งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดน้ำรอบ พุนพิน1 1. เด็กหญิงสุนิสา    คาร
1. นางสาวนันทนา    ศรีนุ่น
27
2 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    จันทร์ปาน
1. นางสาวมณีรัตน์    คงแย้ม
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงณัฐฐานิตา    ภักดีเรือง
1. นางอรวิภา    จารุจารีต
4 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงฐานิตา    สาระคง
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
15
5 โรงเรียนบ้านดินก้อง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    พรหมม่วง
1. นายชนะ    พรหมม่วง
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พานทอง
1. นางสาวอรจิรา    สงดำ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ลิวา
1. นางสุภาวดี    สมภักดิ์
8 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วยิ้ม
1. นางสาวอกนิษฐ์    รามศรี
41
9 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    กลับกลิ่น
1. นางกมลลักษณ์    เกิดแก้ว
28
10 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทำดี
1. นางสาวปราณี    ช่วยยิ้ม
44
11 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พรหมสาลี
1. นางรัตนา    แสนสิงห์
21
12 โรงเรียนวัดจาย ไชยา3 1. เด็กหญิงสุมินตรา    แจ่มใส
1. นางอมรรัตน์    เหมรา
5
13 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ พุนพิน2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    คงแก้ว
1. นางสาวนภาพร    วัชนะ
43
14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงอภิฤดี    บุญแสวง
1. นางสาวกิตติยา    ดำชะอม
19
15 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กหญิงสมาพร    ดวงทองคำ
1. นางกมลภักดิ์    มุขรัษฎา
17
16 โรงเรียนวัดหนองไทร พุนพิน2 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ชัยสงค์
1. นางสาวรัตติกาล    หนูคงนุ้ย
17 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    เรืองศรี
1. นางนาตยา    ไพฑูรย์
38
18 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ชัยศิลป์
1. นางอุษา    กลางนุรักษ์
28
19 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ไชยา2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ดีมีศรี
1. นางวันดี    เกื้อสกุล
22
20 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    พละแสน
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณมณี
21 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงพุทธิมา    ศรีทอง
1. นายสุวัฒน์    อนุพัฒน์
22 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา    พริกไทย
1. นางอ้อยทิพย์    สวัสดิ์วงศ์
45
23 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กหญิงโสภิดา    ปล้องนิราศ
1. นางสาวสุภาวดี    สักโก
24 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงเสาวภา    เปียวิเศษ
1. นายรักชาติ    สุวรรณโชติ
46
25 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3 1. เด็กหญิงสุวภัทร    วิชัยดิษฐ์
1. นางกาญจนา    วงศ์วิริยะกุล
17
26 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงบุญยาพร    พัฒน์ชู
1. นางสาวสุกัญญา    ล่องอำไพ
27 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กหญิงณิชา    ตาทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
13
28 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงรินรดา    ศรีบุบผา
1. นางสาวสุนิสา    ขุนเศรษฐ
32
29 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงสิวภัทร    บัวหลวง
1. นางโสภารัตน์    วิชัยดิษฐ์
9
30 โรงเรียนพุทธนิคม เอกชน 1. เด็กหญิงสุชาดา    เกิดกลาง
1. นางเสาวภา    ยังรุ่งนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน เอกชน 1. เด็กหญิงมนทิพย์    ญาตินิยม
1. นายศุภชัย    สมพงษ์
22
32 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    โรยทองคำ
1. นางชุติมา    หนูทอง
6
33 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เอกชน 1. เด็กหญิงสโรชา    พรหมชาติ
1. นายชุมพร    แสวงกาญจน์
8
34 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) เอกชน 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    พรหมทุ่งฆ้อ
1. นายชนะ    ไกรเทพ
12
35 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี เอกชน 1. เด็กหญิงชาลิสา    เพิ่มทอง
1. นางสาวสิริวรรณ    สงฤทธิ์
25
36 โรงเรียนอนุบาลวริศสา เอกชน 1. เด็กหญิงกรรติมา    คีรีมา
1. นางสาวขนิษฐา    สุขเกษม
9
37 โรงเรียนวัดพุมเรียง ไชยา2 1. เด็กหญิงชลธิชา    อุปลา
1. นางสาวจุฑารัตน์    ตะนาวศรี
36
38 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงชาลิสา    เภตราใหญ่
1. นางศศิปรียา    ศิริมงคล
22
39 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงภาณิตา    ยุบุญชู
1. นางสาวธิดารัตน์    ทิพย์บุญทอง
25
40 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    หนูน้อย
1. นางนฤมล    อาชาฤทธิ์
13
41 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงกุลนันท์    ประมวล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี    อินทร์ด้วง
4
42 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงญาณิศา    ชูศรีพัฒน์
1. นายสมบูรณ์    ใจตรง
9
43 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงวรรณรดา    บุญญะ
1. นางสาวนารีรัตน์    สัมพันธ์
7
44 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มีนาค
1. นางชุติมา    ดวงมณี
40
45 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กหญิงวชิราภา    สุขอุ่น
1. นางสาวธิดารัตน์    สมบุญ
33
46 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กหญิงรัตน์ติยา    นัดดา
1. นางผิวพรรณ    อนุพัฒน์
19
47 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เซ่งซี่
1. นางจริยา    คชรินทร์
33
48 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ไชยา1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    มากชูทรัพย์
1. นายถาวร    เขียวร้าย
41
49 โรงเรียนบ้านท่าม่วง พุนพิน1 1. เด็กหญิงวริสรา    ยอมทอง
1. นางอุไรวรรณ    ภักดี
30
50 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุวรรณวิหค
1. นางบุญส่ง    เพชรเนียม
37
51 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เกไทสง
1. นางสุปรียา    ปานเมือง
39
52 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    อินทวิเศษ
1. นางวัชรี    ศรีช่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
53 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน1 1. เด็กหญิงเมธาวดี    มีสุขมาก
1. นางสาวสุภาวัลย์    ชัยเจริญ
54 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    สุวรรณคง
1. นางสาวรัตนา    ชูวิชัย
35
55 โรงเรียนบ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงอรอุมา    พุทธแก้ว
1. นางสาวรติมา    รักษาพราหมณ์
56 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    แสงดี
1. นางสุลาวัลย์    หลักทอง
30
57 โรงเรียนบ้านตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สอาดมาตปัญญา
1. นางสุวัจนา    เพชรานันท์
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................