งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กชายอนันตชัย    เกิดขาว
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย    ผอมดำ
4
2 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กหญิงบุษรา    นาวาทอง
1. นายวชิรวุธ    มีโพธิ์
7
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายปัณณธร    ทูลฉลาด
1. นายศักดิ์สิริ    รำไพ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนพุทธนิคม เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐชยา    คามบุตร
1. นางเสาวภา    ยังรุ่งนนท์
6
5 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ไชยา1 1. เด็กหญิงจิณณภัต    เนตรนิติสกุล
1. นางสาวศศิธร    เนตรนิติสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีบุรุษ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงกชกร    สอนรัตน์
1. นายญาณวรรธน์    บัวขาว
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................