งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านพัฒนา บ้านตาขุน 1. เด็กชายพงษ์ภัทร    ครุฑชนะพงค์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ    ถาพร
3. เด็กชายวีรภัทร    แสงตาขุน
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ประทุม
2. นางสาวเพ็ญนภา    สังข์สุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พวงเงิน
2. เด็กชายจักรธร    มีแสง
3. เด็กชายอรรถพล    พบดวง
1. นางประนอม    สรรพา
2. นางสาวเมวดี    นาคประดิษฐ์
4
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายพีระเดช    สุขยืน
2. เด็กชายนทีธร    วงศ์พิพันธ์
3. เด็กชายยศภัทร    หยู่ตุ้ง
1. นางสาวรัชนู    ฤทธิกุล
2. นายศุภชัย    ใจดี
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กชายสิทธิชัย    ช่วยนุสนธิ์
2. เด็กหญิงนันทิชา    ทองพร้อม
3. เด็กชายณัฐกิตติ์    ผิวสลับ
1. นางสาวนิภาพร    สงจันทร์
2. นางสาวสุภาวดี    ลิ้มสุวรรณ
12
5 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงชุติมา    ธานีรัตน์
2. เด็กชายวีระพล    สีวะปา
3. เด็กชายสัญญา    สำลี
1. นางสาววันทนา    หล๊ะหมูด
2. นางสาวอมรรัตน์    ทองแจ้ง
5
6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กชายคณากร    เกษณี
2. เด็กชายวิริทธิ์พล    รักหนู
3. เด็กหญิงจีณาภัทร์    หวานมณี
1. นางสาวชนากานต์    โชติพิรัตน์
2. นางสาวเนาวรัตน์    ศรีทอง
13
7 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กชายฟ้าลั่น    มุมทอง
2. เด็กชายชยุตย์    พรหมสุวรรณ
3. เด็กชายธีรพงศ์    อำนวยเวช
1. นายนฤชาติ    สุทธิสิน
8
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา วิภาวดี 1. เด็กชายปัทมากร    ศรีเฮง
2. เด็กชายศิวัช    เทพชิต
3. เด็กชายอนุพงษ์    เทพมณฑา
1. นางสาวอรวรรณ    ส่งเสริม
2. นางอรอนงค์    พ่วงพี
10
9 โรงเรียนวัดธัญญาราม พนม2 1. เด็กชายภาสกร    จินดาภรณ์
2. เด็กชายจักรินทร์    มีเชื้อ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    ชำนาญเรือ
1. นายอำนาจ    อ่วมพัฒน์
2. นายไสว    ศรีพงค์
11
10 โรงเรียนวัดขจรบำรุง ท่าชนะ2 1. เด็กชายศุภณัฐ    คำแก้ว
2. เด็กชายชัยยุทธ    บุญสร้าง
3. เด็กชายจักรี    สังฉิม
1. นางสาวประไพ    ร่าหมาน
2. นางวรรฤดี    คงมนตรี
11 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงเพชรใส    ช่วยสง
2. เด็กหญิงณัฐวดี    ทุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงนิรัตน์ดา    คุ้มเอียด
1. นางสาวนฤวรรณ    วงศ์โสภา
2. นางสาวนิภาวรรณ    ศรีรักษา
14
12 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    เพชรวงศ์
2. เด็กหญิงสุชลดา    ลิ่มสกุล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ใสสะอาด
1. นางสาวกรรณิกา    ชูศรี
2. นางสาวศิริธร    พรมสงฆ์
9
13 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายเกิรลไกวัล    โรมรัญ
2. เด็กชายสรรชัย    โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายอมรเทพ    แก้วอนันต์
1. นางสาวจีราพร    ทองแกมแก้ว
2. นางสุมาลี    ศรีเพขรพูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายธันวา    สงทอง
2. เด็กชายวีระพงษ์    ผลวิชัย
3. เด็กชายอภิรัตน์    ศรีรักษา
1. นางสาวภาวิณี    รัตนบุรี
2. นางสาวมุทิตา    ย่านวารี
7
15 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล พุนพิน1 1. เด็กชายกฤติพงค์    วงค์ศิริ
2. เด็กชายฉัตรชัย    พลจร
3. เด็กชายชาตรี    ปาปะกัง
1. นางกานดา    ใจชื่น
6
16 โรงเรียนบ้านคลองพา ท่าชนะ1 1. เด็กชายภีรภัตร์    เวชรินทร์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    จันทร์สุวรรณ
1. นางสาวจารียา    สุขวิเศษ
2. นางวริษฐา    เพ็ชร์รอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................