งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 236
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    มีแก้ว
1. นางจุุไรัตน์    พลายด้วง
8
2 โรงเรียนวัดหนองไทร พุนพิน2 1. เด็กชายธีรพันธ์    รอดสุข
1. นางอนงค์    ยงเสมอ
3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กชายนรุณ    แซ่ภู่
1. นางสาวปริยฉัตร    สุขแสง
5
4 โรงเรียนวัดท่าตะเภา พุนพิน3 1. เด็กชายพีระพงษ์    สามพูศรี
1. นางบุญยา    รอดเกตุ
8
5 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กชายธนากร    ช่วยศรี
1. นางสาวสุดาพิศ    ชูรีย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายภูวดล    หนูทองดี
1. นางสาวอารี    บรรจงด้วง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    บัวชู
1. นางสาวกาญจนา    ใจกลาง
8 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แจ่มใส
1. นางสุมาลี    ศรีเพขรพูล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายเมธาพร    ขจร
1. นางสาวมุทิตา    ย่านวารี
6
10 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กชายกฤติมา    พาหะมาก
1. นางสาวอิศรา    ทองมา
4
11 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กชายพร้อมพงษ์    วงศ์หน้อย
1. นางสาวดวงตา    วงศ์จินดา
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................