งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา วิภาวดี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    หงษ์ทอง
1. นางวนิดา    พรหมสวาสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    บุญมาก
1. นางสุพัตรานี    แก้วฟุ้ง
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    สมใจ
1. นางสาวธิดารัตน์    ทิพย์บุญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    บุษราคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงภควดี    โกหนด
1. นายญาณวรรธน์    บัวขาว
4
6 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กหญิงโสรยา    จันทร์ดำ
1. นางสาวอดาวัลย์    สโมทาน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................