งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดอัมพาวาส ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    สุวรรณจันทร์
1. นางเครือวัลย์    ช่วยฤกษ์
4
2 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงปาลิตา    หน้าเสือ
1. นางสาวรังสิมา    ทิพย์มนตรี
5
3 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงสาริกา    จิตรนุ่ม
1. นางสุภาวดี    สมภักดิ์
9
4 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงปฐมพร    คลุ่ยทอง
1. นางสาวอกนิษฐ์    รามศรี
5 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กหญิงอทิตยา    เพชรนวล
1. นางสาวณันทิกาญจน์    ริยาพันธ์
6 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กหญิงจินตาพร    จันทร์คีรี
1. นางกมลภักดิ์    มุขรัษฎา
13
7 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงกลางใจ    เพชรประพันธ์
1. นางสาววรรณภา    เครือยศ
15
8 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงณิชภัทร    วัติสุ
1. นายไฟโซล    สามานุง
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านนาค้อ พุนพิน3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เขียนสุวรรณ์
1. นางสาวจามรี    ณ นุวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กหญิงสุภาริสา    สังข์หนู
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
11 โรงเรียนบ้านต้นยวน พนม1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เกตุขาว
1. นางสาววิชุตา    ทองจันทร์
6
12 โรงเรียนบ้านเขานาใน พนม1 1. เด็กหญิงยุวดี    พลศร
1. นางสาวกฤตยณันฏ์    ขุ้ยศร
16
13 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงอรวลา    ไชยรักษ์
1. นายพลวิวัฒน์    เกษเกษี
13
14 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงอันญดา    ทะเดช
1. นางสาวบัณฑิตา    อ้อซ้าย
11
15 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เอกชน 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงห์บุญมา
1. นายใยนูรี    อารง
10
16 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    จรรยา
1. นางสาวกรรณิกา    ชูศรี
6
17 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงกัญจนพร    สายแก้ว
1. นางสาววาสนา    จันทร์ทอง
8
18 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กหญิงแชต    แชต
1. นางชุติมา    ดวงมณี
17
19 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กหญิงสัสดาวดี    น้อยยศ
1. นางดาราวรรณ    อยู่ไชยา
11
20 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงกังสดาล    ศิริพันธุ์
1. นางสุลาวัลย์    หลักทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................