งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านควนสูง ท่าชนะ1 1. เด็กชายทวิวัฒน์    กลิ่นรส
1. นายชุมพร    อับดลร่าหีม
16
2 โรงเรียนวัดพะแสง บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงชาลิสา    หลิมกุล
1. นางวิราวรรณ    บุญลึก
16
3 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงนนทกรร    เนตรวัตร
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสารภีอุทิศ ไชยา3 1. เด็กหญิงธนพร    คุรุเวทย์วิทยะ
1. นางสาวมาลินี    ประจง
16
5 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์    จันทร์พฤกษ์
1. นางสาวเด่นนภา    พิณเศรษฐ์
10
6 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงลลิตภัทร    ศรีขวัญ
1. นายวิศรุต    ขุนแผน
16
7 โรงเรียนวัดหัวเตย พุนพิน4 1. เด็กชายลัทธ์พล    ราชอำไพ
1. นางเบ็ญจมาภรณ์    ภักดี
8 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ พุนพิน4 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    ฉายกลิ่น
1. นางอารียา    ลัภนาเคนทร์
9 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กชายยอดชาย    แก้วมีศรี
1. นางนลินพันธ์    จันทร์หนองไทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กหญิงพันดาว    แก้วนิล
1. นางอุบล    ขวัญแก้ว
16
11 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    จันทร์มล
1. นายสุวัฒน์    ปานเจริญ
16
12 โรงเรียนวัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงณัทนารี    จันทร์พรึก
1. นางสาววาณี    สุขช่วง
13 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด พุนพิน2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แค้นคุ้ม
1. นางเบญจวรรณ    บุญจัน
16
14 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ชัยพัฒน์
1. นางสาวไพลินทร์    ทองพลาย
16
15 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    อินทรกำเนิด
1. นางจุรีพร    เพชรแท้
16
16 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กชายพศุตม์    จันทร์รอด
1. นางศรีอนงค์    วงศ์เพ็ญ
16
17 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เพชรสุด
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
7
18 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ภิรมย์
1. นางขัติญา    วิเศษรัตน์
16
19 โรงเรียนบ้านวังขุม บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงสุพิชญา    จันทร์ผ่อง
1. นางจุติกานต์    หมัดระหมาน
16
20 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    แตงกรด
1. นางสาวสุนิดา    ธรรมชาติ
16
21 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงชนิสรา    โอนอ่อน
1. นางสาวระวีวรรณ    พรหมรัตน์
16
22 โรงเรียนบ้านแม่แขก พุนพิน2 1. เด็กหญิงดลฤดี    คงแทน
1. นายสุชาติ    ศรีชุม
23 โรงเรียนบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงลวิตรา    มีเจริญ
1. นางสาวกนกวรรณ    นวลวัฒน์
24 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงรวินันท์    จันทร์จำปา
1. นางสาวอุไร    ฤทธิเพชร
25 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายกู้ชีพ    ป้องคำรส
1. นายสุเชษฐ์    คงแย้ม
26 โรงเรียนบ้านบางพระ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายชวกร    จันทร์สังสา
1. นางสาวสุภัทรสร    แก้วอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายเหม    ทิพย์นุรักษ์
1. นายผสม    บุญพันธ์
28 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงประกายดาว    รักเมือง
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
16
29 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ    มะหนิ
1. นางสาวชุติมตี    เจี้ยงยี่
10
30 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี 1. เด็กหญิงปัทมาพร    หีตชุม
1. นางคนธรส    มีเพ็งจันทร์
31 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายธนภัทร    รามสวัสดิ์
1. นางอาภรณ์    ชูสิทธิ์
32 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แกล้วหาญ
1. นางสาวปานจิต    เพชรมีศรี
16
33 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงปนัดดา    คงรอด
1. นางสิริลักษณ์    ตรียวง
16
34 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงวิลันดา    สิงห์ขัน
1. นางสาวจุฑารัตน์    เพชรสังข์
16
35 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ท่าฉาง2 1. เด็กชายปิยะชัย    พันธ์ดี
1. นายสุริยัน    ถิ่นบ้านใหม่
16
36 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3
37 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กชายอนุพงษ์    มัธยมบุรุษ
1. นางสาวปาลิตา    หนูไกรหงษ์
6
38 โรงเรียนบ้านนาค้อ พุนพิน3 1. เด็กชายธนภูมิ    วารีเพชร
1. นางสาวกมลชนก    เมฆไลย
16
39 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น พนม1 1. เด็กหญิงพรธิดา    ชัยสุระ
1. นางสาวพัชรีย์    แสงเพ็ชร
16
40 โรงเรียนวัดธัญญาราม พนม2 1. เด็กหญิงปณิศา    พันธ์สุวรรณ
1. นางสาวณัฐสุดา    นบนอบ
16
41 โรงเรียนบ้านเขานาใน พนม1 1. เด็กชายวิสาขะ    พม่า
1. นางสาวกัลยา    ฉายประชีพ
42 โรงเรียนบ้านป่าตง พนม1 1. เด็กชายพัฒนากร    เกิดมี
1. นางสาวอัญชนก    มีดี
43 โรงเรียนบ้านควนรา ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก้วบัวดี
1. นางสาววิภาพรรณ    นิตย์นรา
16
44 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    แพสุวรรณ
1. นางรวิวรรณ    วงศ์อินทร์
4
45 โรงเรียนพุทธนิคม เอกชน 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ่อ่อนพร้อม
1. นายปรัชญา    จีนเจริญ
9
46 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน เอกชน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ยาวไทย
1. นายณัฐชัย    ด้วงทองแก้ว
16
47 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กชายวรรณชาติ    พลทอง
1. นางภัททิยา    สิงโหพล
10
48 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เอกชน 1. เด็กชายณัฏฐิ์    ถิ่นไทย
1. นายกิตติพงษ์    บุญศรี
16
49 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) เอกชน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โชติรัตน์
1. นางสาวสุภาพร    สังข์สิงห์
16
50 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี เอกชน 1. เด็กชายปัณณทัต    จันทร์พรหมแก้ว
1. นางวันดี    ศรีเพชรพูล
16
51 โรงเรียนอนุบาลวริศสา เอกชน 1. เด็กชายกิตติทัต    บัวหนุน
1. นางสาวศิลาทิพย์    ชวลิต
16
52 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงศารยา    คงเมือง
1. นายกฤษฎา    แก้วชูดวง
53 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ไชยา2 1. เด็กหญิงนูรอัมมา    บุญเสือ
1. นางสาวลักษณา    ร่าหมาน
16
54 โรงเรียนบ้านสามสัก ไชยา3 1. เด็กหญิงชาลิสา    ใยฤทธิ์
1. นางสาวสมถวิล    วงศ์จิตเจริญ
16
55 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงวรรณิดา    แก้วมีศรี
1. นางสาวพรเพ็ญ    แก่นทรัพย์
8
56 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงชนากานต์    หยูทองอ่อน
1. นางสาวณัฐธิดา    เหนือกอง
16
57 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ธรรมฤทธิ์
1. นางสาวสิริพร    ช่วยคงทอง
16
58 โรงเรียนวัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายกิตติวัฒน์    ไชยชนะ
1. นางสาวกาญจนา    ชุมแก้ว
10
59 โรงเรียนวัดน้ำหัก คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงนภิสา    สอนทอง
1. นายโกสินทร์    รุ่มจิตร
60 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ทองประสาท
1. นางนันทิยา    รัตนกุล
16
61 โรงเรียนวัดพนม พนม2 1. เด็กชายณัฏฐบดินทร์    ทิพย์เดช
1. นางบุญมา    ภู่วานิช
16
62 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กหญิงศุภรัตน    เผือกเนียม์
1. นางลัดดาวัลย์    สัตตะพันธ์
5
63 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ไชยา1 1. เด็กหญิงสุชาวดี    ทองแพรว
1. นายอรรถวัฒน์    วุฒิพงศ์
16
64 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายรุ่งอรุณ    ล้อมลิ้ม
1. นางปิยะมาศ    ภู่พันธ์ศรี
65 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายอนาวิล    พรหมแก้ว
1. นางศิลป์ศุภา    ทวี
10
66 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ไชยา1 1. เด็กชายทัศนัย    ช่วยเพชร
1. นางสาวจามรี    ปานแดง
16
67 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม2 1. เด็กหญิงวริศรา    แก้วบัวทอง
1. นางสาวกัญญาภัค    เฉียบแหลม
68 โรงเรียนวัดโพธาราม ไชยา2 1. เด็กชายภูริวัจน์    เรืองเวช
1. นางสาวจารี    เพชรจรัส
69 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กหญิงสุชานาถ    รอดเจริญ
1. นายสัณฐิติ    แก้วคงที่
16
70 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กชายตี๋    ปางดี
1. นางศศิธร    รัตนอรุณ
16
71 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน1 1. เด็กหญิงรัตฏิกาล    รามรงค์
1. นายมาโนช    บุญก่อสร้าง
16
72 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงนภัสสร    นุราช
1. นายพรศักดิ์    ส้มนิ่ม
16
73 โรงเรียนวัดรัษฎาราม พุนพิน1 1. เด็กหญิงชนิตา    ใสสะอาด
1. นางจิราวรรณ    นาคเสนา
16
74 โรงเรียนบ้านคลองพา ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงสุนทรียา    วิเศษมาก
1. นางสาววิชชุดา    ดีชูศร
16
75 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน1 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    ทิพย์รอด
1. นางสาวสุภาวัลย์    ชัยเจริญ
16
76 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กชายรังสิมันต์    คงประเสริฐ
1. นางสาวดวงตา    วงศ์จินดา
10
77 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กชายอิทธิพล    วงศ์อินทร์
1. นางสาวฐิติมา    สุโส
16
78 โรงเรียนบ้านบางปรุ พนม2 1. เด็กหญิงภาริตา    เฉยเชือน
1. นายพงษ์รัช    รัชทูล
16
79 โรงเรียนบ้านตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงรมยกร    ชูประเสริฐ
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    ชลรัตน์
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................