งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายปัณณธร    ทูลฉลาด
2. เด็กชายธนภัทร    โชคกิจการ
3. เด็กหญิงอรนลิน    บุญฤทธิ์
4. เด็กชายณัฐพล    วุฒิชัย
5. เด็กหญิงปทิตตา    ศรีทอง
6. เด็กชายพิมพิศา    ชูเพชร
7. เด็กชายปุณณวิชญ์    เดชจิตร
8. เด็กชายสรวิศ    นนทรักษ์
9. เด็กชายจักรี    วัชรพินธุ์
10. เด็กชายนฤสรณ์    ดำแก้ว
11. เด็กชายเจนณรงค์    ศรีขำกุล
12. เด็กชายพงศ์พิสิทฐ์    ช่วยยิ้ม
13. เด็กชายธนพงศ์    ดีหนู
14. เด็กหญิงเบญญทิพย์    พรมชาติ
15. เด็กหญิงอนุสรา    จ้อยนุแสง
1. นายธีรภัทร    ทองชื่น
2. นายศักดิ์สิริ    รำไพ
3. นางสุพัตรานี    แก้วฟุ้ง
4. นางสาวเยาวลักษณ์    มะลิวัลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    บุษราคำ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ทองชะอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีบุรุษ
4. เด็กหญิงณัฐธิชา    ศรีชาย
5. เด็กหญิงมลิสา    วิเชียรวงศ์
6. เด็กหญิงพิชามญช์    คชโสภณ
7. เด็กหญิงชาลิสา    ดีแก้ว
8. เด็กหญิงอมลวรรณ    ภูมี
9. เด็กชายจักรพงศ์    ศรีชาย
10. เด็กชายภัทระ    ศักดา
11. เด็กชายเพชรรัตน์    ช่วยชนะ
12. เด็กหญิงสุณิสา    พานจันทร์
13. เด็กหญิงพิลาสินี    บุษราคำ
14. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย    บรรสิทธิ์
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ปล้องชู
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
2. นางอรสา    อ่วมพัฒน์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................