งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กหญิงดวงเดือน    จอมพล
1. นางวัชรี    แสงอรุณ
8
2 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    สุทธิ
1. นางสรินทร์    สินพรหมมาตย์
3 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงบวรรัตน์    ถุงทอง
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
7
4 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายสิทธิ์สกะ    ฤทธิกัน
1. นางจริยา    ใจดี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายภัคพล    วิจารณ์
1. นางสาวสุภาภรณ์    แดงสุภา
4
6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงพิยดา    รามศร
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
5
7 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น พนม1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    บุญฤทธิ์
1. นายทวีศักดิ์    ภิรมย์ก้อย
8 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กชายสุริยนต์    นงลักษณ์
1. นางสาวสุดาพิศ    ชูรีย์
6
9 โรงเรียนวัดพุมเรียง ไชยา2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ศรีงามชื่น
1. นางสาวศิริลักษณ์    จำเนียร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กชายสุริยา    สายโพธิ์ทอง
1. นางสาวพรเพ็ญ    แก่นทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................