งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ศรีแมน
2. เด็กชายอนวัช    ปรีชา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ขาวจิตร
4. เด็กหญิงศิรินภา    จินาเหงียบ
5. เด็กหญิงมนฤดี    แทนปู่
1. นางสาวชุติมันต์    ชัยฤกษ์
2. นางศุภรัตน์    พรหมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    ประสบโชคชัยศรี
2. เด็กชายภาณุพงศ์    บัวทอง
3. เด็กชายยศภัทร    สักจันทร์
4. เด็กชายชนสรณ์    บำรุงสวัสดิ์
5. เด็กชายทัศนัย    มณฑป
1. นางกนกกานต์    ลบลาย
2. นางวิไลลักษณ์    พัฒน์ราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงวรรณวิศา    เพาะกระโทก
2. เด็กชายอนาวิล    กองกุล
3. เด็กชายฤทธิราช    ภิรมย์
4. เด็กชายอนิวัตติ์    โสภาคย์
5. เด็กชายภูวดล    เผือกเดช
1. นางสาวชิดชนา    เอียดกุล
2. นางสาวสุนิสา    ขุนเศรษฐ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................