งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงพัณธิดา    ยังสกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย    ผอมดำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายปุณณวิชญ์    เดชจิตร
1. นายศักดิ์สิริ    รำไพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงบัญฑิตา    โกะสูงเนิน
1. นางสาวธิดารัตน์    ทิพย์บุญทอง
4
4 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายจักรพงศ์    ศรีชาย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กชายยศพล    ธารายศ
1. นายญาณวรรธน์    บัวขาว
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................