งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 331
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงจิตติมา    แสนเกตุ
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย    ผอมดำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    พรมชาติ
1. นายธีรภัทร    ทองชื่น
4
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ภูมี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ถาวร
1. นายญาณวรรธน์    บัวขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กหญิงอรวรา    สะอะ
1. นางสาวพิไลพร    บัวหนุน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................