งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กหญิงชัยพร    คีรีมา
2. เด็กหญิงปิยะดา    ภาราสถิตย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภาราสถิตย์
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    วิชัยดิษฐ์
5. เด็กหญิงอติพร    บุญแทน
6. เด็กหญิงวรัญยา    ทองคะหะ
1. นางสาวผกามาศ    จันทร์หนองไทร
2. นางศิริพร    รัศมี
3. นางหนึ่งหทัย    มาลา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายปภังกร    ทาคำ
2. เด็กชายธนพนธ์    สมบุญ
3. เด็กชายวัชรพงศ์    มีนาง
4. เด็กหญิงอรนลิน    ศักดา
5. เด็กหญิงบัณพร    สังข์ทอง
6. เด็กหญิงอรวรรณ    แสงอุทัย
1. นางสาวจารุวรรณ    ภิรอด
2. นางธนรรชญพร    แสงบ้านยาง
3. นางรัชดา    คำรอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กชายภูริภัทร    คำสุวรรณ
2. เด็กหญิงชาลิสา    หนูแดง
3. เด็กหญิงเอ๋    พม่า
4. เด็กหญิงฐิติวรดา    พุทธพรหมศรี
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา    จันต้อย
6. เด็กหญิงวรรรณา    นาคทองกุล
7. เด็กหญิงวรรรณิตย์    นาคทองกุล
1. นางสาวธัญรัศม์    มีลักษณะ
2. นางสาวศรัญญา    ลีสวัสดิ์
3. นางสาวอัจฉรา    ศรีสวัสดิ์
5
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กชายพิษณุ    หมื่นหาญ
2. เด็กชายเอกรัฐ    ทองลอย
3. เด็กชายอดิเทพ    วัจนา
4. เด็กชายณัฐนันท์    หลิมวงศ์
5. เด็กชายธนกร    คงทอง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วศิลา
7. เด็กชายตรีนคร    ศรีอุบล
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
2. นางสาวปริยฉัตร    สุขแสง
4
5 โรงเรียนวัดขจรบำรุง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงปัทมา    บุญพันธ์
2. เด็กหญิงกนกพรรณ    เมืองขาว
3. เด็กหญิงทษอร    หนองบัวดี
4. เด็กหญิงทษวรรณ    หนองบัวดี
5. เด็กหญิงนุชนาฏ    เข็มทอง
1. นางวรรฤดี    คงมนตรี
6
6 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กหญิงศิริสิน    ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริสา    ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงปฐมาพร    แสงอรุณ
4. เด็กหญิงศติญา    วิลาวรรณ
5. เด็กหญิงวันวิสา    รามศร
6. เด็กหญิงชนากานต์    เข็มนางรอง
1. นางสาวชุติมา    อักขราภรณ์
2. นางสาวสุวิมล    สุวรรณจิตต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................