลละอองโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
8. นางสาวกญกมล คงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
9. นางสาววันวิสาข์ ลอยเลื่อนโรงเรียนวัดบางน้ำจืดกรรมการ
10. นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์โรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายดุสิต ไชยเจตน์โรงเรียนตลาดหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ อักษรเผือกโรงเรียนวัดเดิมเจ้ากรรมการ
3. นางฆนรจณ์ สังข์เพชรโรงเรียนมหาราชแสงอรุณกรรมการ
4. นางสาววิศรุตา นาคศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
5. นางสาริณี ธรรมบดีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
7. นางสาวศศิธร นวลละอองโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
8. นางสาวกญกมล คงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
9. นางสาววันวิสาข์ ลอยเลื่อนโรงเรียนวัดบางน้ำจืดกรรมการ
10. นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์โรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ไชยเจตน์โรงเรียนตลาดหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ อักษรเผือกโรงเรียนวัดเดิมเจ้ากรรมการ
3. นางฆนรจณ์ สังข์เพชรโรงเรียนมหาราชแสงอรุณกรรมการ
4. นางสาววิศรุตา นาคศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
5. นางสาริณี ธรรมบดีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
7. นางสาวศศิธร นวลละอองโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
8. นางสาวกญกมล คงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
9. นางสาววันวิสาข์ ลอยเลื่อนโรงเรียนวัดบางน้ำจืดกรรมการ
10. นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์โรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายโอภาส เอ้งเหมาะโรงเรียนวัดอัมพารามประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา นุกูลวรรณ์โรงเรียนบ้านพังกาญจน์กรรมการ
3. นางฐิติมา เมฆหมอกโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาวลำภู นกเพชรโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สัมพันธ์โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางวนพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
7. นางสุนิษฐา เจริญวิทย์ธนเดชโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดีโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
9. นางสาวศิริวรรณ สุขเดิมรอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
10. นางเพลินพิศ จำนงทองโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายโอภาส เอ้งเหมาะโรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
2. นางสาวยลดา นุกูลวรรณ์โรงเรียนบ้านพังกาญจน์กรรมการ
3. นางฐิติมา เมฆหมอกโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาวลำภู นกเพชรโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สัมพันธ์โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางวนพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
7. นางสุนิษฐา เจริญวิทย์ธนเดชโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดีโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
9. นางสาวศิริวรรณ สุขเดิมรอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
10. นางเพลินพิศ จำนงทองโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายโอภาส เอ้งเหมาะโรงเรียนวัดอัมพารามประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา นุกูลวรรณ์โรงเรียนบ้านพังกาญจน์กรรมการ
3. นางฐิติมา เมฆหมอกโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาวลำภู นกเพชรโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สัมพันธ์โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางวนพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
7. นางสุนิษฐา เจริญวิทย์ธนเดชโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดีโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
9. นางสาวศิริวรรณ สุขเดิมรอดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
10. นางเพลินพิศ จำนงทองโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ราชสมบัติประธานชมรมครูฯประธานกรรมการ
2. นางลัดดา พุ่มพวงโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางปริชาติ พลทองโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สาสนัสโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
5. นางจันทิมา จีระเจริญพงษ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวสวรรยา เพชรชัยโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
7. นางสมใจ ชัยศิริโรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
8. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
9. นางกรกนก มุกดาโรงเรียนตาขุนกรรมการ
10. นายวิจารณ์ อ่อนทองที่ปรึกษาชมรมครูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ราชสมบัติประธานชมรมครูฯประธานกรรมการ
2. นายวิจารณ์ อ่อนทองที่ปรึกษาชมรมครูฯกรรมการ
3. นางลัดดา พุ่มพวงโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
4. นางปริชาติ พลทองโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สาสนัสโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
6. นางจันทิมา จีระเจริญพงษ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
7. นางสาวสวรรยา เพชรชัยโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
8. นางสมใจ ชัยศิริโรงเรียนวัดอัมพารามกรรมการ
9. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นางกรกนก มุกดาโรงเรียนตาขุนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ ศรีอนรรฆวานิชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา วุฒิพงศ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปราบทมูลโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
4. นางอรปรียา รอดเจริญโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสุกมล ชาตะกูลโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ มีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
7. นางสุนันทา รักประทุมโรงเรียนตาขุนกรรมการ
8. นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านพัฒนา2กรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ ตะนาวศรีโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
10. นางสาวยุคล อักษรชื่นโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
11. นายนราวิชญ์ เดชาโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
12. นางอุทาภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดบางพลากรรมการ
13. นางนุชนารถ บุญชูโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
14. นางรัตนา คงทิพย์โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ศรีอนรรฆวานิชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา วุฒิพงศ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปราบทมูลโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
4. นางอรปรียา รอดเจริญโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสุกมล ชาตะกูลโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ มีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
7. นางสุนันทา รักประทุมโรงเรียนตาขุนกรรมการ
8. นายนราวิชญ์ เดชาโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
9. นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านพัฒนา2กรรมการ
10. นางสาวจุฑารัตน์ ตะนาวศรีโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
11. นางสาวยุคล อักษรชื่นโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
12. นางอุทาภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดบางพลากรรมการ
13. นางนุชนารถ บุญชูโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
14. นางรัตนา คงทิพย์โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ศรีอนรรฆวานิชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา วุฒิพงศ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปราบทมูลโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
4. นางอรปรียา รอดเจริญโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางสุกมล ชาตะกูลโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ มีเสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
7. นางสุนันทา รักประทุมโรงเรียนตาขุนกรรมการ
8. นายนราวิชญ์ เดชาโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
9. นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติโรงเรียนบ้านพัฒนา2กรรมการ
10. นางสาวจุฑารัตน์ ตะนาวศรีโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
11. นางสาวยุคล อักษรชื่นโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
12. นางอุทาภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดบางพลากรรมการ
13. นางนุชนารถ บุญชูโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
14. นางรัตนา คงทิพย์โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียานันท์ เทพนวลโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยประธานกรรมการ
2. นางอารี เย็นสบายโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
3. นางสายตา แสงเดชโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสายลักษณ์ วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
5. นางสาวสุกมล ชาตะกูลโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
6. นางสาวศิรินาฎ เศรษฐชนะโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นางวันดี ถิ่นสมอโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี สังข์ประคองโรงเรียนวัดพุมเรียงประธานกรรมการ
2. นางสุภรี ทองเคร็งโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
4. นางนิตยา วัฒนโสภาโรงเรียนกรรมการ
5. นางอารี เย็นสบายโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
6. นางสกาวรัตน์ กัณฐรัตน์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
7. นางเสริมศรี ทิพย์สุวรรณโรงเรียนบ้านโตนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี สังข์ประคองโรงเรียนวัดพุมเรียงประธานกรรมการ
2. นางสุุภรี ทองเคร็งโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ปล้องนิราศโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
4. นางนิตยา วัฒนโสภาโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นางอารี เย็นสบายโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
6. นางสกาวรัตน์ กัณฐรัตน์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
7. นางเสริมศรี ทิพย์สุวรรณโรงเรียบ้านโตนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านช่่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยทิพย์ คนซื่อโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายสุทัศน์ หนุเล็กโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
4. นางสาวสิริยาพร ทิพย์พินิจโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวจุุฑามาศ แสงสุรึโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
6. นายสุทธิ์พงศ์ หลิกแก้วโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ นาคน้อยโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
8. นางสาวพรชนก นาคปลัดโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
9. นางพิมผกา จันทร์คงโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านช่่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยทิพย์ คนซื่อโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
3. นายสุทัศน์ หนุเล็กโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
4. นางสาวสิริยาพร ทิพย์พินิจโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวจุุฑามาศ แสงสุรึโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
6. นายสุทธิ์พงศ์ หลิกแก้วโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ นาคน้อยโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
8. นางสาวพรชนก นาคปลัดโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
9. นางพิมผกา จันทร์คงโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพิมพรรณ สุวรรณโกศัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เทียนไชยโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธิ์ุโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี คงแพทย์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา แก้ลวหาญโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
7. นายสนธิเดช จันทร์นวลโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ บัวอ่อนโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
9. นางวัชรี ไกรเทพโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
10. นายนถพร ขำแก้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองกรรมการ
11. นางสาวนุสรา โส้สมันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
12. นางจารุดี วิโรจน์โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
13. นางสาวศศิธร บุตรชะรีโรงเรียนบ้านอรุโรทัยกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
15. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพิมพรรณ สุวรรณโกศัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นางจารุดี วิโรจน์โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธิ์ุโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
5. นางสาวสุุภาวดี คงแพทย์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา แก้ลวหาญโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
7. นายสนธิเดช จันทร์นวลโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ บัวอ่อนโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
9. นางวัชรี ไกรเทพโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
10. นายนถพร ขำแก้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองกรรมการ
11. นางสาวนุสรา โส้สมันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
12. นางจารุณี เทียนไชยโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
13. นางสาวศศิธร บุตรชะรีโรงเรียนบ้านอรุโรทัยกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
15. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพิมพรรณ สุวรรณโกศัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นางจารุดี วิโรจน์โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธิ์ุโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
5. นางสุภาวดี คงแพทย์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา แก้ลวหาญโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
7. นายสนธิเดช จันทร์นวลโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ บัวอ่อนโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
9. นายนถพร ขำแก้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองกรรมการ
10. นางวัชรี ไกรเทพโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
11. นางสาวนุสรา โส้สมันโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
12. นางจารุณี เทียนไชยโรงเรียนวัดน้ำหักกรรมการ
13. นางสาวศศิธร บุตรชะรีโรงเรียนบ้านอรุโรทัยกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
15. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุลโรงเรียนบ้านศรีพนมประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสงโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
3. นางเนติพร ไชยนาเคนทร์โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
4. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
5. นางสาวนุรไอซา ดิงโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
6. นางดาลัด หมันหลินโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
7. นางพรรัตน์ วิเชียรโรงเรียนบ้านปากโตนกรรมการ
8. นายชโลธร สังครุฑโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
9. นางสาววิระมนต์ บุญชูศรีโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
10. นางสาวชริญา อรุณรุ่งเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
11. นางสาวปรียาสิณีเนตร สัญศรีเมืองโรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
12. นางสาวอุมาพร ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นางสาวสมทรง นาคประเสริฐโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
14. นางสาวนิศากร นาคเวชโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
15. นางสาวพิทยาพร สุขเวชโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
16. นางวนิดา วัชรโศภิษกุลโรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุลโรงเรียนบ้านศรีพนมประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสงโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
3. นางเนติพร ไชยนาเคนทร์โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
4. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
5. นางสาวนุรไอซา ดิงโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
6. นางดาลัด หมันหลินโรงเรียนวัดพุมเรียงกรรมการ
7. นางพรรัตน์ วิเชียรโรงเรียนบ้านปากโตนกรรมการ
8. นายชโลธร สังครุฑโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
9. นางสาววิระมนต์ บุญชูศรีโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
10. นางสาวชริญา อรุณรุ่งเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
11. นางสาวปรียาสิณีเนตร สัญศรีเมืองโรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
12. นางสาวอุมาพร ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นางสาวสมทรง นาคประดิษฐ์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
14. นางสาวนิศากร นาคเวชโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
15. นางสาวพิทยาพร สุขเวชโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
16. นางวนิดา วัชรโศภิษกุลโรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิสัณห์ พาหะมากโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สรกุลโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คงเอียดโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นางดวงสมร วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางสุทธิดา ด่านภัทรวรวัฒน์โรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางรัตนา ทีปะปาลโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
7. นายประวิทย์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิราณี รัตนถิรกุลโรงเรียนวัดอัมพาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์ บัวเนี่ยวโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ สงรักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาวปราณี ช่วยยิ้มโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา ผลพูนเกิดโรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
6. นางดวงฤดี จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจายกรรมการ
7. นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางจิตติมา เจริญธนวานิชย์โรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาววิมล แก้วประภาสโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
5. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
6. นางสาวอรุณทิพย์ เตยแก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ สุปันตีโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
8. นางศุภรัตน์ พรหมทองโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
9. นางสาวกรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
10. นางสาวอทัยกาญจน์ ผิวสลับโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
11. นางสาวข่อดิเย๊าะ อิบูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
12. นายจรินทร์ ชูนาวาโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางจิตติมา เจริญธนวานิชย์โรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาววิมล แก้วประภาสโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
5. นายธนารักษ์ บุญกาญจน์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
6. นางสาวอรุณทิพย์ เตยแก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ สุปันตีโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
8. นางศุภรัตน์ พรหมทองโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
9. นางสาวกรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
10. นางสาวอทัยกาญจน์ ผิวสลับโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
11. นางสาวข่อดิเย๊าะ อิบูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
12. นายจรินทร์ ชูนาวาโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสงโรงเรียนบ้านหนองมนประธานกรรมการ
2. นางสาวอะไอเสาะ ตึงเงาะโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางกฤติกา จิโสะโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางจีระพร เผือกผ่องโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
6. นางผิวพรรณ อนุพัฒน์โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
7. นางสุพรรณษา คงตั้งโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสงโรงเรียนบ้านหนองมนประธานกรรมการ
2. นางสาวอะไอเสาะ ตึงเงาะโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นางกฤติกา จิโสะโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางจีระพร เผือกผ่องโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
6. นางผิวพรรณ อนุพัฒน์โรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
7. นางสุพรรณษา คงตั้งโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมาโนชญ์ มีดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะล๊ะโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พันธมอญโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
5. นายดนุพน จันทร์สนโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
6. นางสาวรัตติยา รังสรรค์ศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมาโนชญ์ มีดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะล๊ะโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พันธมอญโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
5. นายดนุพน จันทร์สนโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
6. นางสาวรัตติยา รังสรรค์ศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายนนทกร ชุมทัพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ขนานเภาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายกวี ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
7. นางระพีพรรณ ชูบำรุงโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
8. นายศรีณรงค์ จรอนันต์โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
9. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
10. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
11. นายรัตนพล สุขปานโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
12. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
13. นายวราไพร ร่มพฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
15. นายจรัญ พันธุรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายยงยุทธ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์กรรมการ
20. นายสุทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
21. นายวิบูลย์ หนูจีนจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
22. นายวิศาล แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. นางนุจรี แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
24. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
25. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
26. นางสาวสุกัลยา กลิ่นเมฆโรงเรียนวัดบางปอกรรมการ
27. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายนนทกร ชุมทัพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ขนานเภาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายกวี ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
7. นางระพีพรรณ ชูบำรุงโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
8. นายศรีณรงค์ วงศ์เพ็ญโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
10. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
11. นายรัตนพล สุขปานโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
12. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
13. นายวราไพร ร่มพฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
15. นายจรัญ พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายยงยุทธ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
20. นายสุทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
21. นายวิบูลย์ หนูจีนจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
22. นายวิศาล แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. นางนุจรี แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
24. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
25. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสุกัลยา กลิ่นเมฆโรงเรียนวับางปอกรรมการและเลขานุการ
27. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายนนทกร ชุมทัพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ขนานเภาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายกวี ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
7. นางระพีพรรณ ชูบำรุงโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
8. นายศรีณรงค์ จรอนันต์โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
9. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
10. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
11. นายรัตนพล สุขปานโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
12. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
13. นายวราไพร ร่มพฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
15. นายจรัญ พันธุวงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายยงยุทธ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
20. นายสุทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
21. นายวิบูลย์ หนูจีนจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
22. นายวิศาล แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. นางนุจรี แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
24. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
25. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสุกัลยา กลิ่นเมฆโรงเรียนวัดบางปอกรรมการและเลขานุการ
27. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายนนทกร ชุมทัพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ขนานเภาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายกวี ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
7. นางระพีพรรณ ชูบำรุงโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
8. นายศรีณรงค์ จรอนันต์โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
10. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
11. นายรัตนพล สุขปานโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
12. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
13. นายวราไพร ร่มพฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
15. นายจรัญ พันธุรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายยงยุทธ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
20. นายสุทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
21. นายวิบูลย์ หนูจีนจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
22. นายวิศาล แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. นางศศิธร แก้วศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
24. นางนุจรี แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
25. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสุกัลยา กลิ่นเมฆโรงเรียนวัดบางปอกรรมการและเลขานุการ
27. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จุลเพชรโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นายนนทกร ชุมทัพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
3. นายองอาจ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ขนานเภาโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายกวี ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
7. นางระพีพรรณ ชูบำรุงโรงเรียนวัดแหลมไผ่กรรมการ
8. นายศรีณรงค์ จรอนันต์โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณกรรมการ
9. นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
10. นายชาญชัย แก้วจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
11. นายรัตนพล สุขปานโรงเรียนบ้านหนองมนกรรมการ
12. นายศิริชัย วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
13. นายวราไพร ร่มพฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
14. นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
15. นายจรัญ พันธุรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
16. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
17. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายยงยุทธ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีโรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)กรรมการ
20. นายสุทรรศน์ สุขทองเส้งโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
21. นายวิบูลย์ หนูจีนจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
22. นายวิศาล แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. นางนุจรี แก้วมีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
24. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการและเลขานุการ
25. นายหัถชัย มีทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสุกัลยา กลิ่นเมฆโรงเรียนวัดบางปอกรรมการและเลขานุการ
27. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์บ้านย่านยาวประธานกรรมการ
2. นายประเทือง กลิ่นเมฆวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
3. นายวิจารณ์ ศรัทธาสุขข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ยศเมฆวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
5. นางสาวบุญประสงค์ คงประเสริฐบ้านสามสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ จันทร์ฝากบ้านท่านหญิงวิภาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทณาย์ บุญพัฒน์มัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เที่ยงภาษาบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวปิยพร ศรีเทพวัดพระพรหมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ผอมดำวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ จันทร์ฝากบ้านท่านหญิงวิภาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทณาย์ บุญพัฒน์มัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เที่ยงภาษาบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวปิยพร ศรีเทพวัดพระพรหมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ผอมดำวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรพิมล วงเดชบ้านป่าตงประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ภู่หิรัญบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ จินากุลบ้านท่าขนอนกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ คงทองกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกรกฏ ศรีเมืองบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล วงเดชบ้านป่าตงประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ภู่หิรัญบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ จินากุลบ้านท่าขนอนกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ คงทองกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกรกฏ ศรีเมืองบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล วงเดชบ้านป่าตงประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ภู่หิรัญบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ จินากุลบ้านท่าขนอนกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ คงทองกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกรกฏ ศรีเมืองบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดบ้านห้วยตาหมิงรองประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ หมันหลินวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสิทธิเณศ เห้งทับนักวิชาการ มจร.กรรมการ
5. นางสุมาลี เด็กหลีบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ หมันหลินวัดพุมเรียงกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสิทธิเณศ เห้งทับนักวิชาการ มจร.กรรมการ
5. นางสุมาลี เด็กหลีบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวปิยมาส เต้งชูบ้านตะกรบประธานกรรมการ
2. นางนิภา คชาอนันต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ แสงแก้วบ้านย่านยาวกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ภักดีบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า มีเทพวัดรัษฎารามประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชัยศิริวัดอัมพารามกรรมการ
3. นางสาวทิพย์รัตน์ เรืองเดชเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
4. นางมณฑา สุชาติวัดนิลารามกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สมประสงค์บ้านราษฎร์ประสานจิตกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ถาวรแก้ววัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจีระพรรณ บุญช้างบ้านปากโตนประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ โชติสิงห์บ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสิริพรรณ สาเรศวัดน้ำหักกรรมการ
4. นางประไพ เหลี่ยววงศ์ภูธรวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นายมนตรี ศักดิ์เพชรบ้านตะกรบกรรมการ
6. นางอุทัยวรรณ คงทองเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจีระพรรณ บุญช้างบ้านปากโตนประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ โชติสิงห์บ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสิริพรรณ สาเรศวัดน้ำหักกรรมการ
4. นางประไพ เหลี่ยววงศ์ภูธรวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นายมนตรี ศักดิ์เพชรบ้านตะกรบกรรมการ
6. นางอุทัยวรรณ คงทองเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อาจกูลบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นุ่นชื่นบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางจันทร์จีรา จินดารักษ์บ้านหินดานกรรมการ
4. นางสาวสุปาณิดา ศักดิ์ศรีชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
5. นางบุญรวย แซ่ด่านข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวสุภาพ พัคค์สุนทรข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางมนต์ทิชา ชายเขียวบุญวงศ์วัดรัตนารามกรรมการ
8. นางเริงจิรา ศยามลนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
9. นางสำอาง สุนทรพัฒน์บ้านท่าม่วงกรรมการ
10. นางสาวสมศรี บัวอ่อนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวงบ้านหนองมนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เขียนสุวรรณ์บ้านห้วยพุนกรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ รื่นจิตบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
4. นางสุดาพร วิโรจน์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ รามแป้นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
6. นางสาวปุณณสา อาจทองนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา ชูศรีบ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์วัดวิชิตธารารามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงศ์วิริยะกุลบ้านบ่อกรังกรรมการ
3. นางกาญจุรี กลางณรงค์บ้านยางามกรรมการ
4. นางวีระนาฎ เจริญพานิชนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางสุนันทา ณ สุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
6. นางกาญจนา พรหมทองนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
7. นายสุริด วาทีตรงบ้านคลองรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายอติชาติ สันติจิตโตบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวหรรษา ศรีแผ้วบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ นวลวัฒน์บ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทรัพย์มณีบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางนาฎอนงค์ เต็งมีศรีวัดอัมพารามกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์บ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ สันติจิตโตบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวหรรษา ศรีแผ้วบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ นวลวัฒน์บ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทรัพย์มณีบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางนาฎอนงค์ เต็งมีศรีวัดอัมพารามกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์บ้านอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นางกันยา หนูวุ่นโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
4. นางกนกกานต์ ลบลายโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
5. นางสาวชุติมนต์ เจี้ยงยี่โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
6. นางมานิตา ปินกาญจน์ไพบูลโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
7. นายมนตรี สรรเพชรโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
8. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้วโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นางกันยา หนูวุ่นโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
4. นางกนกกานต์ ลบลายโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
5. นางสาวชุติมนต์ เจี้ยงยี่โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
6. นางมานิตา ปินกาญจน์ไพบูลโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
7. นายมนตรี สรรเพชรโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
8. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้วโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นางกันยา หนูวุ่นโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
4. นางกนกกานต์ ลบลายโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
5. นางสาวชุติมนต์ เจี้ยงยี่โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
6. นางธนวันต์ แท่นนิลโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
7. นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธาโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
8. นายวิรัช สวัสดิพงษ์โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ จันทะโสมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
10. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
11. นายพิทยา เอกสุวรรณโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
12. นางมานิตา ปินกาญจน์ไพบูลโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
13. นายมนตรี สรรเพชรโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
14. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้วโรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ อินทรโยธาโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สวัสดิพงษ์โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทะโสมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
5. นายพิทยา เอกสุวรรณโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
6. นางมานิตา ปินกาญจน์ไพบูลโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
7. นายมนตรี สรรเพชรโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
8. นางธนวันต์ แท่นนิลโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
7. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
8. นายวิศรุต ขุนแผนโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
11. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
3. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
4. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
6. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
7. นายวิศรุต ขุนแผนโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
8. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
10. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
7. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
8. นายวิศรุต ขุนแผนโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
11. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
7. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
8. นายวิศรุต ขุนแผนโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
11. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
7. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
8. นายวิศรุต ขุนแผนโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
11. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวรอฮานี ยะระเฮงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางขัติญา วิเศษรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางสาวจรรยา เพชรแต่งโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยวโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
7. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
8. นายวิศรุต ขุนแผนโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
11. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เอ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
6. นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายอธิภัทร ทองพัฒน์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
8. นายพงษ์รัช รัชทูลโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
6. นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายอธิภัทร ทองพัฒน์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
8. นายพงษ์รัช รัชทูลโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นายสัณฐิติ แก้วคงที่โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางธนรรชญพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นายสัณฐิติ แก้วคงที่โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางธนรรชญพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นายสัณฐิติ แก้วคงที่โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางธนรรชญพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายปรัชญา จีนเจริญโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เฮ้ากุลโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
6. นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
7. นายอธิภัทร ทองพัฒน์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
8. นายพงษ์รัช รัชทูลโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
9. นางสาวดวงตา วงศ์จินดาโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการ
10. นางสาวธนิตา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นายสัณฐิติ แก้วคงที่โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางธนรรชญพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นายสัณฐิติ แก้วคงที่โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางธนรรชญพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประทิน คงรักษาโรงเรียนวัดชยารามประธานกรรมการ
2. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
4. นายวชิระ อาษาสุจริตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นายจักรพงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
8. นายสัณฐิติ แก้วคงที่โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
9. นางสาวธีรภรณ์ สุริยปราการโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
10. นางธนรรชญพร แสงบ้านยางโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
9. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
10. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
11. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
12. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
7. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
8. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
9. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
10. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
11. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
12. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
14. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
15. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล รัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางสาวธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์บ้านควนใหม่กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์สหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์บ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันทร์เทศบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีบ้านกลางกรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ชุมศรีเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
14. นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรีเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายณัฐวีร บำรุงรักษ์มัธยมพัชรกิตติยาภา3กรรมการ
16. นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์บ้านควนใหม่กรรมการ
17. นายสุวัฒน์ ปานเจริญวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุหชัย จันเทศโรงเรียนบ้ำนถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการ
8. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
9. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
10. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
11. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
13. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ มีโพธิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พลูโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วงโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตร์จำนงโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
7. นายหริพล โชติรัตนชัยโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
8. นายธีรภัทร ทองชื่นโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยกรรมการ
9. นางสาวพิไลพร บัวหนุนโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
10. นายภูวนาถ จันทร์คงโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
11. นายอนุรักษ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
12. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย จันเทศโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงวัดนิลารามกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์วัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์บ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้วัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์บ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์บ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์พุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์บ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชบ้านน้ำราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงวัดนิลารามกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์วัดพรุศรีกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงค์บ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้วัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์บ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์บ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางสาวเสาวภา ยังรุ่งนนท์พุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์บ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชบ้านน้ำราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
17. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
18. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นายศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นายศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางวัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทองสมุทรโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มีเพียรโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร พัฒน์ยังโรงเรียนบ้านยางงามรองประธานกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสามสักกรรมการ
5. นางสาวไมยูเด๊าะ หมัดโซ๊ะโรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางศศิปรียา ศิริมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสุลาวัลย์ หลักทองโรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
8. นางสาวเรณู แก้วผุดผ่องโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
9. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นายพ.พล นีลวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
11. นางอัมพา ณ ถลางโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
12. นางสาววัชรี ศรีช่วยโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
13. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
14. นางสาวเนตรฤทัย ปลอดชูแก้วโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
15. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
16. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
17. นางศศิธร กลีบเมฆโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
18. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธวัช เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนวัดนิลารามรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์โรงเรียนวัดพรุศรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาววาณี สุขช่วงโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ลีแสนโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
6. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
7. นางจุรีพร เพชรแท้โรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
8. นายต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นายพูลศักดิ์ มณีสมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
10. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
11. นายภานุ ลักษณะโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
13. นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์โรงเรียนพุทธนิคมกรรมการ
14. นางสาวสุรีวัลย์ คีรีคชโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
15. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
5. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
6. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
7. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางนันทภรณ์ รอดเกิดโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวขนบพร คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
5. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
6. นางสาวนาฎลดา แก้วเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักกรรมการ
7. นางปทุมวัน ธรรมรักษ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี คนซื่อโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นางสาวสายชล ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
7. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี คนซื่อโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นางสาวสายชล ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
7. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี คนซื่อโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นางสาวสายชล ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
7. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย ทิพย์ประชาบาลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
4. นางประจุพร ทองคำดีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี คนซื่อโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นางสาวสายชล ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
7. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางสุวัจนา เพชรานันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวชิดชนา เอียดกุลโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางสุวัจนา เพชรานันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวชิดชนา เอียดกุลโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปานนุชโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ กาญจนประทุมโรงเรียนวัดถ้ำสิงขรรองประธานกรรมการ
3. นางสุวัจนา เพชรานันท์โรงเรียนบ้านตาขุนกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนบ้านอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวชิดชนา เอียดกุลโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัทร์ ชุมพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสงัด ออมสินบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เพ็งมากบุคคลภายนอกกรรมการ
3. นางสาวละอองพร บุตรวงศ์บุคคลภายนอกกรรมการ
4. นางสาวศันสนา ศรีนาคบุคคลภายนอกกรรมการ
5. Mr.Yu Jiahuanบุคคลภายนอกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร ธิปัตย์บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์บ้านบางสานประธานกรรมการ
2. นายเสวี รักเหล็กบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
3. นายอนุรักศ์ วิสาระบ้านบางสานกรรมการ
4. นางสุธิดา อนุกูลสัมพันธ์บ้านบางสานกรรมการ
5. นายศานิต ศรีสัยพันธศึกษากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย อินแพงพันธศึกษากรรมการ
7. นางสาวนัยนา ยิ่งยงบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ทองเนื้องามบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางสาวเบญญาภา บุญเลิศบ้านนาใหญ่กรรมการ
10. นางสาววันใหม่ สืบชนะบ้านนาใหญ่กรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์เขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นายราเชนทร์ สังข์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
13. นายธวัชชัย รักขำธีราศรมพุนพินกรรมการ
14. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้ววัดขจรบำรุงกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมีวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นายมนัส พลภักดีวัดบางครามกรรมการ
17. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสัมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
20. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
22. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
23. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
24. นายยุทธเดช ไชยมงคลบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
25. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
26. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์วัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
27. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์บ้านบางสานประธานกรรมการ
2. นายเสวี รักเหล็กบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
3. นายอนุรักศ์ วิสาระบ้านบางสานกรรมการ
4. นางสุธิดา อนุกูลสัมพันธ์บ้านบางสานกรรมการ
5. นายศานิต ศรีสัยพันธศึกษากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย อินแพงพันธศึกษากรรมการ
7. นางสาวนัยนา ยิ่งยงบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ทองเนื้องามบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางสาวเบญญาภา บุญเลิศบ้านนาใหญ่กรรมการ
10. นางสาววันใหม่ สืบชนะบ้านนาใหญ่กรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์เขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นายราเชนทร์ สังข์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
13. นายธวัชชัย รักขำธีราศรมพุนพินกรรมการ
14. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้ววัดขจรบำรุงกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมีวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นายมนัส พลภักดีวัดบางครามกรรมการ
17. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสัมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
20. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
22. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
23. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
24. นายยุทธเดช ไชยมงคลบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
25. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
26. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์วัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
27. ว่าที่ร้อยตรีภูพยงค์ คงชนะบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์บ้านบางสานประธานกรรมการ
2. นายเสวี รักเหล็กบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
3. นายอนุรักศ์ วิสาระบ้านบางสานกรรมการ
4. นางสุธิดา อนุกูลสัมพันธ์บ้านบางสานกรรมการ
5. นายศานิต ศรีสัยพันธศึกษากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย อินแพงพันธศึกษากรรมการ
7. นางสาวนัยนา ยิ่งยงบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ทองเนื้องามบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางสาวเบญญาภา บุญเลิศบ้านนาใหญ่กรรมการ
10. นางสาววันใหม่ สืบชนะบ้านนาใหญ่กรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์เขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นายราเชนทร์ สังข์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
13. นายธวัชชัย รักขำธีราศรมพุนพินกรรมการ
14. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้ววัดขจรบำรุงกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมีวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นายมนัส พลภักดีวัดบางครามกรรมการ
17. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสัมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
20. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
22. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
23. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
24. นายยุทธเดช ไชยมงคลบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
25. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
26. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์วัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
27. ว่าที่ร้อยตรีภูพยงค์ คงชนะบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเสวี รักเหล็กบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
3. นายอนุรักศ์ วิสาระบ้านบางสานกรรมการ
4. นางสุธิดา อนุกูลสัมพันธ์บ้านบางสานกรรมการ
5. นายศานิต ศรีสัยพันธศึกษากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย อินแพงพันธศึกษากรรมการ
7. นางสาวนัยนา ยิ่งยงบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ทองเนื้องามบ้านนาใหญ่กรรมการ
9. นางสาวเบญญาภา บุญเลิศบ้านนาใหญ่กรรมการ
10. นางสาววันใหม่ สืบชนะบ้านนาใหญ่กรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์เขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นายราเชนทร์ สังข์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
13. นายธวัชชัย รักขำธีราศรมพุนพินกรรมการ
14. นายพงศ์พจน์ เพลินแก้ววัดขจรบำรุงกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมีวัดโกศาวาสกรรมการ
16. นายมนัส พลภักดีวัดบางครามกรรมการ
17. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
18. นายสัมผัส คชฤทธิ์สโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานีกรรมการ
19. นายวุฒิชัย นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
20. นางบุษรา นาวาทองครู กศน.อำเภอบ้านตาขุนกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
22. นายจีรศักดิ์ ศรีคิรินทร์ช่างปูนชั้น 3 โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
23. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ชมรมวิทยากรลูกเสือตาปี-พุมดวงกรรมการ
24. นายยุทธเดช ไชยมงคลบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
25. นายชัญญาพัฒน์ ทิพย์รัตน์ครู กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคมกรรมการ
26. นางชนากานต์ โชติพิรัตน์วัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
27. ว่าที่ร้อยตรีภูพยงค์ คงชนะบ้านพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิญญา สุชาติที่ปรึกษาชมรมครูภาษาไทยประธานกรรมการ
2. นางปิยมาศ ภู่พันธ์ศรีโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
3. นางเตือนใจ รัตนวงษาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาววนิดา เกตุสมบัติโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
5. นางบุปผา แหลมทองโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ถาวรแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวบงกช ศรีหาบุตรโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นายณฤทธิ์ หนูสมแก้วโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
9. นางจินดา ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
10. นางวิภารัตน์ เลขานุกิจโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
11. นางบำรุง พิณเศรษฐ์โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิญญา สุชาติที่ปรึกษาชมรมครูภาษาไทยประธานกรรมการ
2. นางปิยมาศ ภู่พันธ์ศรีโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
3. นางเตือนใจ รัตนวงษาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาววนิดา เกตุสมบัติโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
5. นางบุปผา แหลมทองโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ถาวรแก้วโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวบงกช ศรีหาบุตรโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นายณฤทธิ์ หนูสมแก้วโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
9. นางจินดา ใจรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังกรรมการ
10. นางวิภารัตน์ เลขานุกิจโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
11. นางบำรุง พิณเศรษฐ์โรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรจิต วิมลโรงเรียนบ้านควนราประธานกรรมการ
2. นางพัชรี คชไพรโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
3. นางยุพิน บุญชุมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
5. นางนริศรา ภักดีโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
6. นางสุนารี มูรติมาศโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
7. นางดุษฎี อินทร์เนื่องโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรจิต วิมลโรงเรียนบ้านควนราประธานกรรมการ
2. นางพัชรี คชไพรโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
3. นางยุพิน บุญชุมโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
5. นางนริศรา ภักดีโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
6. นางสุนารี มูรติมาศโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
7. นางดุษฎี อินทร์เนื่องโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสิริรัตน์ สังวาลไชยโรงเรียนตลาดหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมี ศรีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งพลับกรรมการ
3. นางสาวจิระภา ประมาโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวมาลัยรัตน์ คงศาลาโรงเรียนบ้านบางสานกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร ฮะยู้โรงเรียนอนุบาลชนะพรกรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
7. นางสาวจิรารัตน์ บรรจุสุวรรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิวัตน์ หมวกทองโรงเรียนบ้านเขานาในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สวัสดีโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
3. นางสาวฐานิตา นุชเครือโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางสุชาดา คุ้มรักษ์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
5. นายสุเทพ ถิ่นสมอโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ลัภนาเคนทร์โรงเรียนวัดสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวแนววนา จรจรัสโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวฯกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญสนองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ บรรจุสุวรรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอรจิรา สงดำโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางพัทนันท์ ทองหวานโรงเรียนบ้านพรุยายชีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญสนองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางจุรีวรรณ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดกาฬสินธ์กรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ อ้ชฌากรโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่นกรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ทั่งทองโรงเรียนบ้านต้นยวนประธานกรรมการ
2. นางจุรีวรรณ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
3. นายธวัช คลองโคนโรงเรียนบ้านท่าไทกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางศศิธร จอมสว่างโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
6. นายชำนาญ ทิพยชิตโรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะมาศ เต้งชูโรงเรียนบ้านตะกรบประธานกรรมการ
2. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวจิณฐภัศฌ์ เดชกุบโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นายจักรชัย ขนอมโรงเรียนบ้านช่องไม้งามกรรมการ
5. นางสาวรัตน์ถาพร สุทธิโพธิ์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
6. นางสาร์หลีย๊ะ สุระกำแหงโรงเรียนบ้านราษประสานจิตกรรมการ
7. นางกชพร ศรประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
8. นางสาวสุนิสา สวัสดีโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านคลองสงค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี สมภักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งพลับกรรมการ
3. นายอภิวัติ คำไหมโรงเรียนวัดธารน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ทับแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก ทองเทพโรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
6. นางสาวสุคันธา ชิตเพชรโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
7. นายอภิรักษ์ ประศาสตร์ศิลป์โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่นกรรมการ
8. นางกรกนก หีตอนันต์โรงเรียนวัดบางครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชริน อาจหาญโรงเรียนวัดวิโรจนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฟีซะ หวานหลงส้าโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ขุนปักษีโรงเรียนบ้านน้ำราดกรรมการ
4. นางสาววันทนา เกาะกลางโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
5. นางสาววรรณฤดี ไมทองโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
6. นางสาวฐิติดาว สัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ รักษ์เดชโรงเรียนวัดห้วยกรวดประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี เศษธนูโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ คงทองคำโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
4. นางสาวนฤสรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนาฏฤดี สุขไกรทัยโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ จู้มนฑาโรงเรียนบ้านบางสานประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี ทองไสยพรโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาววันทนา เกาะกลางโรงเรียนบ้านมะเลาะกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ คงทองคำโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
5. นายปิยวัฒน์ จุลาเหลาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราวดี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสายเพ็ญ บุญทองแก้วโรงเรียนบ้านศรีพนมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จอมสว่างโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
3. นางบุษรา ศักดาโรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวจิรภรณ์ ไทยภักดีโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
5. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
6. นางสาวนาฏฤดี สุขไกรทัยโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทิพยชิตโรงเรียนบ้านบางประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายศักดา ทองท่าชีโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
3. นางศศิธร จอมสว่างโรงเรียนวัดทุ่งเซียดกรรมการ
4. นางเกศินี รัชชะโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
5. นายสมพร แก้วมณีโรงเรียนวัดพนมกรรมการ
6. นางสิริรัตน์ สังวาลไชยโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชริน อาจหาญโรงเรียนวัดวิโรจนารามประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ชมโรงเรียนบ้านป่าตงกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดกาฬสินธ์ุกรรมการ
4. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ี่ยมเพาะกรรมการ
5. นายเจะใฮเดช มุตราโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชริน อาจหาญโรงเรียนวัดวิโรจนารามประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ชมโรงเรียนบ้านป่าตงกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดกาฬสินธ์ุกรรมการ
4. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
5. นายเจะใฮเดช มุตราโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชริน อาจหาญโรงเรียนวัดวิโรจนารามประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ชมโรงเรียนบ้านป่าตงกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดกาฬสินธ์ุกรรมการ
4. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
5. นายเจะใฮเดช มุตราโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชริน อาจหาญโรงเรียนวัดวิโรจนารามประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ชมโรงเรียนบ้านป่าตงกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดกาฬสินธ์ุกรรมการ
4. นายรักชาติ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
5. นายเจะใฮเดช มุตราโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการ
6. นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายภูหัสสฬาร์ อินทรทองโรงเรียนวัดบางปอประธานกรรมการ
2. นายจตพณ บุญชัยโรงเรียนบ้านท่าใหม่กรรมการ
3. นายสัญญา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านคลองรางกรรมการ
4. นายธนกร อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีเพชรพูลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
6. นางยุพิน อินนาป่าโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นายชำนาญ กระมลโรงเรียนบ้านปากโตนกรรมการ
8. นายสะอาด ปัจฉิมทึกโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
9. นายอวยชัย มีเดชโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภูหัสสฬาร์ อินทรทองโรงเรียนวัดบางปอประธานกรรมการ
2. นายจตพณ บุญชัยโรงเรียนบ้านท่าใหม่กรรมการ
3. นายสัญญา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านคลองรางกรรมการ
4. นายธนกร อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีเพชรพูลโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
6. นางยุพิน อินนาป่าโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นายชำนาญ กระมลโรงเรียนบ้านปากโตนกรรมการ
8. นายสะอาด ปัจฉิมทึกโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
9. นายอวยชัย มีเดชโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนนทกร ชุมเทพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ มนตรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายวรรโณ อินเนื่องโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายปรีชา ประพันธ์โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสานจิตกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ตุงโสธานนท์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ ฉิมฉ่ำโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
7. นายสมชิต อ้างหยิ่มโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
8. นางสาวปัทมาภรณ์ ไหมแก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
9. นายรัชชา มุสิกโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนนทกร ชุมเทพโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายณรงศักดิ์ มนตรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายวรรโณ อินเนื่องโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายปรีชา ประพันธ์โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสานจิตกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ตุงโสธานนท์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ ฉิมฉ่ำโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวานกรรมการ
7. นายสมชิต อ้างหยิ่มโรงเรียนวัดพรุศรีกรรมการ
8. นางสาวปัทมาภรณ์ ไหมแก้วโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
9. นายรัชชา มุสิกโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร นิลอรุณโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีโรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติโรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัฉราภรณ์ สงฤทธิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นายวรรณี สำเภาโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร นิลอรุณโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีโรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติโรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัฉราภรณ์ สงฤทธิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวชิระ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดอินทราวาสประธานกรรมการ
2. นางวรรณธณีย์ คำหวานโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
3. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางเบ็ญจวรรณ เพ็ชรพลอยโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นายสำเริง มากมูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
6. นายธีระ จันทร์แสงโรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
7. นางผกาพันธ์ แท่นนาคโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
8. นางสาวเสาวณี พุ่มทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
9. นายนิกูล บัวทองโรงเรียนบ้านศรีพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดอินทราวาสประธานกรรมการ
2. นางวรรณธณีย์ คำหวานโรงเรียนวัดประชาวงศารามกรรมการ
3. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางเบ็ญจวรรณ เพ็ชรพลอยโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
5. นายสำเริง มากมูลโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
6. นายธีระ จันทร์แสงโรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์กรรมการ
7. นางผกาพันธ์ แท่นนาคโรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดกรรมการ
8. นางสาวเสาวณี พุ่มทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภากรรมการ
9. นายนิกูล บัวทองโรงเรียนบ้านศรีพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปณิธาน เรืองไชยโรงเรียนวัดถ้ำวรารามประธานกรรมการ
2. นายบรรจง พงประยูรณ์โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
3. นายจรินทร์ วิโรจน์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ แก้วแท้อภิพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นายสุธีร์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
6. นางสาวชูศรี ขจรบุญโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นายรัฐวุฒิ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปณิธาน เรืองไชยโรงเรียนวัดถ้ำวรารามประธานกรรมการ
2. นายบรรจง พงประยูรณ์โรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
3. นายจรินทร์ วิโรจน์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ แก้วแท้อภิพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นายสุธีร์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
6. นางสาวชูศรี ขจรบุญโรงเรียนบ้านคลองรอกกรรมการ
7. นายรัฐวุฒิ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพโรงเรียนบ้านต้นยวนประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย มาลาโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิวายพราหมณ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
4. นางมยุรา ชุมทองโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
5. นางมณฑา ทองจันทร์โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
6. นางกาญจนา อักษรเผือกโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
7. นางเพ็ญจันทร์ สมภักดีโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
9. นางวิไล เพชรบำรุงโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพโรงเรียนบ้านต้นยวนประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย มาลาโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิวายพราหมณ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกรรมการ
4. นางมยุรา ชุมทองโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
5. นางมณฑา ทองจันทร์โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
6. นางกาญจนา อักษรเผือกโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
7. นางเพ็ญจันทร์ สมภักดีโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
9. นางวิไล เพชรบำรุงโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายผกา สามารถโรงเรียนวัดเกษมบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ รัตนะโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สระแก้วโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
4. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
5. นางนงณภัทร กรำเสนโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
6. นางสุนีย์ ตุงโสธานนท์โรงเรียนบ้านคันธุลีกรรมการ
7. นางสุภาพันธ์ แก้วคงคาโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางเจรียงพร วัฒนานิลโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
9. นางแสงทอง ศรีสุจริตโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางผกา สามารถโรงเรียนวัดเกษมบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ รัตนะโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สระแก้วโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
4. นางสาคร ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
5. นางนงณภัทร กรำเสนโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
6. นางสุนีย์ ตุงโสธานนท์โรงเรียนบ้านคันธุลีกรรมการ
7. นางสุภาพันธ์ แก้วคงคาโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางเจรียงพร วัฒนานิลโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
9. นางแสงทอง ศรีสุจริตโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนฤมล เยาว์มณีโรงเรียนวัดบางจืดประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดบุญช่วยโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางวิภา จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านสหกรณ์กรรมการ
4. นางนันทวรรณ เพ็ชรฤทธิ์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
6. นางชูศรี พรหมคีรีโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
7. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
8. นางอุษา พงษ์ไทยโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสุภาพร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านปากทำเรียงกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านต้นยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เยาว์มณีโรงเรียนวัดบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดบุญช่วยโรงเรียนวัดห้วยกรวดกรรมการ
3. นางวิภา จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านสหกรณ์กรรมการ
4. นางนันทวรรณ เพ็ชรฤทธิ์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ์โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยากรรมการ
6. นางชูศรี พรหมคีรีโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
7. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการ
8. นางอุษา พงษ์ไทยโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสุภาพร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านปากทำเรียงกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านต้นยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร นิลอรุณโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีโรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติโรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สงฤทธิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุุมิตร นิลอรุณโรงเรียนวัดบางพลาประธานกรรมการ
2. นางประไพ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
3. นางปาณิสรา เพชรศรีโรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
4. นายพิบูล แก้วกัญญาติโรงเรียนบ้านพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สงฤทธิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณี สำเภาโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
7. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นางศิริพร พัฒน์ยังโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
9. นางอมรรัตน์ เหมราโรงเรียนวัดจายกรรมการ
10. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจิราพร มีเทพโรงเรียนบ้านหินดานประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ปิตตาระโพโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ บุญเอื้อโรงเรียนบ้านควนรากรรมการ
4. นางพชรกมล ศฤงคารโรงเรียนวัดตรณารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา บุหงอโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นายจุมพฎ ศรีประดู่โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมกรรมการ
7. นางสาววรุบล ทองปิดโรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางวรุณยพันธ์ พัฒน์มณีโรงเรียนวัดพนมกรรมการ
9. นายสมใจ รักกะเปาโรงเรียนบ้านใหญ่กรรมการ
10. นางสาวจารี เลขมาศโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
11. นางสาวสกุลตา แช่มโล่โรงเรียนตาขุนกรรมการ
12. นางแววตา ศรีแสงโรงเรียนบ้านพัฒนา ๒กรรมการ
13. นางสาววรรณทนี เที่ยงถิ่นโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
14. นางศรันยา แก้วสังข์โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภากรรมการ
15. นางสาวชนิสา ถิ่นจะนะโรงเรียนบ้านวังผักแว่นกรรมการ
16. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
17. นางสาวกาญจนา หนูสุขโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
18. นางสาวแก้วตา ด้วนอุส่าห์โรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุกัญญา ศรทองโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เทพรักษาโรงเรียนบ้านพรุยายชีกรรมการ
3. นางมยุรี กันทะวงศ์โรงเรียนวัดชยารามกรรมการ
4. นางรัตนา เทือกสุบรรณโรงเรียนวัดรัษฎารามกรรมการ
5. นางวัลนิภา พริ้งสกุลโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางวรรณวิสาข์ ทองคำแก้วโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ทองเดิมโรงเรียนวัดขจรบำรุงกรรมการ
8. นางสาวอรัญญา ประทุมทองโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
9. นางมลฤดี อ่อนทองโรงเรียนบ้านโพธิ์พนากรรมการ
10. นางสาวจิราพร ทองสงโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
11. นางสุธาทิพย์ ทองตำลึงโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
12. นางสาวนันท์ธิดา สุขเสวียดโรงเรียนวัดบ่อมะปริงกรรมการ
13. นางนภาพร ธีรานุวรรตน์โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
14. นางกนกพร บัวแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔กรรมการ
15. นางรัตนา วรรณวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
16. นางสุธิดา พรหมชิตโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
17. นางสุวรรณี แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
18. นางสาวจุฑามาศ เพชรหึงโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
19. นางจุรารัตน์ เพชรชนะโรงเรียนบ้านโตนยางกรรมการ
20. นางศิริพร พัฒน์ยังโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
21. นางสาวมธุลดา แซ่เล้าโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญพิศ อินทรักษ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เกตุรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิศ อินทรักษ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เกตุรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญพิศ อินทรักษ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เกตุรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิศ อินทรักษ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เกตุรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แพศักดิ์โรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
4. นางจินดา ช่วยฤกษ์โรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ พละเลิศโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ไกรนราโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ไกรนราโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในประธานกรรมการ
2. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ไกรนราโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
4. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางวงจันทร์ สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางยุพเรศ ไทยเสนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ไกรนราโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติโรงเรียนวัดอินทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ผุดผ่องโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินรัตน์ ช่วยศรีนวลโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
3. นางปราณี แย้มยี่สุ่นโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
4. นางสาวเมวดี นาคประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางนิดา กลับรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ผุดผ่องโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินรัตน์ ช่วยศรีนวลโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
3. นางปราณี แย้มยี่สุ่นโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์กรรมการ
4. นางสาวเมวดี นาคประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางนิดา กลับรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทินรัตน์ นิจจันพันธ์ศรีโรงเรียนวัดห้วยกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ ดาราเคลื่อนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
4. นางสาวมยุรา รักกะเปาโรงเรียนบ้านจำปาทองกรรมการ
5. นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทินรัตน์ นิจจันพันธ์ศรีโรงเรียนวัดห้วยกรวดประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ดาราเคลื่อนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จินากุลโรงเรียนบ้านท่าขนอนกรรมการ
4. นางสาวมยุรา รักกะเปาโรงเรียนบ้านจำปาทองกรรมการ
5. นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณโรงเรียนตลาดหนองหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ สงค์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ สงค์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ สงค์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ สงค์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ สงค์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจกลางโรงเรียนวัดวิโรจนารามกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ สงค์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นายวัฒนภูมิ คมนาโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางอุบล ขวัญแก้วโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนบ้านวัดห้วยกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางอุบล ขวัญแก้วโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนบ้านวัดห้วยกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน พงษ์ธนูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงเดชโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการ
3. นางอุบล ขวัญแก้วโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางศิริพร รัศมีโรงเรียนบ้านวัดห้วยกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจริยา คชรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นางอรวิภา จารุจารีตโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวนฤพร พันธุ์ชื่นโรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ยศเมฆโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐพัชร์ หวังพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยพุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี วิเชียรพรโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สมภักดีโรงเรียนวัดบางครามกรรมการ
3. นางสุพัฒน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
4. นางจารุดี วิโรจน์โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชันกรรมการ
5. นางโสพิศ โมราโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธรรมา อนุจันทร์โรงเรียนบ้านแม่แขกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ หมกแดงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกรรมการ
3. นางสาววันอรุณ ชูวารีโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
4. นางประไพ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะกรรมการ
5. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยมาศ เต็งชูโรงเรียนบ้านตะกรบประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี เย็นแจ่มโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
3. นางพัชนี แซ่ตันโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
4. นางอารีย์ จีนกิ้มโรงเรียนบ้านคลองพากรรมการ
5. นางสาวสุทิตยา ส้มชูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยมาศ เต็งชูโรงเรียนบ้านตะกรบประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี เย็นแจ่มโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
3. นางพัชนี แซ่ตันโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
4. นางอารีย์ จีนกิ้มโรงเรียนบ้านคลองพากรรมการ
5. นางสาวสุทิตยา ส้มชูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยมาศ เต็งชูโรงเรียนบ้านตะกรบประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี เย็นแจ่มโรงเรียนบ้านบนไร่กรรมการ
3. นางพัชนี แซ่ตันโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียวกรรมการ
4. นางอารีย์ จีนกิ้มโรงเรียนบ้านคลองพากรรมการ
5. นางสาวสุทิตยา ส้มชูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนตาขุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยมาศ สิงห์ทองโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณกรรมการ
3. นางสุชาดา บุญฑริกรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อกรังกรรมการ
4. นางสาวชุติมันต์ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางลักขณา สุขปานโรงเรียนบ้านบ่อมะปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุวัชชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุวัชชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวัชชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวัชชัย สายแก้วโรงเรียนคีรีรัฐนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางอรุณโรจน์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ปานเจริญโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศิริมุสิกะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
4. นายศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตรโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศิริมุสิกะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็งโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
4. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตรโรงเรียนวัดถ้ำวรารามกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]