งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าแซะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงจินดาพร    เฉ้งฉิ้น
2. เด็กหญิงมณธิรา    พรหมคุ้ม
3. เด็กหญิงธัญชนก    โกเมต
4. เด็กหญิงวรรณกานต์    เนียมมีศรี
5. เด็กหญิงธาราพร    บุญเกษม
6. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สถาพร
1. นางนิตยา    วัฒนโสภา
2. นางศศิธร    แก้วศรี
3. นางสุพิชฌาย์    เกื้อหนุน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กหญิงสุภาพิศ    อุตขันธ์
2. เด็กหญิงปภาวดี    รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงนฤมล    พานิช
4. เด็กหญิงสุชานันท์    จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    เห้งเหมาะ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    คงคชวรรณ
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    มาอุ้ย
8. เด็กหญิงนิลพันธุ์    ฉลาดแฉลม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    รัตนะ
10. เด็กหญิงกนกวรรณ    มิตตะกา
11. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สุขอ่อน
12. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองดอนอ่ำ
1. นางนวพร    บัวทองจันทร์
2. นางสาวออนจิต    เทียนแก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์    ชุมพงศ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง พุนพิน1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    พนัส
2. นางสาวอภัสรา    เงี้ยนตั้น
3. เด็กหญิงพรรณธษา    วงศ์สีดา
4. เด็กหญิงชุติมา    แทนโชติ
5. เด็กหญิงอารยา    พัฒน์ทอง
6. เด็กหญิงธิดาพร    ปานปลอด
1. นางกนกพร    คงรักษา
2. นางจิตรลดา    สุวรรณทิพย์
3. นางธิติพร    ขุนจัน
4. นางอภิรดี    เศษธนู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................