งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงสุธารัตน์    วิชัยดิษฐ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    แก้วประดับ
12
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พัฒแดง
1. นางสาวกิตติยา    ดำชะอม
9
3 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    เนตรแสงสี
1. นางบุษบา    พรมจันทร์
4 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงสุธิดา    แสนเพ็งเคน
1. นายต่อศักดิ์    ประยูรวงศ์
5
5 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กหญิงยุวดี    แก้วสง่า
1. ว่าที่ร้อยตรีนุสรา    เกลี้ยงเกตุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงศุภมาส    สิทธิเสนา
1. นางจริยา    ใจดี
11
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงวิภาวดี    นาควิภพ
1. นางสาววารุณี    ทัศนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านน้ำราด คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงพัณณิตา    จำนงจิต
1. นางสาวสุรีวัลย์    คีรีคช
17
9 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงเมธิตา    รัตนภักดี
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
14
10 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุญนุ่ม
1. นายสุวัฒน์    อนุพัฒน์
4
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงศิริพรรณ    วงวินิล
1. นางสาวสุกัญญา    ล่องอำไพ
7
12 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กหญิงวรดา    นามบุตร
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
15
13 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ยอดประดิษฐ์
1. นางสาวกาญจนา    คงเอียด
14 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น พนม1 1. เด็กหญิงอริญา    เพชรคง
1. นายทวีศักดิ์    ภิรมย์ก้อย
9
15 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงวิชชุลดา    รัตนชัย
1. นางสาวชิดชนา    เอียดกุล
13
16 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ไชยา3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    คงสนอง
1. นางวันทนา    อินทร์แก้ว
8
17 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. นางสาวอุไรวรรณ    กำบังกาย
1. นายอนุรักษ์    ปิ่นมณี
18 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กหญิงกาญจนา    พลศักดิ์
1. นางชุติมา    ดวงมณี
16
19 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงอนันญา    วรางกูล
1. นางวัชรี    ไกรเทพ
6
20 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงศิวรานนท์    คำมะนาง
1. นางวัชรี    ศรีช่วย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................