งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กชายอภสิทธิ์    เกิดสมบัติ
2. เด็กชายศิขริน    ลักษณะเกษม
3. เด็กชายชัยพฤกษ์    ชุมปา
4. เด็กชายภูริฑัตย์    ละออกสุวรรณ
5. เด็กชายพงศ์เพชร    ศรีกัน
6. เด็กหญิงสลินลา    คงจุ้ย
7. เด็กหญิงปรียานุช    เอิบอิ่ม
8. เด็กชายจุฑามาศ    จันทรวงค์
9. เด็กหญิงชนกานต์    เกิดสมบัติ
10. เด็กหญิงธีราพร    พึ่งวิริยตน
1. นางนิตยา    วัฒนโสภา
2. นางศศิธร    แก้วศรี
3. นางสุพิชฌาย์    เกื้อหนุน
2 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พรหมหิตาธร
2. เด็กชายพิสิทธิ์    กัลปสุทธิ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์    หงษ์เจริญ
4. เด็กชายวริทธิ์    จิตวิเศษ
5. เด็กชายภานุพงษ์    โนนยะโส
6. เด็กหญิงกุลนันทน์    สุวรรณรักษ์
7. เด็กหญิงกัลญานี    หนูมาก
8. เด็กหญิงพรนภัส    นุ่นนาแซง
9. เด็กหญิงดวงกมล    สวัสดี
10. เด็กหญิงสุภัสสร    ศรีสมพร
1. นางสาวศิริธร    พรมสงฆ์
2. นายเฉลิมพงษ์    ฉ้วนกลิ่น
3. นางเพ็ญศรี    สิทธิเชนทร์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กชายจักรินทร์    ทองผึ้ง
2. เด็กชายศักดา    สุระกาหล
3. เด็กชายฐิติพันธ์    ตาเถิง
4. เด็กชายศุภกร    รัตนละออ
5. เด็กชายโสพนธ์    หีตแก้ว
6. เด็กหญิงชาลิสา    สาเรศ
7. เด็กหญิงณัฐริยาพร    มุกดา
8. เด็กหญิงกาญจนา    เกลี้ยงเกลา
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    มีเทพ
10. เด็กหญิงอาทิตติยา    ศรีวิเชียร
1. นางสาวณัฐธิดา    พูนพิพัฒน์
2. นางสาวปรัษฐา    รัตนคช
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์    ชุมพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กหญิงชนิกานต์    สมกลิ่น
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    วงศ์พนม
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ทองยวน
4. เด็กหญิงภคพร    จักราพงษ์
5. เด็กหญิงญาณาภรณ์    เขียวคง
6. เด็กชายรัชชานนท์    ศรีเปาระยะ
7. เด็กชายธีรภาพ    สมเพชร
8. เด็กชายรัชชานนท์    สว่างศรี
9. เด็กชายภาณุวัฒน์    ชูศรีเมฆ
10. เด็กชายดรุสัณห์    รอดโหม้ง
1. นายธนาวัฒน์    ธารายศ
2. นางสาวนาฎลดา    แก้วเกลี้ยง
3. นางอรพันธ์    สาริพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายเมธีพัฒน์    สาคร
2. เด็กชายศรัญยู    พินเศษ
3. เด็กหญิงพรพชร    พันธุ์สิน
4. เด็กหญิงรติรส    รักษาจิตร
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีรักษา
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองพั้ว
7. เด็กหญิงกาญจนาวรรณ    ทิมรัตน์
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    วงค์สวัสดิ์
9. เด็กชายชนาธิป    ฉัตรทอง
10. เด็กชายภาณุภักดิ์    พึ่งผล
1. นางจริยา    คชรินทร์
2. นางจุฑารัตน์    โกมาลย์
3. นางอุดมลักษณ์    ชูเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................