งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กชายเตชิต    ทิพย์ชิต
1. นางสาวธนิตา    ศรีคงแก้ว
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กชายนัทวุฒิ    ถ้ำคู่
1. นายรุจ    ลภนสกุล
10
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายกฤษฎา    บุญนาโค
1. นางสาวสุนิดา    ธรรมชาติ
7
4 โรงเรียนบ้านน้ำราด คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายสิทธิโชค    จำนงค์จิตร
1. นางสาวสุรีวัลย์    คีรีคช
12
5 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายวรวิทย์    สุขนา
1. นางสาวชุติมตี    เจี้ยงยี่
6
6 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าฉาง1 1. เด็กชายกฤตพรต    ภักดี
1. นางสาวทัศนีย์    ศรีชู
14
7 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงศศิฉาย    ศรีสุวรรณ
1. นางสาววลัยลักษณ์    สงรักษ์
8
8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    จินพล
1. นายชาญณรงค์    เกตุแก้ว
4
9 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม พนม2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สุดแสน
1. นายวัฒนภูมิ    คมนา
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ไชยา3 1. เด็กชายวรุตม์    ชัยพัฒน์
1. นางสาวจรรยา    เพชรแต่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กชายจักรภัทร    ราชวงศ์
1. นางสาวพรเพ็ญ    แก่นทรัพย์
5
12 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กหญิงกุมภ์ธิดา    เทพี
1. นายสมรัฐ    อินทริยา
9
13 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ไชยา1 1. เด็กชายศราวุธ    ทองชล
1. นายอรรถวัฒน์    วุฒิพงศ์
13
14 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายวรนาถ    เครือหงส์
1. นางวัชรี    ไกรเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิจารณ์
1. นายมาโนช    บุญก่อสร้าง
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................