งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายภูวนัตถ์    ชูวิเชียร
1. นายธีรภัทร    ทองชื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ทองชะอม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กชายศิรวิชญ์    บุษย์เพชร
1. นายญาณวรรธน์    บัวขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................