งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กชายวรายุทธ์    พึ่งชาติ
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ดวงจันทร์
1. นางวันทนา    เกิดบุญช่วย
2. นางสาวอรพรรณ    รักษ์เดช
8
2 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กชายพลนกร    น้อมคำนับ
2. เด็กชายสุรพล    นาคทองกุล
1. นางชลทิชา    โชจรูญเดช
2. นางวิภาดา    วุฑิพงษ์
5
3 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน 1. เด็กชายณัฐภัทร    ปาลคะเชนทร์
2. เด็กชายสัมฤทธิ์    ลำเจียกทอง
1. นางสาวบุญธิตา    บุญชิต
2. นายวัชรินทร์    สอนมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายสุริยา    ชนะยุทธ
2. เด็กชายชนาธิป    ภูบุญอ้วน
1. นายธัญโรจน์    ก๊กเลี่ยม
2. นางสาวเบญจรัตน์    สียางนอก
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายชำนาญ    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชชาภา    เพชรเศษ
1. นายอธิวัฒน์    ส่งละออง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กชายอนุชา    ทองเผือก
2. เด็กชายสิทธินนท์    สุทาทัศน์
1. นางพิศมัย    ศรีทองคง
2. นายวัชรพงษ์    ศรีทองคง
6
7 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายอัครวัตน์    ทวีชื่น
2. เด็กชายอนุรุต    ชูญาติ
1. นางจุฬาภรณ์    กลิ่นหอม
2. นางสาวนฤวรรณ    วงศ์โสภา
7
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายนัทธพงศ์    ช่วยเจริญ
2. เด็กชายอภิชาต    มีเพ็ญ
1. นางสาวภาวิณี    รัตนบุรี
2. นางสิรินทรา    เลิศทองคำ
9
9 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน1 1. เด็กชายธีรภัทร    สุปันตี
2. เด็กชายทวีรัฐ    เจนดง
1. นางสาววารี    จันทร์แสง
2. นายสุภัทรชัย    พันธ์ปาน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................