งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทองผึ้ง
2. เด็กหญิงจิรัชฌา    สมมาศ
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์    บัวผัน
4. เด็กหญิงวีนัส    สงทอง
5. เด็กหญิงอัญชลิดา    ทองผึ้ง
6. เด็กหญิงเมฑาวดี    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวบัณฑิตา    ราชบัณฑิตย์
2. นางสาวอมรรัตน์    อาญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงพรนภัส    นุ่นนาแซง
2. เด็กหญิงกุลนันทน์    สุวรรณรักษ์
3. เด็กหญิงกัลญาณี    หนูมาก
4. เด็กหญิงดวงกมล    สวัสดี
5. เด็กหญิงสุดธิดา    จำปาทิ
6. เด็กหญิงสุภัสสร    ศรีสมพร
7. เด็กหญิงภัคจีรา    บุญประสงค์
8. เด็กหญิงณัฐวรา    ไมอินทร์
9. เด็กหญิงชมพูนุช    สุมน
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    ใสสะอาด
11. เด็กหญิงกฤติมา    คงคชวรรณ์
12. เด็กหญิงนภัสนันท์    เต็มไป
1. นางนฤมล    อาชาฤทธิ์
2. นางผุสดี    ฉีดเสน
3. นางสาววาสนา    จรเปลี่ยว
4. นายเฉลิมพงษ์    ฉ้วนกลิ่น
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงศรัญญา    สืบรักษ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    วิเชียรแก้ว
3. เด็กหญิงขวัญติมา    รักษ์สีทอง
4. เด็กหญิงสุมินตรา    ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงศธิตา    ซุยจินา
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ    คุ้มเอียด
1. นางจริยา    คชรินทร์
2. นางจุฑารัตน์    โกมาลย์
3. นางอุดมลักษณ์    ชูเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................