งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กชายสรวิศ    ภิรมย์อี๊ด
1. นางสาวเมวดี    นาคประดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กชายวีราพรรณ    แก้วเหล็ก
1. นางสาวเพ็ญประภา    รามรศ
3 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กชายสมศักดิ์    พึ่งชาติ
1. นางนลินพันธ์    จันทร์หนองไทร
9
4 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กชายพงศกร    ไสยสุวรรณ
1. นางอุบล    ขวัญแก้ว
23
5 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายรัชชานนท์    จันทร์สุวรรณ
1. นายสิรวิชญ์    ทองปรีชา
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กชายกฤษณุ    เกตุวิชิต
1. นางสาวพานิจ    พุฒทอง
12
7 โรงเรียนบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายนพดล    วงค์อำพัน
1. นางสาวกนกวรรณ    นวลวัฒน์
8
8 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงปนัดดา    รัตนบุรี
1. นางสาวสุภาภรณ์    แดงสุภา
19
9 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงรัตนวิภา    ดำรงศิลป์
1. นางสาวปริยฉัตร    สุขแสง
23
10 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงปาณิศา    เรืองนรินทร์
1. นางสาวชุติมตี    เจี้ยงยี่
11
11 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายทินภัทร    จันทา
1. นางอมราภรณ์    อุทัยพันธุ์
12
12 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กชายชนาธิป    แก้วหอด
1. นายนฤชาติ    สุทธิสิน
12
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา วิภาวดี 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ทิพย์อักษร
1. นางสาวกาญจนาวดี    ประชุมรัตน์
12
14 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม พนม2 1. เด็กชายจักรพงศ์    ศรีอ่อน
1. นายวัฒนภูมิ    คมนา
29
15 โรงเรียนวัดธัญญาราม พนม2 1. เด็กชายวีระชัย    แก้วจำรัส
1. นางสาวณัฐสุดา    นบนอบ
6
16 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กชายภูวเนศวร์    หลวงปลอด
1. นางสาวสุดาพิศ    ชูรีย์
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ไชยา2 1. เด็กหญิงศุภาวีร์    เรืองดุก
1. นางสาวเตือนใจ    ปรุงเหล็ก
23
18 โรงเรียนวัดพุมเรียง ไชยา2 1. เด็กหญิงนิสา    บุญเลี้ยง
1. นางสาวศิริลักษณ์    จำเนียร
23
19 โรงเรียนวัดขจรบำรุง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงจุฑาทิป    ละม้าย
1. นางวรรฤดี    คงมนตรี
23
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กชายภานุสรณ์    สิงห์สินธุ์
1. นางสาวพรเพ็ญ    แก่นทรัพย์
5
21 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    สรรพคง
1. นางสาวณัฐธิดา    เหนือกอง
12
22 โรงเรียนวัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    สุขเกษม
1. นางสาวกาญจนา    ชุมแก้ว
23 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กชายดุษฎี    ศรีสวนแก้ว
1. นางเพ็ญพิศ    อินทรักษ์
19
24 โรงเรียนบ้านแสนสุข พนม1 1. เด็กชายพัชรพงษ์    บัวตุ๋ย
1. นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
25 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อินทร์เพ็ชร
1. นางสาวกาญจนา    ใจกลาง
4
26 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายอธิยุต    ศาลางาม
1. นางสาวชุติมา    อักขราภรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายศุภณัฐ์    มิตรสาร
1. นางสาวมุทิตา    ย่านวารี
10
28 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม2 1. เด็กชายรังสิมันตุ์    ศรีรักษา
1. นางโสภา    อ่วมพัฒน์
19
29 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    นวลละออง
1. นางสาวพิชญาภัค    ทลิกรรณ์
23
30 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    โตศรีจันทร์
1. นางสาวประภัสสร    อินทร์สุวรรณ
12
31 โรงเรียนบ้านท่าไท ท่าชนะ1 1. เด็กชายราชวัตร    แก้วนก
1. นางนงคราญ    เชื้อนุ่น
7
32 โรงเรียนบ้านคลองพา ท่าชนะ1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    หลวงปัน
1. นางสาวสุภิญญา    แป้น
19
33 โรงเรียนบ้านตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กชายคเชนทร์ โฟร์    สัมพันธ์
1. นางสุวัจนา    เพชรานันท์
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................