งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    บุญแทน
2. เด็กชายคมสันต์    ขุนบรรเทิง
1. นางสาวจุรีพร    เพชรแท้
2. นางสาวธนิตา    ศรีคงแก้ว
5
2 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กชายกฤษดา    ภัยมณี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    คำหวาน
1. นางสาวจันจิรา    เพ็ชระ
2. นางอรุณโรจน์    ยิ่งคำนึง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จิตรารมย์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    คชไกร
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
6
4 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงอารญา    ปาละวงศ์
2. เด็กหญิงรัศมี    การะพันธ์
1. นางนริศรา    ภักดี
2. นางนิภาภร    ทองชะอม
5 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงวันเพัญ    อ.ท.ศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    วิมล
1. นางสาวทัศนีย์    ศรีชู
7
6 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงชนากานต์    เรืองเวช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทองเกิด
1. นางนิตยา    วัฒนโสภา
2. นางสาววลัยลักษณ์    สงรักษ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น พนม1 1. เด็กชายขจรศักดิ์    คำทิพย์
2. เด็กหญิงสุทธินันท์    อุ้ยสกุล
1. นางจุฑารัตน์    ศักดา
2. นายทวีศักดิ์    ภิรมย์ก้อย
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงอารียา    แก้วเกษม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    แซ่ตู้
1. นางจิตติมา    เที่ยงถิ่น
2. นางสาวพรเพ็ญ    แก่นทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    คงแก้ว
2. เด็กชายอดิศักดิ์    ใจเพชร
1. นางสาวมลฤดี    ประทุมวรรณ
2. นางสาวเพ็ญศรี    เออแสง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................