งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายสุรชาติ    ศรีนอง
1. นายเตชินณ์    อินทบำรุง
2 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กชายธนวัฒน์    จันทร์เพชร
1. นายต่อศักดิ์    ประยูรวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. เด็กชายรัฐพล    อรภักดี
1. นายอนุรักษ์    ปิ่นมณี
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงสุวาลี    หีตยิ้ม
1. นางสาวธัศสิการ์    เพชรา
5 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กชายวิชชุกร    พิบูรณ์
1. นางชุติมา    ดวงมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายทินกร    บุญชัยดุ้ง
1. นางวัชรี    ไกรเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................