งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านควนสูง ท่าชนะ1 1. เด็กชายพิชญุตม์    ศรีประสาท
2. เด็กชายกศิดิ์เดช    ทิพย์ยอดศรี
3. เด็กหญิงยุวเรศ    นายเท
1. นางสาวปรัชญา    สุขดี
2. นางสาวอาจิน    ทองบุญ
44
2 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กชายคณิศร    เพชรทอง
2. เด็กชายธวัชชัย    วตะภรณ์
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    สุธรรม
1. นางปราณี    ตุกชูแสง
2. นางสาวสุจิตตรา    สิทธิอุ่น
35
3 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ช่วยยศ
2. เด็กชายปัณณวัฒน์    มากวิเศษ
3. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    โกละกะ
1. นางสาวนันท์ธิดา    สุขเสวียด
2. นางสาวสุนิสา    เจ๊ะยะหลี
60
4 โรงเรียนวัดพะแสง บ้านตาขุน 1. เด็กชายอนาวิล    จุ้ยสุวรรณ
2. เด็กหญิงกวีนตรา    คำอิน
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    พลภักดี
1. นางสุพรรฎี    นุ่นจำนงค์
2. นางสาวสุพรรณี    เตระไชย
5 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    ชนะ
2. เด็กชายธีรโชติ    ไม้เรียง
3. เด็กชายบุญยวีร์    คำไทย
1. นางสาววิตรา    แกล้วทนงค์
2. นางสาวสุพัตรา    บัวสังข์
60
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงชยุดา    เฮ่าหนู
2. เด็กชายวิษณุกร    สวนอาสา
3. เด็กชายนนน    สร้อยทอง
1. นางยุพาพรรณ    ชูชาติ
2. นางสาววรรณทนี    เที่ยงถิ่น
12
7 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กชายพิชญะ    จี้สะลี
2. เด็กชายธนกฤต    แดงชนะ
3. เด็กชายชยนนท์    ชีวะ
1. นางจินดา    ฉลาดดี
2. นางสุภาวดี    สมภักดิ์
22
8 โรงเรียนบ้านพัฒนา บ้านตาขุน 1. เด็กชายณัฐพล    พิมท่าทอง
2. เด็กชายธีร์จุฑา    จุ้ยนาค
3. เด็กหญิงณัฐนิกา    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ชรหึง
44
9 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 บ้านตาขุน 1. เด็กชายณัฐภัทร    กลัดกระโทก
2. เด็กชายพนิต    ถาพร
3. เด็กชายศุภชัย    สำราญพานิช
1. นางจรวย    ถาพร
2. นางแววตา    ศรีแสง
15
10 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงเทวิกา    สุริยาแสงงาม
2. เด็กหญิงสิมาพร    นพภา
3. เด็กชายศิวกร    ปาลานุสรณ์
1. นางสาวชมพูนุช    ชลสินธุ์
2. นางสาววลิดา    ชุมเชื้อ
44
11 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงกุลรดา    แพทย์รัตน์
2. เด็กชายอนพัทย์    ใจซื่อ
3. เด็กชายศุภกร    เดชาถิรวัฒน์
1. นางมยุรี    กันทะวงค์
2. นางยุภาพร    สุขสวัสดิ์
39
12 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กชายวโรตนม์    ชัยรัตวงศ์
2. เด็กชายกนกศักดิ์    คำทิพย์
3. เด็กหญิงพิชญา    ทิวคง
1. นางสาวพุชรี    วีรดิษฐกิจ
2. นางเบญจมาภรณ์    ศิริไชย
60
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน4 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    ฤทธิภู่
2. เด็กหญิงอภิษฐา    แสงทอง
3. เด็กชายภานุพัฒน์    การดี
1. นางบังอร    อินทร์จันทร์
2. นางประทุม    ฤทธิภู่
82
14 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ พุนพิน4 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์    ชัยสีสรรค์
2. เด็กหญิงพนิดา    จำนงค์พันธ์
3. เด็กหญิงภคพร    ถึงเจริญ
1. นางจันทร์เพ็ญ    ภิรมย์ธนารักษ์
2. นายพิพัฒน์พงศ์    ทองตำลึง
15 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ภาราสถิตย์
2. เด็กชายสรวิชญ์    อ่างมัจฉา
3. เด็กหญิงญาณศรณ์    ทองล้วน
1. นางหนึ่งหทัย    มาลา
2. นางเปมิกา    ครองระวะ
6
16 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กชายปภังกร    รักซื่อ
2. เด็กหญิงรรรรรร    ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงจิราพร    ศาลานนท์
1. นางจิราวรรณ    หีตทิม
2. นางชนาภัทร    เพชรรัตน์
17 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) ไชยา3 1. เด็กชายวิชญาณ    รัตนสมหาร
2. เด็กชายชนนน    เชื่อเอี่ยม
3. เด็กหญิงชาลิสา    จารัตน์
1. นายกิตติศักดิ์    ประดับ
2. นางสาววรรณฤดี    ไมทอง
15
18 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด พุนพิน2 1. เด็กหญิงนิภาฎา    ภานุรัตน์
2. เด็กหญิงอัยยนินทร์    ปัดถาวโร
3. เด็กหญิงสุกัญญา    แสงอุทัศน์
1. นางอรุณี    นาคทาย
14
19 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กชายธีรภัทร    มะขามป้อม
2. เด็กชายวงศกร    ชัยสวัสดิ์
3. เด็กชายปนิธาน    ประชุมรัตน์
1. นางสาวนิตยา    ติ้งโหยบ
2. นางสาวปิยนุช    เหล้าผอม
39
20 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ พุนพิน2 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    พลศรี
2. เด็กชายภัทรพล    สิทธิกุล
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    แสงอาวุธ
1. นางสาวยุวเรศ    ประดู่
2. นางสาววิชุดา    วิเชียรแก้ว
60
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญมาก
2. เด็กชายธีรภัทร    ช่วยนุสนธ์
3. เด็กชายกฤตพร    เทพวงศ์
1. นางสาวสุนิสา    ปานศิริ
2. นางสุวรรณี    แก้วเลื่อน
44
22 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กชายอนุพงษ์    ชูนุ้ย
2. เด็กหญิงจิราภา    วิชัยดิษฐ
3. เด็กหญิงซิม    พม่า
1. นางสาวกิตติภา    ทองสกุล
2. นางสาวภัตราภรณ์    คงทรัพย์
75
23 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงนภัสรา    พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายปกป้อง    อภัย
3. เด็กชายวีรพล    วุฒิจันทร์
1. นางสาวกาญจนา    หนูสุข
2. นางอรอุมา    สังข์งาม
8
24 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กชายนิธิณัฐ    เพชรช่วย
2. เด็กชายดุลยวัต    พงษ์จันทร์
3. เด็กชายพลกฤต    อุยพัฒน์
1. นางจิราพร    ทองสง
2. นางสาววันใหม่    สืบชนะ
60
25 โรงเรียนวัดหนองไทร พุนพิน2 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    เจริญมี
2. เด็กชายทิวากร    มะลิวัลย์
3. เด็กชายเว้นหม่น    มอญ
1. นางนัฐธิดา    เจริญมี
26 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน 1. เด็กชายปิยะเกียรติ    กังวาล
2. เด็กหญิงกรกมล    พัฒนกุล
3. เด็กหญิงจุฑามณี    รอดเจริญ
1. นางขนิษฐา    กรรฤทธิ์
2. นางสาวชุมภู    ธนะกรณ์
82
27 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายธนพล    โชติพล
2. เด็กหญิงวรัญชลี    แพงศรี
3. เด็กหญิงณราทิพย์    พรหมเพชรนิล
1. นางสาวประกายกาญจณ์    รอดทิม
2. นายเอกราช    ศรีชาย
75
28 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ผลศัพย์
2. เด็กหญิงสมฤดี    รักสีทอง
3. เด็กชายรัตนธรรม    โรยร่วง
1. นางมลฤดี    สมใจเพ็ชร
2. นางอารีย์    คำแก้ว
75
29 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายกัมปนาถ    จันทร์ปาน
2. เด็กชายฆนากรณ์    ฆังรัตน์
3. เด็กชายนฤเบศร์    ชัยธรรม
1. นางกุลธิดา    ชัยยศ
60
30 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายชนาภัทร    เทพเสนา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    งามประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปริย    ผาสุข
1. นางสาวสุภาวดี    ชายทุ่ย
44
31 โรงเรียนบ้านบางพระ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายอติชาติ    สังข์เรียง
2. เด็กหญิงไอย์ลดา    วิเชียร
3. เด็กหญิงสิริลดา    ชูวารี
1. นางสาวจารี    เลขมาศ
2. นางสาวอินทิรา    เหล่าจก
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กชายกรวิชญ์    ตรีจุ้ย
2. เด็กชายภูมิภัทร    หมวดยอด
3. เด็กชายภูเบศวร์    หมวดยอด
1. นางกาญจนา    ทองนรินทร์
60
33 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงธัญยชนก    ดำรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    พุฒิสนธิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์    อินทร์สะอาด
1. นางสาวประภัสสร    คงเกษม
39
34 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายคมกฤษณ์    บุญปล้อง
2. เด็กชายศิรพัชร    แผ่นบรรพต
3. เด็กหญิงลลิลธร    ทุ่มทวน
1. นางวิไลลักษณ์    พัฒน์ราช
2. นางสาวแก้วตา    ด้วนอุสาห์
30
35 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี 1. เด็กหญิงนาฎลดา    จันทร์นวล
2. เด็กหญิงกุสุมา    ช่วยชนะ
3. เด็กหญิงโยษิตา    แก้วพิชัย
1. นางสาวทํศธิริญา    แก้วนาเคียน
2. นางศรันยา    แก้วสังข์
15
36 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น วิภาวดี 1. เด็กชายวัชรินทร์    เวชวิมล
2. เด็กชายกันตินันท์    เวชกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    วงศ์เวช
1. นางสาวชนิสา    ถิ่นจะนะ
2. นางอุษาวดี    ศรีบุรุษ
15
37 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย วิภาวดี 1. เด็กชายธีรภัทร    แสงเดช
2. เด็กชายชนะชัย    กลิ่นสุข
3. เด็กหญิงนันทิชา    สุทธิสิน
1. นางวาสนา    วิมลศรี
2. นางอภินันต์    เลี่ยมสุวรรณ
35
38 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายภัทรกร    ศรีรักษา
2. เด็กชายภัสกร    คงเพ็ชรรัตน์
3. เด็กชายอภิรักษ์    รอดเจริญ
1. นางวรรณดี    อินทร์จันทร์
2. นางศิริพร    พัฒน์ยัง
44
39 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กชายวรวิช    แจ่มใส
2. เด็กชายวีระพงศ์    ชั้นชาติ
3. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวพนิดา    อินทรมณี
2. นางวิลัยวรรณ    หอมหยก
11
40 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา วิภาวดี 1. เด็กชายระพีพันธ์    เพชรผ่อง
2. เด็กชายชาญณรงค์    หะขุนทด
3. เด็กชายจินทอง    พม่า
1. นางมลฤดี    อ่อนทอง
2. นางสาวสุภาณี    อักษรทิพย์
35
41 โรงเรียนวัดอรัญญาราม วิภาวดี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    อินทรมณี
2. เด็กชายชัยวัฒน์    นวลอินทร์
3. เด็กชายณรินธร    ไชยกุก
1. นางสาวธิดารัตน์    เหล็กเนตร
2. นางสาวสุนันทา    มณีน้อย
75
42 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3 1. เด็กชายตะวัน    วัชระสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมาริสา    เกลื่อนเมือง
3. เด็กหญิงรัญชิดา    ทองสงค์
1. นางสาววิชาฎา    เจริญเปลี่ยน
2. นางสุธาทิพย์    ทองตำลึง
22
43 โรงเรียนบ้านนาค้อ พุนพิน3
44 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กหญิงชตารัก    ปั้นทอง
2. เด็กชายปุริม    เชื้อชมสุข
3. เด็กหญิงวรัญญา    บรรณสิทธิ์
1. นางสาวชะอ้อน    ถาวรสังข์
2. นางสาวสุธาทิพย์    พูลสวัสดิ์
44
45 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46 โรงเรียนบ้านต้นยวน พนม1 1. เด็กชายชิติวิทย์    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงณฐภัค    แย้มยินดี
3. เด็กหญิงอรดา    สมบุญดี
1. นางสาวจิรชยา    พุ่มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาวดี    สบู่ม่วง
26
47 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กหญิงการะเกด    กลิ่นด่านกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    คงณรงค์
3. เด็กหญิงสุภัทรา    กลับศรี
1. นางปัตตานี    เพ็ญประดิษฐ์
2. นางพยอม    ช่วยบำรุง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
48 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม พนม2 1. เด็กชายวิศรุต    เจริญพงศ์
2. เด็กหญิงปวีณพันธ์    คุณวิจิตร
3. เด็กหญิงอธิชนัน    เภรี
1. นางสาวจันทิมา    เจริญ
2. นางสาวสุริษา    เปลี่ยนน้อย
35
49 โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ เอกชน 1. เด็กชายจรินทร์    อินทร์ปราบ
2. เด็กชายสรวิชญ์    พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกรกนก    ศักดา
1. นางสาวนัฐนรา    ราตรี
2. นางสาวสุจิตรา    ชาธิพา
20
50 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กชายกรพัฒน์    ทองหัวเตย
2. เด็กชายวิชญ์    เกื้อด้วง
3. เด็กชายนภดล    ศรีโหมดสุข
1. นางลัดดาวัลย์    สุภะ
2. นางอารี    ชนะมาก
30
51 โรงเรียนบ้านเขานาใน พนม1 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    นาคเพ็ง
2. เด็กชายศุกลวัฒน์    บุตรลักษณ์
3. เด็กหญิงสุนันทา    นาคพังงา
1. นางวรรณวิสาข์    ทองคำแก้ว
60
52 โรงเรียนบ้านป่าตง พนม1 1. เด็กหญิงวรรณพร    ทองรอด
2. เด็กชายธัญพิสิษฑ์    ทองคำ
3. เด็กชายธนัชชัย    ทองเพ็ชรมะดัน
1. นางดวงพร    นุ่นแก้ว
2. นางเสาวนีย์    เกื้อกูล
44
53 โรงเรียนบ้านควนรา ท่าฉาง1 1. เด็กชายภานุพงศ์    หนูใย
2. เด็กหญิงซานียา    กลางรักษ์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    สุดแกล้ว
1. นางสาวนุสรา    กล้าหาญ
2. นายวิรัตน์    บุญเกื้อ
44
54 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) เอกชน 1. เด็กชายศิวกร    แก้ววิจิตร
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    อินแพง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แสงอาวุธ
1. นางนงลักษณ์    ภู่มณี
2. นางสาวไปรยา    ช่วยทอง
55 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงภัทรพร    เสวกจันทร์
2. เด็กหญิงึภัทรวดี    ทวนทอง
3. เด็กหญิงลักษณารา    บุญสิน
1. นางสาวชมพูนุช    ณ ตะกั่วทุ่ง
2. นางสาวสุภัทรา    เกษีสม
60
56 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน เอกชน 1. เด็กชายวนศักดิ์    นาแฮะ
2. เด็กชายกันตพล    พลภักดี
3. เด็กหญิงอชิรญา    เกื้อสกุล
1. นางสาวจินตนุช    พรหมกำเนิด
2. นางสาวชำมะนารถ    ทองสมบัติ
30
57 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    ขวยเจริญ
2. เด็กชายกรรณฤตย์    โรมรัม
3. เด็กหญิงภัทรศยา    ตรีเล็ด
1. นางก้อยทิพย์    พุทธกูล
2. นางสาวจรรยา    สำลี
5
58 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เอกชน 1. เด็กชายขัตติยะ    เนียมขำ
2. เด็กชายนพรุจ    ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงกรกนก    วิเชียรวงศ์
1. นางจิราภรณ์    อารีการ
2. นางนภาพร    ธีรานุวรรตน์
7
59 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) เอกชน 1. เด็กชายต้นกล้า    สกุลนิพัทธ์
2. เด็กชายพงศภัค    ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงณิชารีณ์    สุวรรณเนาว์
1. นางชมัยพร    สุวรรณบุตร
2. นางสาวบุปผา    ทับสวัสดิ์
60
60 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 เอกชน 1. เด็กหญิงกนกพัฒน์    เพชรมีศรี
2. เด็กชายเทพประธาน    ศักดา
3. เด็กชายอนุยุต    ศิริภัทรากุล
1. นางธนารัตน์    ฤกษ์ดี
2. นางสาวโสภิดา    บุญเลิศลพ
15
61 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม เอกชน 1. เด็กชายอาเดล    สาและ
2. เด็กหญิงกรกนก    ปานเจริญ
3. เด็กชายพศิน    สังข์ไข
1. นายจุมพฏ    ศรีประดู่
2. นายสมจิตร    ดิษฐราชา
44
62 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ไชยา2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    นามเพิง
2. เด็กชายสิขรินทร์    ลาดบูลย์
3. เด็กหญิงภัชญา    ชายหมัด
1. นางสาวลักษณา    ร่าหมาน
2. นางสาววลัยพร    วีระวงศ์
28
63 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ไชยา3 1. เด็กหญิงนริศรา    ส่าซี้
2. เด็กหญิงอพัชชา    แสงทิ้ง
3. เด็กชายนัทธพงศ์    เชื่อมทองอยู่
1. นางสาวกาญจนา    บุหงอ
2. นางสุทธิวรรณ    ชัยนาคิน
4
64 โรงเรียนบ้านสามสัก ไชยา3 1. เด็กหญิงศุภฐิภา    เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    นาคสด
3. เด็กชายณัฐนัย    สองแก้ว
1. นางสาวจันพิมล    หนูเมือง
2. นางสาวชฎาพร    งามผิว
60
65 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. เด็กชายเอกวัฒน์    สุขเจริญ
2. เด็กชายธวัชชัย    แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงระพีพร    ประชุมรัตน์
1. นางดุษฎี    อินทร์เนื่อง
2. นางสาวอรัญญา    ประทุมทอง
30
66 โรงเรียนวัดขจรบำรุง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    สมบุญ
2. เด็กหญิงจิดาภา    ทะเลธาร
3. เด็กชายสุภวัทน์    นามล้ำ
1. นางอมรรัตน์    ทองเดิม
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กชายกิตณรงค์    เอียดเกลี้ยง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    พรมสงค์
3. เด็กชายคฑาวุฒิ    เกิดดี
1. นางสาวกุลธิดา    แก่นทรัพย์
2. นางดวงกมล    เชื้อบ่อคา
84
68 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กชายทศพล    จันทร์เกิด
2. เด็กชายวิศรุต    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุภาพร    เพ็ชรกระจาย
1. นางกชพร    บุญทรัพย์
2. นางสาวบุษยา    นวบุญ
60
69 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงปุนณกันตา    ศรีภักดี
2. เด็กชายเจทิวัฒน์    ศรีภักดี
3. เด็กชายประชา    อามาตรมนตรี
1. นางสาวจุฬารัตน์    ไพเมือง
2. นางสาววาสนา    จรเปลี่ยว
75
70 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายณัฐนันท์    รักเกียรติ์
2. เด็กหญิงบุญฐิสา    คุ้มครอง
3. เด็กหญิงนันท์นลิน    สินวงศ์
1. นางสาวกิตติมา    แก้วใหญ่
2. นางสาวขนิษฐา    บุญหรอ
30
71 โรงเรียนวัดน้ำหัก คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กชายชนาธิป    ศรีนาวา
2. เด็กชายวีระพงษ์    เผ่าชัย
3. เด็กชายณัฐภัทร    มณีรัตน์
1. นางจิราวรรณ    ทองยวน
2. นางทิวากร    เกิดอุดม
60
72 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงปพิชญา    ทองปลอด
2. เด็กหญิงสิรบุตรี    พรหมประสิทธิ์
3. เด็กชายภานุศิษฎ์    ดิษฐสุวรรณ
1. นางสาวญาณีกานต์    ผาสุข
2. นางสาวสกุลตา    แช่มไล่
26
73 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    บุตรเทพ
2. เด็กชายกิตติภัทร    แซ่ซั่ว
3. เด็กชายวัชรากร    แก้วกัน
1. นางสาววีนา    ชูทอง
2. นางอรัญญา    นนทศักดิ์
84
74 โรงเรียนบ้านแสนสุข พนม1 1. เด็กชายนพดล    พินิจอักษร
2. เด็กชายประกาย    จงจิตร
3. เด็กชายณรงฤทธิ์    สุขขี
1. นางวราภรณ์    สุปันตี
2. นางสาวหทัยรัตน์    จินตบุตร
75
75 โรงเรียนวัดพนม พนม2 1. เด็กหญิงปาริชาต    หลวงปลอด
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน    ลิคูณ
3. เด็กหญิงกชพร    สมนิล
1. นางชฎาพร    ศรีพิทักษ์
2. นางสาวเมธินี    บุตรน้ำเพชร
9
76 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พนม2 1. เด็กหญิงชนิสรา    สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงวริศรา    ครุฑมาก
3. เด็กชายภูริภัฑณ์    กันแก้ว
1. นางสาวปาริฉัตร    ช้างนรินทร์
2. นางสาวเบญจมาศ    รัตนกุล
9
77 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กชายกรฤทธิ์    ชูเพชร
2. เด็กชายกิตติทัต    แพ้วม่วง
3. เด็กหญิงเอ    -
1. นางสาวกนกอร    ทอดสนิท
2. นางสาวกมลวรรณ    หิรัญรัตน์
39
78 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กหญิงคีติกา    คงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชานันท์    รำเพย
3. เด็กหญิงปภัชยา    โฉมเพชร
1. นางปรีดา    ถิระผลิกะ
2. นางสาวสุนิสา    จรัญรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
79 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กชายพงศกร    เสาวรัญ
2. เด็กชายไชยภพ    จอมแก้ว
3. เด็กชายปารเมศ    วงศ์วรรณ
1. นางสุธิดา    พรหมชิต
2. นางสาวอรทิรา    พรหมจันทร์
44
80 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ไชยา1 1. เด็กชายภุชงค์    รัตนวงศ์
2. เด็กชายธนิสร    ชูใจ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    พุดดำ
1. นางจิตติมา    นาคสงค์
2. นางเสาวภา    เทือกธรรม
13
81 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พนัส
2. เด็กหญิงภัสสร    น้อยทับทิม
3. เด็กหญิงฟ้าใส    รัตนพงศ์
1. นางพชรกมล    ศฤงคาร
2. นางสาวพิชญานี    นันอ้าย
60
82 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ไชยา1 1. เด็กชายณัฏฐกฤต    แก้วจันทา
2. เด็กชายกฤษดา    ละหมัด
3. เด็กชายภัทรวิชญ์    หงษ์ทอง
1. นางสาวประภาพร    เกตุเหมือน
24
83 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พินโน
2. เด็กหญิงกฤติยาณี    ทิมรัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ศรีรักษา
1. นางสาวดวงฤดี    พานทอง
2. นางสาวฤทัยรัตน์    เกาะสมัน
60
84 โรงเรียนบ้านท่าม่วง พุนพิน1 1. เด็กหญิงณิชาพร    ทิพย์พินิจ
2. เด็กชายธีรเดช    จงกลศรี
3. เด็กชายณัฐภัทร    วุฒิพงศ์
1. นางวรรณีย์    คชาอนันต์
2. นางสาวสุณัฏฐา    สุขแสง
39
85 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กชายธีรเทพ    แก้ววัดปริง
2. เด็กชายสุตนันท์    พวงประดิษฐ์
3. เด็กหญิงโสฐิดา    นวลละออง
1. นางพัชริดา    ชูพนม
2. นางสาววิภาพร    เซ่งซี่
44
86 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง พุนพิน2 1. เด็กหญิงหฤทกานต์    หอมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    จรูญรักษ์
3. เด็กชายจาริวัฒน์    พราหมณ์เสน
1. นางกรรณิการ์    บุษบรรณ
2. นางณาตยา    อินทร์แก้ว
21
87 โรงเรียนบ้านท่าไท ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงณัฐนารี    ดุกหลิ่ม
2. เด็กหญิงขนุน    อุ่นไส
3. เด็กหญิงปภินพิทย์    บรรจงแก้ว
1. นางสาวชาลินี    ช่วยรักษ์
2. นางสาวเรณุกา    จำเนียร
75
88 โรงเรียนวัดรัษฎาราม พุนพิน1 1. เด็กชายจักรกฤษ    เจียมจำนงค์
2. เด็กชายวรเพชร    สังข์ช่วย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ช่วยมาก
1. นางสาวจุไรรัตน์    วีรตระกูล
2. นางรัตนา    เทือกสุบรรณ
44
89 โรงเรียนบ้านคลองพา ท่าชนะ1 1. เด็กชายวรวรรธน์    ชุมด้วน
2. เด็กชายรัชชานนท์    ย้งลี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    เร่งให้
1. นางวริษฐา    เพ็ชร์รอด
2. นางสาวหอมจันทร์    เนตรมณี
24
90 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กชายธีรภัทร    วิชัยดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐพล    ไกรวงศ์
3. เด็กชายวุฒิอนันต์    จันทร์พรึก
1. นางสาววนัชพร    สออนกาย
2. นางหฤทัยรัตน์    สนิทรักษ์
44
91 โรงเรียนบ้านคันธุลี ท่าชนะ1 1. เด็กชายอนุชา    สีหะวงศ์
2. เด็กชายกมลวัชร    มีเพ็งจันทร์
3. เด็กชายธัญเทพ    ดำจันทร์
1. นางวรรณา    กลางบน
2. นางอำนวย    เทพทอง
92 โรงเรียนบ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กชายภานุพงศ์    ยืนชีวิต
2. เด็กชายภัทรพล    พลจร
3. เด็กหญิงปิยาพัชร    หวัดคล้าย
1. นางสาวประภาศรี    สุเวช
2. นางสาวศิริรัตน์    บุญกระสินธุ์
93 โรงเรียนบ้านบางปรุ พนม2 1. เด็กชาย.กฤษฎา    สโมสร
2. เด็กหญิงลดาภรณ์    แซ่ก้าว
3. เด็กหญิงฐิติมา    ทองสัมฤทธิ์
1. นางสาวจริยา    บุญเดช
2. นางสาววรรณเพ็ญ    เรือนแก้ว
28
94 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ1 1. เด็กชายพิพัฒน์    รองเทพ
2. เด็กชายนพคุณ    รัตนพาหิระ
3. เด็กชายกฤติธี    สุวรรณบุตร
1. นางมาลี    จันทร์อุดม
2. นางอัมพร    น้อยแนม
44
95 โรงเรียนบ้านตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงกันญารัตน์    พรมทอง
2. เด็กหญิงมานิตา    ยืนยาว
3. เด็กหญิงศิริกานต์    ทองจันทร์
1. นางพนารัตน์    เพ็งจันทร์
2. นางวิจาริณี    ทิพย์โท
44
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................