งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กชายธนวัฒน์    โอปิน
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กชายสิรวิชญ์    เสนยิ่้ม
1. นางสาวลักษมี    ศรีชัย
9
3 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กชายภูวเดช    ศรัทธาสุข
1. นางสาวอกนิษฐ์    รามศรี
8
4 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กชายคเนศ    นาคประเสริฐ
1. นางสาวปราณี    ช่วยยิ้ม
5 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล ไชยา3 1. เด็กหญิงบุษกร    รุ่งเช้า
1. นางสาวรัตนาพร    ลาสศิลป์
6 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    วงศ์วชิรวัฒน์
1. นายเตชินณ์    อินทบำรุง
7 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กชายภูมระพี    เจริญแพทย์
1. นางสาวศศิวิมล    กลิ่นเขียว
7
8 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายสราวุฒิ    แต่งเลี่ยน
1. นายภูวนาถ    จันทร์คง
5
9 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายภูริณัฐ    เข็มทอง
1. นางอ้อยทิพย์    สวัสดิ์วงศ์
6
10 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1
11 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กชายกฤษณะ    หวังกุ่ม
1. นายสมชาย    เดชมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ไชยา3 1. เด็กชายธีรเมธ    ทองมณี
1. นางวันทนา    อินทร์แก้ว
4
13 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กชายภูธณัศกร    ลีฬหคุณากร
1. นางนฤมล    อาชาฤทธิ์
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กชายตรีชยา    ดีแก้ว
1. นางชุติมา    ดวงมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................