งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กชายกิติกรณ์    ริยาพันธ์
2. เด็กชายพสิษฐ์    หนูเนตร
3. เด็กชายอดิศร    เกตุรัตน์
4. เด็กชายนัฐวุฒิ    อิสโร
5. เด็กชายณฐพงษ์    มูสิกลักษ์
6. เด็กหญิงนิดานุช    เพียรทอง
7. เด็กหญิงพัชรีย์    หนูแทน
8. เด็กหญิงสิรามล    ทองศรีทอง
9. เด็กหญิงวรินทรณ์    จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงเสาร์วรา    สุวรรณวงศ์
1. นางสาววรัญญา    ศรีพันธ์
2. นางสาวศิริประภา    กาญจนา
3. นางสาวอทัยกาญจน์    ผิวสลับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงศศิธร    แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    วัชรกาญจน์
3. เด็กหญิงนัฐนรี    โชติกามาศ
4. เด็กหญิงพิชชาภา    แสงจำนงค์
5. เด็กชายนวพล    เทศนนท์
6. เด็กชายจตุพล    ชูเพชร
7. เด็กชายกฤษฎา    ชูประเสริฐ
8. เด็กชายโศธนะ    ศรีสาคร
1. นางกัณหา    ทองสลัก
2. นางสาวสุกัญญา    ล่องอำไพ
3. นางสุนีย์    เวชสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กชายนันทกร    เพชรทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์    สุขอ่อน
3. เด็กชายสุทัตตา    จัดจำรูญ
4. เด็กชายธนพล    วิเศษแก้ว
5. เด็กชายอดิศร    แสงเดือน
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สุขอ่อน
7. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองดอนอ่ำ
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    มิตตะกา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    รัตนะ
10. เด็กหญิงสุกัญญา    หมื่นกล้า
1. นางกรกนก    ยอดจันทร์
2. นางสาวกอบแก้ว    ถนอมกล่อม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์    ชุมพงศ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................