งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    เหล่าวงศรี
2. เด็กชายชโนดม    ทองเชื้อ
3. เด็กชายอังคาร    นาคขวัญ
1. นางวงจันทร์    วรรณศรี
2. นายเดโช    พุ่มพวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ พุนพิน2 1. เด็กชายพิทยา    บุญมาก
2. เด็กชายสมปอง    เมย
3. เด็กชายสิทธิชัย    สำลี
1. นางสาวเกวลิน    เพชรศร
6
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กชายอมรเทพ    นาคกุล
2. เด็กชายกฤติน    มณีวรรณ
3. เด็กชายจีระศักดิ์    บุญกรด
1. นายนิติพัฒน์    แก้วแท้อภิพงษ์
2. นางสาวสุไฮลา    เจ๊ะอาแซ
4
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กชายกองพล    ฉิมอินทร์
2. เด็กชายชุติเดช    หนองเหล็ก
3. เด็กชายชานนท์    น้ำขาว
1. นางสาวชนากานต์    โชติพิรัตน์
2. นางสาวเนาวรัตน์    ศรีทอง
5 โรงเรียนวัดธัญญาราม พนม2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จิตแจ่ม
2. เด็กชายชยากร    แก้วจำรัส
3. เด็กหญิงรินรดา    ทัศดี
1. นางจุรีวรรณ    เพชรรักษ์
2. นายวิรัช    พวงมณ๊
4
6 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายกรนรินทร์    ฉิมบ้านดอน
2. เด็กชายชลสิทธิ์    ไชยพิทักษ์
3. เด็กชายศุภณัฐ    โรมรัญ
1. นางผิวพรรณ    อนุพัฒน์
2. นางสาวไอเซาะ    มามะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงรจณา    พรหมภินิต
2. เด็กหญิงดารุณี    ศรีสุข
3. เด็กหญิงปภาวดี    มีพริ้ง
1. นายบรรณจง    พงประยูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์    สมภักดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................