งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดพะแสง บ้านตาขุน 1. เด็กชายธีรภัทร    สามิตร
1. นางอรเรณู    ศรีเทพ
2 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กชายธันยพงศ์    เรืองดุก
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
12
3 โรงเรียนบ้านดินก้อง ท่าชนะ2 1. เด็กชายปริญญา    พรหมม่วง
1. นายชนะ    พรหมม่วง
4 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กชายกิตติพศ    ลิวา
1. นางสาวลักษมี    ศรีชัย
15
5 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กชายอมรเทพ    พรมทอง
1. นางสาวอกนิษฐ์    รามศรี
8
6 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กชายพลพล    พรมสอน
1. นางสาวปราณี    ช่วยยิ้ม
7 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    วงศ์วชิรวัฒน์
1. นายเตชินณ์    อินทบำรุง
8 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กชายปัณธร    ภารา
1. นางสาวศศิวิมล    กลิ่นเขียว
14
9 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายชาญณรงค์    ทองเจริญ
1. นางนาตยา    ไพฑูรย์
16
10 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ไชยา2 1. เด็กชายธนวันต์    คล้ายปักษี
1. นางวันดี    เกื้อสกุล
9
11 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    เกิดขาว
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณมณี
12 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์    พันธ์ฤทธิ์ดำ
1. นางอ้อยทิพย์    สวัสดิ์วงศ์
5
13 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กชายปิยะพล    มุขวัชนะ
1. นางสาวปานจิต    เพชรมีศรี
14 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3 1. เด็กชายธรรมรส    อักษรคง
1. นางกาญจนา    วงศ์วิริยะกุล
4
15 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กชายทรงกรด    สุทธินวล
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กชายกันตินันท์    ปานเนือง
1. นางโสภารัตน์    วิชัยดิษฐ์
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กชายธนพัฒน์    อิสระ
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    รัตนประจักร
5
18 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กชายเสริมศักดิ์    ไมอินทร์
1. นางนฤมล    อาชาฤทธิ์
7
19 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กชายภูวนัย    ไพเราะ
1. นางสาวนารีรัตน์    สัมพันธ์
20 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กชายตรีชยา    ดีแก้ว
1. นางชุติมา    ดวงมณี
21 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายเตชินท์    หอมจันทร์
1. นางจริยา    คชรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ1 1. เด็กชายชัยชนะ    โกสิลา
1. นางบุญส่ง    เพชรเนียม
13
23 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กชายนราธิป    ขุนทิพย์กรรณ
1. นางสาวรัตนา    ชูวิชัย
11
24 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ1 1. เด็กชายปัณวรรธน์    นุรักภักดี
1. นางสุลาวัลย์    หลักทอง
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................