งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ลูกมณี
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ศิริวรรณ
1. นายวิศรุต    ขุนแผน
6
3 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ พุนพิน4 1. เด็กชายณัฐพล    พูลมาศ
1. นางอารียา    ลัภนาเคนทร์
21
4 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน4 1. เด็กชายธนเดช    อินทร์พรหม
1. นายสุวัฒน์    ปานเจริญ
7
5 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงจันทิมา    แก้วพิชัย
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
12
6 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กหญิงมีมี่    พม่า
1. นางสาวขัติญา    วิเศษรัตน์
4
7 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายยศกร    เพชรเกลี้ยง
1. นางสาวสุนิดา    ธรรมชาติ
24
8 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงรินลดา    แวววงค์
1. นายไพศาล    จิตรามาศ
12
9 โรงเรียนบ้านตะกรบ ไชยา2 1. เด็กชายธีรเมธ    เรืองดุก
1. นางศุกล    ศักดิ์เพชร
18
10 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงปพิชญา    โต๊ะนาค
1. นางนิภาภร    ทองชะอม
24
11 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงกชกร    ด้วงแก้ว
1. นางศิริกานต์    บุญรอดน้อย
7
12 โรงเรียนบ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงปภาพินท์    ทัดเรณู
1. นางสาวณัฎฐกานต์    ประชุมรัตน์
24
13 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงอภิชญา    พิรุณ
1. นางสาวปริยฉัตร    สุขแสง
18
14 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายอชิตะ    สันเมือง
1. นางสาวชุติมตี    เจี้ยงยี่
12
15 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กหญิงสริยา    นาคเสนา
1. นางสาวปานจิต    เพชรมีศรี
7
16 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญสมยา
1. นางสิริลักษณ์    ตรียวง
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ภูมมาลา
1. นางสาวปาลิตา    หนูไกรหงษ์
12
18 โรงเรียนบ้านนาค้อ พุนพิน3 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    ชื่นฤกษ์
1. นางสาวชลันดา    บุญทองใหม่
21
19 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายพีรพัฒน์    จีนไทย
1. นางรวิวรรณ    วงศ์อินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน
21 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายปฐวัฒน์    บัวทอง
1. นายอธิภัทร    ทองพัฒน์
7
22 โรงเรียนวัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายจิระเมธ    วราชัย
1. นางสาวกาญจนา    ชุมแก้ว
12
23 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กชายภูริณัฐ    อยู่วัง
1. นางลัดดาวัลย์    สัตตะพันธ์
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายภัสสกร    วงค์เดช
1. นางศิลป์ศุภา    ทวี
5
25 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    แก้วนวล
1. นายสัณฐิติ    แก้วคงที่
7
26 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กชายนพเก้า    อ่อนเกตุพล
1. นางศศิธร    รัตนอรุณ
12
27 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กชายอติวิชญ์    โพธิ์อินทร์
1. นางสาวฐิติมา    สุโส
18
28 โรงเรียนบ้านบางปรุ พนม2 1. เด็กหญิงปริยภัทร    คำสวัสดิฺ์
1. นายพงษ์รัช    รัชทูล
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................