งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กชายสิรเมธ    มณีรัตน์
2. เด็กชายภานรินทร์    ชนะกุล
3. เด็กชายปภังกร    ชนะกุล
1. นางขจีรัตน์    แซ่ด่าน
2. นางสุภาวดี    สมภักดิ์
9
2 โรงเรียนบ้านพัฒนา บ้านตาขุน 1. เด็กชายกิติศักดิ์    พิมท่าทอง
2. เด็กชายพีรณัฐ    อุทุมพร
3. เด็กชายวิรัช    จันทร์พฤกษ์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ประทุม
2. นางสาวเพ็ญนภา    สังข์สุวรรณ
7
3 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายสหรัฐ    ฉลาด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    แสงบ้านยาง
3. เด็กชายเมธัส    อินทร์แก้ว
1. นางธนรรชญพร    แสงบ้านยาง
2. นางสาวไพลินทร์    ทองพลาย
5
4 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กชายนัฐกุล    หับหลัน
2. เด็กชายนิวัฒน์    รัตนะ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    เพชรจรัส
1. นางสาวธัญรัศม์    มีลักษณะ
2. นางสาวศรัญญา    ลีสวัสดิ์
10
5 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายธนภัทร    สรลิขิต
2. เด็กชายสุริยันต์    เลาหกุล
3. เด็กชายกันตพงศ์    อินทกูล
1. นายศุภชัย    ใจดี
2. นายอดิศักดิ์    รุ่งแดง
6
6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    นาคปรีชาชาติ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    อำพล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสภณ
1. นางสาวชนากานต์    โชติพิรัตน์
2. นางสาวเนาวรัตน์    ศรีทอง
11
7 โรงเรียนวัดธัญญาราม พนม2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พัฒสนิท
2. เด็กชายฐิติวัฒน์    น้ำพุ
3. เด็กชายภูธฤทธิ์    กิจสวน
1. นางจุรีวรรณ    เพชรรักษ์
2. นางอรัญญา    ส่งแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ภิรมย์รส
2. เด็กชายธีระพล    รามคล้าย
3. เด็กชายเรวัตร    ดีฉนวน
1. นางสาวนฤวรรณ    วงศ์โสภา
2. นางสาวนิภาวรรณ    ศรีรักษา
8
9 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กชายสุเมฆ    อินทร์เผือก
2. เด็กชายธนกฤต    กรีมละ
3. เด็กชายชัชวาล    กาเตะ
1. นางสาวกรรณิกา    ชูศรี
2. นางอรชร    ไกรราญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายชนานนท์    ไทยทอง
2. เด็กชายทัตเทพ    บุญญาธิการ
3. เด็กชายธนวัต    แก้ววงษา
1. นางสาวจีราพร    ทองแกมแก้ว
2. นางสาวไอเซาะ    มามะ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายปุณณัตถ์    ศรีรักษา
2. เด็กชายจิรวัฒน์    อักษรทิพย์
3. เด็กชายอนุพงศ์    พัฒนะ
1. นางสาวภาวิณี    รัตนบุรี
2. นางสาวมุทิตา    ย่านวารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนบ้านท่าไท ท่าชนะ1 1. เด็กชายวรานนท์    เพชรรอด
2. เด็กชายอดิศร    ไชยรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร    บุญสุข
1. นางสาวกณิษฐา    ทองสมุทร
2. นางสาวลัดดาวรรณ    สัมพันธมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................