งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดน้ำรอบ พุนพิน1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีนวล
2. เด็กหญิงนัทธมน    อินทชาติ
1. นางสาวนันทนา    ศรีนุ่น
2. นางสาวพนิดา    จิตราภิรมย์
6
2 โรงเรียนวัดหัวเตย พุนพิน4 1. เด็กหญิงสุชานาถ    งามขำ
2. เด็กหญิงนภัสสร    แก้วสุข
1. นางวัชรินทร์    เกตุบำรุง
2. นางสุวันดี    ทองจันทร์
21
3 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ พุนพิน4 1. เด็กชายกฤษฎา    สุวรรณเนาว์
2. เด็กชายฆนาพงค์    อินทร์แทน
1. นางศุภลักษณ์    พัฒนาดิสัย
2. นางอารียา    ลัภนาเคนทร์
27
4 โรงเรียนวัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายจักรพันธ์    จันทร์พฤกษ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์    เทพจินดา
1. นางสาวมุกดารัตน์    จันนก
2. นางสาววาณี    สุขช่วง
26
5 โรงเรียนบ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    วัชนะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร    รัชชะ
1. นางสาวณัฐณิชา    ส่งช่วย
2. นางพรรัตน์    วิเชียร
27
6 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กชายภูวมินทร์    อินทรกำเนิด
2. เด็กชายพุทธิพร    จรบุรี
1. นางจุรีพร    เพชรแท้
2. นางปรานอม    อุ่นเรือน
35
7 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กหญิงณิชาดา    สามิตร
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เพชรหนู
1. นางสาวจันจิรา    เพ็ชระ
2. นางสาวนิตยา    หนูสังข์
6
8 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    พัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เพชรบ้านนา
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
37
9 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงสุนิสา    ศิริภักดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    แพงศรี
1. นางสมศรี    ชะชิกุล
24
10 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กหญิงขวัญชนก    หาดเพชร
2. เด็กหญิงเสาวรส    ศรีฑามาศ
1. นางขัติญา    วิเศษรัตน์
2. นางสุภาพันธ์    แก้วคงคา
19
11 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงนภัสสร    ชูพร้อม
2. เด็กหญิงนันทิชา    รุ่งสุวรรณ
1. นายจักรชัย    ขนอม
6
12 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายณรงค์กร    ก้าหรีมล๊ะ
2. เด็กหญิงอทิตา    หมันประสงค์
1. นางสาวศัลยา    ก้อนแก้ว
2. นายสุทธิแดน    พลวัติจรัสวัฒน์
13 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กชายนพดล    จันทร์ทอง
2. เด็กชายกฤษกร    โอนอ่อน
1. นางสาวกิตติยา    นุ่มทิพย์
2. นายไพศาล    จิตรามาศ
32
14 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงฐิติชญา    ซ้ายเซ้ง
2. เด็กหญิงพิชญาภา    เลิศทองคำ
1. นางนริศรา    ภักดี
2. นางนิภาภร    ทองชะอม
34
15 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พละแสน
2. เด็กหญิงศิริยา    บัวแก้ว
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณมณี
2. นางสาวจุฑารัตน์    ทวี
6
16 โรงเรียนบ้านท่าไคร คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงศิริประภา    เติมเต็ม
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์    ณ ถลาง
1. นางสาวดวงกมล    ทุ่มทวน
6
17 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงพิมพิศา    พรมแดง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    สุวรรณ
1. นางสาวธิดารัตน์    พิมสาร
2. นางสาวโสภา    ชูโส
33
18 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กหญิงณิชาฎา    กันเมือง
2. เด็กหญิงฐิติมา    เมฆลัย
1. นางฟองจันทร์    สะโรจน์
27
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา วิภาวดี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงสุภาพร    หะขุนทด
1. นางสาวปายจันทร์    ทันศรี
2. นางวนิดา    พรหมสวาสดิ์
6
20 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    เทียมยม
2. เด็กหญิงบัณฑิดา    ชาติรักษา
1. นางนิตยา    วัฒนโสภา
2. นางสาววลัยลักษณ์    สงรักษ์
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กชายก่อสกุล    เจริญพร
2. เด็กหญิงแพรวนิจ    วงษ์ตกูล
1. นางสาวณัฐพัชร์    สำลีพันธ์
2. นายศราวุฒิ    ทองเคร็ง
22 โรงเรียนบ้านนาค้อ พุนพิน3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นะมะ
2. เด็กหญิงโสภิตา    นาคพี่น้อง
1. นางสาวกมลชนก    เมฆไลย
2. นางสาวภาวดี    มหรรณพ
6
23 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น พนม1 1. เด็กชายศิวกร    สังเสนาะ
2. เด็กหญิงนิตยา    คงวุธ
1. นางจุฑารัตน์    ศักดา
2. นางวัชรี    ปล้องอ่อน
24 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    พรหมช่วย
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สังข์ทอง
1. นางบุญเทอด    ลอยใหม่
2. นางสาวรัชนีกร    บุญมา
6
25 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กหญิงศุภกานต์    อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงญาณันธร    บัวทอง
1. นางสาวพัชราภรณ์    วิเชียรพร
2. นางสาวอารียา    ชูทองดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) เอกชน 1. เด็กชายพีรพัฒน์    คชสวัสดิ์
2. เด็กชายวิริทธิ์พล    แอบมณี
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    สุวรรณธรรมา
2. นางสาวสุภาพร    สังข์สิงห์
20
27 โรงเรียนอนุบาลวริศสา เอกชน 1. เด็กหญิงธันยพร    อ่อนสุระทุม
2. เด็กหญิงนันนภัส    บุญเรือง
1. นางเสาวเนตร    วิเศษสมบัติ
37
28 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงเกวลี    เอี่ยมรักษา
2. เด็กหญิงพรนภัส    ชูศรี
1. นายกฤษฎา    แก้วชูดวง
2. นางสาวปิยภาณี    โททอง
29 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ไชยา2 1. เด็กหญิงกุสุมา    เสือเนียม
2. เด็กหญิงมัสริน    นัยสุนทร
1. นางสาวณัฐพัชร์    หวังพิทักษ์
2. นางพรรณี    คชสิทธิ์
6
30 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงจิดาภา    เกิดใบ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    อยู่ทองอ่อน
1. นางสาวองค์ชนิตา    สวัสดี
2. นายอธิภัทร    ทองพัฒน์
6
31 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงเกวลิน    มีเพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพิศา    สวัสดิ์นาค
1. นางนฤมล    สารสิทธิ์
2. นางเยาวลักษณ์    เรืองรอง
5
32 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กชายภูบดินทร์    บุญสุข
2. เด็กชายศักย์ศรณ์    ผลแก้ว
1. นายธเนศ    ยวนกะเปา
2. นายนีราวดี    อนุกูล
27
33 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ไชยา1 1. เด็กชายอภิรักษ์    มากมิตร
2. เด็กหญิงธนพร    สมเกษร
1. นางนฤมล    รัตนา
2. นางนิตยา    จัทร์แดง
23
34 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กหญิงกฤษชนก    แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ    ลุยภูมิประสิทธิ์
1. นางนุชนาฎ    บุญวงศ์
2. นางปิยะมาศ    ภู่พันธ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงปนัดดา    เขียวบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    คงเดิม
1. นางศิลป์ศุภา    ทวี
2. นางสุณีย์    โมลี
4
36 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ไชยา1 1. เด็กหญิงนัมญาวี    บัวเมือง
2. เด็กชายพชธกร    เจริญศิลป์
1. นายจรงค์ศักดิ์    แก้วเกิด
2. นางสาวพักตร์วิภา    อำลอย
25
37 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กชายตันติกร    เขตนิมิคร
2. เด็กชายนนท์นันท์    นะเจ๊ะ
1. นายสัณฐิติ    แก้วคงที่
27
38 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง พุนพิน2 1. เด็กชายภูริภัทร    พราหมณ์เสน
2. เด็กหญิงนภัสสร    นวลวัฒน์
1. นางกรรณิการ์    บุษบรรณ
2. นางณาตยา    อินทร์แก้ว
36
39 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงอารียา    รื่นโยธา
2. เด็กชายบัญชา    บัวแสง
1. นางบุญส่ง    เพชรเนียม
22
40 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงกรุณา    หมั่นไชย
2. เด็กหญิงยลดา    คงกะแดะ
1. นางสาวขนบพร    คงทรัพย์
2. นางสาวโสรยา    ปั้นศีล
6
41 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กชายวรวุธ    สุขเจริญ
2. เด็กหญิงณํฐภรณ์    บัวสกุล
1. นางสาวธีรภรณ์    สุริยปราการ
18
42 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน1 1. เด็กหญิงธีรนาฎ    บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงเขมิกา    ไชยเชษฐ์
1. นายพงษ์ศักดิ์    ชัยชนะ
2. นายสุภัทรชัย    พันธ์ปาน
37
43 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    รัตนชัย
2. เด็กชายรพีภัทร    จันทบุตร
1. นางสาวรัตนา    ชูวิชัย
2. นางสาวสกุณา    สังข์เพ็ชร์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................