งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    หงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงกัลญาณี    หนูมาก
3. เด็กชายพิสิทธิ์    กัลปสุทธิ์
4. เด็กหญิงดวงกมล    สวัสดี
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พรหมหิตาธร
6. เด็กหญิงพรนภัส    นุ่นนาแซง
7. เด็กชายเสริมศักดิ์    ไมอินทร์
8. เด็กหญิงวิยดา    ชุมเงิน
9. เด็กหญิงกัลยานี    สงค์น้ำดำ
10. เด็กหญิงศิริภัทรศรณ์    ใจรังษี
11. เด็กชายปิยะ    ปานขาน
12. เด็กชายอนุวัฒน์    ประทุมวรรณ
1. นางสาวกรรณิกา    ชูศรี
2. นางสาวจุฬารัตน์    ไพเมือง
3. นางอรชร    ไกรราญ
4. นายเฉลิมพงษ์    ฉ้วนกลิ่น
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................