งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 284
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงชีวภรณ์    แซ่เจีย
1. นางสรินทร์    สินพรหมมาตย์
2 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงวัลลี    ปักษา
1. นายต่อศักดิ์    ประยูรวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปลอดรักษ์
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ไชยา3 1. เด็กหญิงมธุรดา    แจ่มประชากร
1. นางวันทนา    อินทร์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กชายธีรภัทร    พิณกาญจน์
1. นางสาวธิดารัตน์    ทิพย์บุญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................