งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 162
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านพัฒนา บ้านตาขุน 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    วัญญา
2. เด็กชายเด็กชายณัชพล    พิมท่าทอง
3. เด็กชายภิษณุ    ศรีสวัสดิ์
1. นางจินตนา    นาควิเชียร
2. นางสาวเพ็ญนภา    สังข์สุวรรณ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายชวัลวิทย์    นกลอย
2. เด็กชายสิทธิกร    บุญสุทธิ์
3. เด็กชายหัสฎี    ปราณรักษ์
1. นางจริยา    จีนไทย
2. นางสาวรุ่งกานต์    คชเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กหญิงชนากานต์    ทองมาก
2. เด็กหญิงวรรณิศา    แก้วมณี
3. เด็กหญิงยุธิดา    นนท์ศิริ
1. นางสาวกาญจนา    ใจกลาง
2. นางทรงศรี    วงศ์สุบรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................