งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงไปรยา    คุ้มสุวรรณ
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
6
2 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    จำปี
1. นายเสรีรัตน์    การะเกตุ
11
3 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงสุวภัทร    ศิวายพราหมณ์
1. นายวิศรุต    ขุนแผน
11
4 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ พุนพิน4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สมบูรณ์
1. นางอารียา    ลัภนาเคนทร์
11
5 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน4 1. เด็กชายชัยวัฒน์    โพชฌา
1. นายสุวัฒน์    ปานเจริญ
11
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงญาดารัตน์    หนูเพชร
1. นายรุจ    ลภนสกุล
11
7 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ชูเกิด
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กหญิงราหนะ    มูฮัมหมัด
1. นางขัติญา    วิเศษรัตน์
11
9 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน 1. เด็กชายปวริศร์    โสตรโยม
1. นายจักรชัย    ขนอม
11
10 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงชนากานต์    ระวัง
1. นางสาวสุนิดา    ธรรมชาติ
11
11 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงชาลิษา    สร้อยรักษ์
1. นายไพศาล    จิตรามาศ
11
12 โรงเรียนบ้านตะกรบ ไชยา2 1. เด็กหญิงพรวินท์    สุนทรพัฒน์
1. นางสาวจารุณี    หวานสนิท
11
13 โรงเรียนบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงหฤทัย    ปกิลาโพ
1. นางสาวกนกวรรณ    นวลวัฒน์
8
14 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายภาณุพงษ์    ทองคำ
1. นางสาวแนววนา    จรจรัส
10
15 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายชัชชัย    วิเศษโชค
1. นางวราพร    โนจ๊ะ
11
16 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายปุณณรัตน์    สุวรรณรัตน์
1. นางสาวชุติมตี    เจี้ยงยี่
11
17 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายศราวุฒิ    ตำแหน่งจีน
1. นางอมราภรณ์    อุทัยพันธุ์
9
18 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 11
19 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงณิชารีย์    คงรอด
1. นางนิตยา    วัฒนโสภา
11
20 โรงเรียนบ้านนาค้อ พุนพิน3 1. เด็กหญิงณัติณี    อารมย์ชื่น
1. นายจรินทร์    วิโรจน์
11
21 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงอิสรา    จุนเด็น
1. นางสาวปุญญิศา    ทองเอี้ยว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนอนุบาลวริศสา เอกชน 1. เด็กหญิงผาณิตา    อินทเชื้อ
1. นางเสาวเนตร    วิเศษสมบัติ
11
23 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายฐานนันดร    เมฆสงค์
1. นางสาวณัฐธิดา    เหนือกอง
11
24 โรงเรียนวัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายชนินทร์    สืบสาย
1. นางสาวกาญจนา    ชุมแก้ว
4
25 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กชายธนกฤต    อินทรโท
1. นางสาวนีราวดี    อนุกูล
11
26 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กหญิงสุมาลี    โชติรัติกาล
1. นางลัดดาวัลย์    สัตตะพันธ์
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กหญิงเปรมปฐมชนก    บุญชู
1. นายสมรัฐ    อินทริยา
5
28 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทรัตน์
1. นางศิลป์ศุภา    ทวี
7
29 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กชายชนาธิป    ไทรทรัพย์
1. นายสัณฐิติ    แก้วคงที่
11
30 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กชายปพน    จันทร์สว่าง
1. นางสาวโสรยา    ปั้นศีล
11
31 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    อาจจินดา
1. นางสาวธีรภรณ์    สุริยปราการ
11
32 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    มากมี
1. นายพรศักดิ์    ส้มนิ่ม
11
33 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน1 1. เด็กหญิงเมธินี    รอดศรีนาค
1. นายพงษ์ศักดิ์    ชัยชนะ
11
34 โรงเรียนบ้านบางปรุ พนม2 1. เด็กชายธนวิน    งอยปัดพันธ์
1. นายพงษ์รัช    รัชทูล
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................