งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง วิภาวดี 1. เด็กชายศิขรินทร์    แก้วพิชัย
2. เด็กชายพรศักดิ์    แง่งจุ้ย
3. เด็กชายธนพร    ศชเสนีย์
4. เด็กชายณัฎฐพล    สุพัฒน์แก้ว
5. เด็กชายณัฐภูมิ    สุพัฒน์แก้ว
6. เด็กหญิงวัลภา    ผิวพรหม
7. เด็กหญิงสุภาวดี    นาคโพธิ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล    กุฎีคง
9. เด็กชายฐากูร    โปเซ่ง
10. เด็กชายไกรศักดิ์    บังเกิด
11. เด็กชายศุภณัฐ    กลิ่นเมฆ
12. เด็กหญิงอฐิติยา    ลิ้มสวัสดิ์
13. เด็กหญิงณัฐพัชร์    กระมล
14. เด็กชายอรรถสรายุ    ศรีบุรุษ
15. เด็กชายพัฒนา    ศรีบุรุษ
16. เด็กหญิงอรนิช    พรหมสุรินทร์
17. เด็กหญิงอรณา    พรหมสุรินทร์
18. เด็กหญิงกชวรรณ    สะโรจน์
19. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภักดีเพชร
20. เด็กหญิงศุภมาส    วงสวัสดิ์
1. นางธิพรทิพย์    มีโพธิ์
2. นางพิไลววรณ    ศรีประดู่
3. นายวชิรวุธ    มีโพธิ์
4. นางวชิรา    อินทสมบัติ
5. นายสุนทร    ธรรมบำรุง
6. นางสุพรเพ็ญ    กระจ่างแจ้ง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กชายกฤษฎา    สาเรศ
2. เด็กชายทานตะวัน    รอดเกลี้ยง
3. เด็กชายธนธรณ์    ดีเย็น
4. เด็กชายธิวโณ    ทองคำแก้ว
5. เด็กหญิงเกศกนก    ฤทธิกุล
6. เด็กหญิงศศวรรณ    รอดเจริญ
7. เด็กหญิงนริศรา    พูลเพิ่ม
8. เด็กหญิงณัฐนันท์    เทพทอง
9. เด็กหญิงนันท์นภัส    เทพทอง
10. เด็กหญิงธนัชชา    สกุลผอม
11. เด็กหญิงธิดารัตน์    นาคจิตร์
12. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    ขนนวล
13. เด็กหญิงบัณฑิตา    ดีนิสัย
14. เด็กหญิงสุนันทา    เสือแก้ว
15. เด็กหญิงวิชญาดา    เทพทอง
16. เด็กหญิงพัชรพร    โภคัย
17. เด็กหญิงหทัยกานต์    ผลบรรจง
18. เด็กหญิงสุธิตา    สิงห์มหันต์
19. เด็กหญิงณัฐณิชา    สันขาว
20. เด็กหญิงวรรณษา    พิมพ์ปัชชา
1. นางจีรวรรณ    คุ้มครอง
2. นายธนาวัฒน์    ธารายศ
3. นายปรัชญา    สาริพัฒน์
4. นางสาวพิไลพร    บัวหนุน
5. นายวิรัช    สาริพัฒน์
6. นายเกียรติศาสตร์    อ้นเขาวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เศียรประดับ
2. เด็กหญิงปิยนันท์    ไทรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงโสรยา    จันทร์ดำ
4. เด็กหญิงวาสนา    ทองดี
5. เด็กหญิงณัฐพร    ไกรสิทธิ์
6. เด็กหญิงอรอุมา    จงพึ่งกลาง
7. เด็กหญิงศุภิตา    ไทยเอียด
8. เด็กหญิงกุลธิดา    ปานกุล
9. เด็กหญิงทัชชกร    มีพริ้ง
10. เด็กหญิงบัณฑิตา    แสงจันทร์
11. เด็กหญิงภานรินทร์    เพชรทอง
12. เด็กหญิงเมธาวดี    เทพี
13. เด็กหญิงกนิษฐา    มากเกลี้ยง
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เรืองทอง
15. เด็กหญิงอภิสมัย    แสงขำ
16. เด็กหญิงสุนิษา    ฤทธิวงศ์
17. เด็กหญิงวันวิสา    บุตรดี
18. เด็กชายชัยนันท์    วังบุญ
19. เด็กชายสุรยุทธ    สุขบรรจง
20. เด็กชายโชคชัย    มีวงค์
1. นายชาญชัย    แก้วจันทร์แก้ว
2. นายนนทกร    ชุมเทพ
3. นางสาวปัทมาภรณ์    ไหมแก้ว
4. นายสมรัฐ    อินทริยา
5. นางสาวสุทิตยา    ส้มชู
6. นางสาวอดาวัลย์    สโมทาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................