งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 171
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กชายอนุชา    เทพพิพิธ
2. เด็กชายรัตนชัย    อ่อนละมุล
3. เด็กชายธนาวุฒิ    ทิพย์บรรพต
1. นางรัตนา    แสนสิงห์
2. นางศุภรัตน์    พรหมบุตร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    แจ้งอักษร
2. เด็กหญิงสุกัญญา    พุทธรักษา
3. เด็กหญิงมลฑการ    พิกุลทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    ภิรอด
2. นางโสพิศ    โมรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงอรทัย    พลพิชัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ    ขอมชู
3. เด็กหญิงกนิษฐา    โรจน์
1. นายธีระพงษ์    แจ้งเศษ
2. นางสาวพานิจ    พุฒทอง
4
4 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงวนิดา    นิตย์นรา
2. เด็กหญิงปิยะดา    คงสมทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    โตขาว
1. นางสาวชูศรี    ขจรบุญ
2. นางสาวปวีณา    เครืออ้ายตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กชายวารินทร์    รักษาราช
2. เด็กหญิงอรพิมล    เรืองแสง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    พรมกุล
1. นายนฤชาติ    สุทธิสิน
2. นางสาวอังคนา    ทองวิเศษ
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................