งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงกชกร    ดำสุวรรณ
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย    ผอมดำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงฐิติชญา    เกิดแก้ว
1. นางสาวเนตรฤทัย    ปลอดชูแก้ว
4
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงปทิตตา    ศรีทอง
1. นายศักดิ์สิริ    รำไพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงชาลิสา    ดีแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................