งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เกลี้ยงพร้อม
2. เด็กชายนฤเบศ    สารา
3. เด็กชายธนกฤต    ศรีภิรมย์มิตร
1. นางสาวธนิตา    ศรีคงแก้ว
2. นางสาวปิยนุช    เหล้าผอม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กชายพีระวิชญ์    ปานกอง
2. เด็กชายจิรภาส    พรหมประสิทธิ์
3. เด็กชายอนนท์    สินชาตรี
1. นายณรงค์    จู้สว้สดิ์
2. นางสาววลัยลักษณ์    สงรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กชายนวมินทร์    อินนาวา
2. เด็กชายวิทวัส    ปานเพรี
3. เด็กชายภาณุสรณ์    ชาวอังวะ
1. นายชาญณรงค์    เกตุแก้ว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................