งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 379
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง พุนพิน1 1. เด็กชายเอกพงษ์    โอชารส
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พนัส
3. เด็กหญิงพรรณธษา    วงศ์สีดา
4. นางสาวธิดาพร    ปานปลอด
5. นางสาวอภัสรา    เงี้ยนตั้น
6. เด็กหญิงนพสร    ยวนานนท์
7. นางสาวเมธาวี    มังกรรัตน์
8. เด็กหญิงนุชนาถ    นวลนุ่น
1. นางกนกพร    คงรักษา
2. นางจิตรลดา    สุวรรณทิพย์
3. นางธิติพร    ขุนจัน
4. นางอภิรดี    เศษธนู
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................