งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ2 1. เด็กชายเติมศักดิ์    ชิดไชโย
2. เด็กชายธีระภัทร์    วุสันเทียะ
3. เด็กหญิงวริศรา    ไชนาเคน
1. นางสาวกนกพรรณ    ชูเลข
2. นางสาววรรณรัตน์    ใจซื่อ
4
2 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงอรปรียา    คงภักดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา    มั่นเรืองเดช
3. เด็กชายมาโนชญ์    สุวรรณนิตย์
1. นางสรินทร์    สินพรหมมาตย์
2. นายสิรวิชญ์    ทองปรีชา
3 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายรัชชานนต์    สุวรรณพิมล
2. เด็กชายภูริณัฐ    อยู่สุข
3. เด็กชายปิ่นเพชร    ป้องคำรส
1. นางจันทร์เพ็ญ    แพะทอง
2. นายสุเชษฐ์    คงแย้ม
4 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น วิภาวดี 1. เด็กชายศุภณัฐ    แสงสิน
2. เด็กชายวิรายา    ชูสอน
3. เด็กชายวิทย์ษกร    พุ่มศิริ
1. นางสาวขวัญใจ    แก้วเกิด
2. นางสาวพัชนี    เมืองประเทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    คงทิม
2. เด็กชายณฤทธิ์    จันผาย
3. เด็กชายอานัน    จันทวี
1. นายนฤชาติ    สุทธิสิน
2. นางสาวอังคนา    ทองวิเศษ
5
6 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายวิรัตน์    ไชยคำจันทร์
2. เด็กชายเจษฎา    สามงามพุ่ม
3. เด็กชายธันชนิต    สายเท้าเอี้ยน
1. นางสุมาลี    ศรีเพขรพูล
2. นายเตาเพก    รามันเสะ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายธนพล    ทับทิมทอง
3. เด็กชายยศภัทร    ศรีทับ
1. นายบรรณจง    พงประยูรณ์
2. นางสาวประภัสสร    อินทร์สุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................