งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านควนสูง ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    แก้วนก
2. เด็กหญิงอัญชนา    ทองรอด
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    ดวงจันทร์
1. นางสาวปรัชญา    สุขดี
2. นางสาวอาจิน    ทองบุญ
25
2 โรงเรียนวัดพะแสง บ้านตาขุน 1. เด็กชายภาสกร    ชัยปอง
2. เด็กหญิงสุนิสา    สวนแก้ว
3. เด็กหญิงเกศินี    แสงอาวุธ
1. นางสาวสุพรรณฎี    นุ่มจำนงค์
2. นางสาวสุพรรณี    เตระไชย
96
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ พุนพิน2 1. เด็กชายธนพล    จรรยา
2. เด็กชายธนพล    มีแสง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ชูทอง
1. นางมณฑา    ใจรัมย์
2. นางสุวรรณา    จันทร์รอด
9
4 โรงเรียนวัดอัมพาวาส ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงอังสนา    จันทร์ชนะ
2. เด็กหญิงนันท์ชพร    พินลานทุ่ม
3. เด็กชายภูริ    อำมาตย์ชาดี
1. นางจินดา    ช่วยฤกษ์
2. นางจิรา    ยอดรัก
91
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ2 1. เด็กชายพรตะวัน    หนูเสน
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ    สองธานี
3. เด็กหญิงกชพร    นุ่มสวัสดิ์
1. นางยุพาพรรณ    ชูชาติ
2. นางสาววรรณทนี    เที่ยงถิ่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงจิดาภา    อัมพปานิก
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ภูมิเพช
3. เด็กหญิงฟ้าประทาน    ลิวา
1. นางจินดา    ฉลาดดี
2. นางสุภาวดี    สมภักดิ์
10
7 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    เหยียบสูญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา    สืบสาย
3. เด็กหญิงณัฐวรา    เหยียบสูญ
1. นางสาวนฤมล    พรมทอง
82
8 โรงเรียนบ้านพัฒนา บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงกรรกมล    เหมรา
2. เด็กหญิงกัญวรา    จอดโมรา
3. เด็กหญิงวรนุช    อุทุมพร
1. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ชรหึง
38
9 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    ขาวฤทธิ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต    ชูเพชร
3. เด็กชายมธุรส    มูสิมูล
1. นางสาวชมพูนุช    ชลสินธุ์
2. นางสาววลิดา    ชุมเชื้อ
78
10 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    คงสุข
3. เด็กหญิงพัณณิตา    จันทร์เชาว์
1. นางมยุรี    กันทะวงค์
2. นางยุภาพร    สุขสวัสดิ์
53
11 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กหญิงปิยกานต์    ปลอดจินดา
2. เด็กหญิงวริศรา    ชูเกิด
3. เด็กหญิงสิริมา    นิลสาย
1. นางสาวพุชรี    วีรดิษฐกิจ
2. นางเบญจมาภรณ์    ศิริไชย
91
12 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ พุนพิน4 1. เด็กชายพัทธดนย์    มีสิทธิ์
2. เด็กชายพัชรพล    แท่นจันทร์
3. เด็กหญิงอริสรา    สงฤทธิ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ภิรมย์ธนารักษ์
2. นายพิพัฒน์พงศ์    ทองตำลึง
13 โรงเรียนวัดห้วยกรวด พุนพิน4 1. เด็กชายสัตตาวุธ    ล้อมสระน้อย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พลไกร
3. เด็กชายนาวิน    พม่า
1. นางหนึ่งหทัย    มาลา
2. นางเปมิกา    ครองระวะ
14 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย พุนพิน4 1. เด็กหญิงรัฐชฎาภร    อ่อนละมุล
2. เด็กหญิงหนึ่งตะวัน    แก้วนิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    เดชสุบรรณ์
1. นางจิราวรรณ    หีตทิม
2. นางชนาภัทร    เพชรรัตน์
15 โรงเรียนวัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กหญิงจินตนา    บานกระจาย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรชนะ
3. เด็กหญิงโยษิตา    พืชผล
1. นายณัฐพัชร์    กุลกวินนาคเพ็ง
2. นางสาวมุกดารัตน์    จันนก
25
16 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) ไชยา3 1. เด็กหญิงธนพร    พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร    ลอยใหม่
3. เด็กหญิงฐิติชญา    เจริญภักดี
1. นายกิตติศักดิ์    ประดับ
2. นางสาววรรณฤดี    ไมทอง
29
17 โรงเรียนบ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายอนุพงศ์    เซ่งใจดี
2. เด็กหญิงธนัญญา    ปรีชา
3. เด็กชายทินภัทร    สาคร
1. นางสาวณัฐณิชา    ส่งช่วย
2. นางสาวเนตรนภา    ศรีนาค
91
18 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายคชาณัฐ    ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงรินรดา    เหมรา
3. เด็กชายล้อมเดช    กองมณี
1. นางยุพิน    เอกรัตน์
2. นางรัชดา    คำรอด
75
19 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายยศภัทร    หัวเมืองแก้ว
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    รัตนสมบัติ
3. เด็กหญิงนันทนา    สงพัฒน์แก้ว
1. นางสาวขวัญเรือน    พลจร
2. นางจุรารัตน์    เพชรชนะ
20 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม พุนพิน2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญรอด
2. เด็กหญิงกฤติมา    บุญแก้ว
3. เด็กหญิงกนกพร    สุปันตี
1. นางสาวนิตยา    ติ้งโหยบ
2. นางสาวปิยนุช    เหล้าผอม
85
21 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ พุนพิน2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปลองภัย
2. เด็กหญิงแก้วนภา    คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สร้อยจักร์
1. นางสาวยุวเรศ    ประดู่
2. นางสาววิชุดา    วิเชียรแก้ว
14
22 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงกวินตรา    เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงภัทรกร    ผลใหม่
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ธัญญุพักตร์
1. นางสาวพานิจ    พุฒทอง
2. นางสุวรรณี    แก้วเลื่อน
69
23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กหญิงณัฐรียา    เมืองฉิม
2. เด็กหญิงคุนัญญา    ราชพิบูลย์
3. เด็กหญิงวราทิพย์    รอดพิมล
1. นางสาวกิตติภา    ทองสกุล
2. นางสาวภัตราภรณ์    คงทรัพย์
85
24 โรงเรียนบ้านบนไร่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    รอดสุข
2. เด็กหญิงฐาปณีย์    สุขเเก้ว
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ทองนพมาตร
1. นางสาวกาญจนา    หนูสุข
2. นางสาวปิยพร    จันทร์พิทักษ์
66
25 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    สิทธิรักษ์
2. เด็กชายกิตตินันท์    ชาติบุรุษ
3. เด็กหญิงปรียา    เกื้อวงษ์
1. นางจิราพร    ทองสง
2. นางสาววันใหม่    สืบชนะ
48
26 โรงเรียนบ้านยางงาม พุนพิน2 1. เด็กชายชูศักดิ์    รัตนภักดี
2. เด็กหญิงฐานิตา    นุ่นจำนงค์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    ทิพย์บรรพต
1. นางสาวภัณฑิรา    นวลเจริญ
2. นางอุมาพร    รักสวัสดิ์
21
27 โรงเรียนบ้านวังขุม บ้านตาขุน 1. เด็กชายณรค์ฤทธิ์    จุ้ยนาค
2. เด็กชายนนธวัฒน์    เตียซิ้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    หนูสุข
1. นางจุฑามาศ    เสือดาว
38
28 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ท่าชนะ3 1. เด็กชายสรวิศ    หมันประสงค์
2. เด็กหญิงไอยรดา    หวังเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยุมาดีน
1. นางสาวกุสุมา    เอียดวาโร
2. นางศุภนิตย์    ธรรมรักษา
18
29 โรงเรียนบ้านหนองมน ไชยา2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คงสุข
2. เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์    เวชนารายณ์
3. เด็กหญิงธารตะวัน    สรรพขาว
1. นางสาวรัชนู    สีขาว
2. นางสาววัตรียะฮ์    วานิ
53
30 โรงเรียนบ้านตะกรบ ไชยา2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ภัยมณี
2. เด็กหญิงกมลฉัตร    วิมล
3. เด็กหญิงเกวลิน    บุญมี
1. นางสาวสุทธิรา    โส๊ะอ้น
2. นางสาวอรอนงค์    บำรุง
29
31 โรงเรียนบ้านแม่แขก พุนพิน2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทองย้อย
2. เด็กชายกรวิชญ์    คุ้มภยันต์
3. เด็กชายศักติพันธ์    ดาวรัตน์
1. นางพัชรินทร์    โชติรุจิรานนท์
2. นางสาวอรทัย    ทิพย์ประชาบาล
32 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชัยชนะ
2. เด็กหญิงศิรัชยา    โสมนรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญศิริ    ทองใสพร
1. นางสาวจารุณี    จันทร์นวล
2. นางสาววิไลวัลย์    เจริญเวช
69
33 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงพิชชาอร    ฆังรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    เสนพูน
3. เด็กชายอภินัทธ์    โกเมศ
1. นางวาสนา    ส่งละออง
61
34 โรงเรียนบ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงหัทยา    พูดดี
2. เด็กชายศิวกร    เพ็ชรมาก
3. เด็กหญิงฐิดารัตน์    วิจิตร
1. นางสาวสุภาวดี    ชายทุ่ย
35 โรงเรียนบ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    อนุสรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    คุ้มภัย
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เก่งล้วนหวัด
1. นางอรพรรณ    แสะเตาะ
2. นางสาวอุมาภรณ์    ศรีวิรัตน์
29
36 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงหัทยา    สุปันตี
2. เด็กหญิงวาธิดา    ส่งเสริม
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    อังกาบ
1. นางสาวกาญจนา    ทองนรินทร์
29
37 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กชายศุภกร    สมบัติแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ดำสมอ
3. เด็กหญิงศิริภัคร์    พรหมทอง
1. นางสาวกาญจนา    คงแสง
2. นางจิราพร    ผุดเอียด
11
38 โรงเรียนบ้านวังพลาย คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงจีรภัทร์    สังข์เรียง
2. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน    แดงกุล
3. เด็กชายวีระพงค์    ชูวารี
1. นางวารี    ศักดา
5
39 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงซอนมินมา    พม่า
2. เด็กหญิงปริศนา    แป้นปลื้ม
3. เด็กหญิงเพ็ญศิรีัตน์    ม่วงพานิช
1. นางสาวพัชรี    จันทร์ประสงค์
69
40 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี 1. เด็กหญิงณิชานันท์    นุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐฐิตา    สุทธิรัตน์
3. เด็กหญิงนงนภัส    วิชิตเชื้อ
1. นางศรันยา    แก้วสังข์
2. นางสาวสุภาภรณ์    เพชรมีศรี
11
41 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย วิภาวดี 1. เด็กหญิงนันทภัส    อินทร์โสม
2. เด็กหญิงวนภาดา    ปาลคเชนทร์
3. เด็กหญิงวณิชย์ชยา    ขันทรี
1. นางสาวขนิษฐา    อินจันทร์
2. นางสกิลวดี    ธีรานุวรรตน์
19
42 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กหญิงจันทรกานต์    คำพิษงู
2. เด็กหญิงศรัณยา    คงช่วย
3. เด็กชายรัฐพงษ์    จันทา
1. นางวรรณดี    อินทร์จันทร์
2. นางศิริพร    พัฒน์ยัง
21
43 โรงเรียนสหกรณ์นิคม วิภาวดี 1. เด็กหญิงรมิตา    บัวจันทร์
2. เด็กหญิงสุมนทิพย์    ใยฤทธิ์
3. เด็กหญิงปาณิตา    จันทร์ศรีนาค
1. นางสาวพนิดา    อินทรมณี
2. นางวิลัยวรรณ    หอมหยก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา วิภาวดี 1. เด็กชายณัฐชนน    ชัยเพ็ชร
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ผลาโชติ
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ใจบุญ
1. นางมลฤดี    อ่อนทอง
2. นางสาวสุภาณี    อักษรทิพย์
53
45 โรงเรียนวัดอรัญญาราม วิภาวดี 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์    เยี้ยนตั้น
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ชูจอน
3. เด็กหญิงกฤติกา    อินทร์จันทร์
1. นางสาววิภารัตน์    สุวรรณเมฆ
2. นางสาวอรพรรณ    เพชรเพ็ง
69
46 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3 1. เด็กหญิงสุพิชยา    นรากล่ำ
2. เด็กหญิงธนัญญา    หาญสติ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิตา    วารีเพชร
1. นางสาววิชาฎา    เจริญเปลี่ยน
2. นางสุธาทิพย์    ทองตำลึง
53
47 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กชายภูธเนศ    คึมยะราช
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ธรรมปรีชา
3. เด็กชายศิวพงศ์    ศิรินาโพธิ์
1. นางสาวพิชญานันท์    วงศ์วิชิต
2. นางสาวสุกัญญา    เกตสุรินทร์
65
48 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กชายจักรกฤษ    พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงพรนภา    เพชรคีรี
3. เด็กหญิงสุภาณี    ศรีสุวรรณ์
1. นางสาวชะอ้อน    ถาวรสังข์
2. นางสาวสุธาทิพย์    พูลสวัสดิ์
20
49 โรงเรียนบ้านต้นยวน พนม1 1. เด็กชายธนพล    ปานะศรี
2. เด็กหญิงธารทิพย์    พุทธพงษ์
3. เด็กหญิงพาขวัญ    ทองบัว
1. นางสาววรัญญา    จินโนภาส
2. นางอมรรัตน์    ดวงแก้ว
38
50 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    เพชรดุก
2. เด็กชายเสาร์ห้า    ชุมพงศ์
3. เด็กหญิงนัฐทิชา    บ่อเตาะ
1. นางปัตตานี    เพ็ญประดิษฐ์
2. นางพยอม    ช่วยบำรุง
51 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น พนม1 1. เด็กชายรชต    ศรีทัพ
2. เด็กหญิงปาริตา    อรุณน้อย
3. เด็กหญิงกัญญพัชร    สังเสนาะ
1. นางสาวจิตรา    เวชรินทร์
2. นางสาวมธุลดา    แซ่เล้า
21
52 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม พนม2 1. เด็กชายพงษ์เทพ    ชุมชุ่ม
2. เด็กชายธนกร    รักอุบล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    เกตุแทน
1. นางสาวนุชจรีย์    แจ่มกมล
2. นางศิริพร    สุดเอี่ยม
25
53 โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ เอกชน 1. เด็กหญิงภารัณศิณี    ปัญญาเทพ
2. เด็กหญิงณิชนัญ    หลางหวอด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    ขวัญกุล
1. นางสาวจันจิรา    ดำอินทร์
2. นางสาวนัฐนรา    ราตรี
59
54 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงภิรมย์ญา    ศิริพรหม
2. เด็กหญิงอพัชชา    พุทธาวงษ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    สุพิทักษ์
1. นางสาวพุธตาล    หมวดฉิม
2. นางสาวศิริพร    แก้วประจุ
25
55 โรงเรียนบ้านบางหิน พนม1 1. เด็กชายกฤตกร    เอ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงชนกนัน    ศิลปวิสุทธ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ชุมประเสริฐ
1. นางแสงเพชร    ทองสัมฤทธิ์
53
56 โรงเรียนวัดธัญญาราม พนม2 1. เด็กชายวีรยุทธ    ชูช่วย
2. เด็กชายยงยุทธ    รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงกัญพัชญ์    บุญลึก
1. นางสาวกัญญารัตน์    ประสบมิตร
2. นางสาวอนุสรา    ชูพรหม
73
57 โรงเรียนบ้านเขานาใน พนม1 1. เด็กชายภูวดล    สาคร
2. เด็กชายอิทธิกร    สงฤทธิ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    ทองดำแก้ว
1. นางกาญจนา    สมบัติแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันจิรา    สินธุพาชี
66
58 โรงเรียนบ้านป่าตง พนม1 1. เด็กหญิงศศิธร    เจริญสุข
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อุ่นสุข
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    อรุณขัน
1. นางดวงพร    นุ่นแก้ว
2. นางเสาวนีย์    เกื้อกูล
38
59 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม2 1. เด็กชายคธายุทธ    หนูยก
2. เด็กหญิงพรพนา    ท่าชี
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    มิสมร
1. นายสมใจ    รักกะเปา
60 โรงเรียนบ้านควนรา ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    สาริมา
2. เด็กหญิงดาว    พม่า
3. เด็กหญิงเดือน    พม่า
1. นางสาวนุสรา    กล้าหาญ
2. นายวิรัตน์    บุญเกื้อ
38
61 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงปลิตา    ศรัทธาสุข
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    สุปันตี
3. เด็กหญิงผกามาศ    ศรีกรด
1. นางชุติภัค    บุญช่วย
2. นางสาวสาวิตรี    หนูเล็ก
29
62 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) เอกชน 1. เด็กหญิงถวนันท์    ถิ่นหัวเตย
2. เด็กหญิงศุภกานต์    พัฒน์คง
3. เด็กหญิงณิชาภา    ประดิษฐ์พร
1. นางสาวยุพาพร    พิรอด
2. นางสไบรัตน์    สมกระษาปณ์
38
63 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เอกชน 1. เด็กหญิงวรัชยา    ฉัตรพัชรภิญโญ
2. เด็กหญิงสริลพร    ขวัญเมือง
3. เด็กชายภาคย์    นาคมิตร
1. นางสาวศิริวรรณ    เครือหงษ์
2. นางเสาวคนธ์    ธรรมนาวาสน์
7
64 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน เอกชน 1. เด็กหญิงภัคอร    ศรีช่วย
2. เด็กหญิงกรภัทร    ทัศเจริญสุข
3. เด็กหญิงปณิดา    ธัญญชัยศิษฏ์
1. นางสมคิด    ไกรเจริญ
11
65 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    พืชผล
2. เด็กชายฐิติกร    ชนะการ
3. เด็กหญิงนัชชา    สกุลนาทอง
1. นางสาวศิรินทิพย์    ขุนอำไพ
2. นางสมฤทัย    วรรณศิริ
29
66 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กหญิงธดารัตน์    หนูเพชร
2. เด็กหญิงปติมา    บัวทอง
3. เด็กหญิงสพิชญา    แก้วศรีจันทร์
1. นางสาวสำอางค์    อยู่ประพันธ์
2. นางสาวเนาวรัตน์    เกิดมุสิก
29
67 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เอกชน 1. เด็กหญิงสุธิดา    ชูเพชร
2. เด็กหญิงชลธิชา    ย่องบุตร
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ศรีสวัสดิ์
1. นางเมนิตา    สัมพันธ์
61
68 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) เอกชน 1. เด็กหญิงจิรัชญา    พัฒนภากรณ์
2. เด็กหญิงชนัญฬ์ภิกา    ศักดิ์พิมล
3. เด็กชายวีรากร    ลัชชานันท์
1. นางกุศล    นุ่มทอง
2. นางสาวบุษบา    ระหังภัย
61
69 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 เอกชน 1. เด็กหญิงณปภัทร    ขจร
2. เด็กหญิงศุภสุตา    อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงชญานี    พรหมแก้ว
1. นางธนารัตน์    ฤกษ์ดี
2. นางสาวโสภิดา    บุญเลิศลพ
8
70 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม เอกชน 1. เด็กหญิงตรียนุช    ช่างปาน
2. เด็กหญิงจิรกาล    กาญจนไพบูลย์
3. เด็กหญิงพิชชาพร    โมรา
1. นางศรีสุดา    ทรายแก้ว
2. นายองอาจ    อินทกลับ
14
71 โรงเรียนอนุบาลวริศสา เอกชน 1. เด็กชายธีรภัทร    วัฒนสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สาคร
3. เด็กหญิงฉุลีพร    ยอดมณี
1. นางสาวเยาวลักษณ์    ศิวายพราหมณ์
38
72 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ไชยา2 1. เด็กหญิงสุนิตา    โส๊ะอ้น
2. เด็กหญิงเขมิสรา    ห้องสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนากานต์    เสือเนียม
1. นางสาววลัยพร    วีระวงศ์
2. นางสาวสาระภี    กาญจนะภาชนะ
48
73 โรงเรียนวัดพุมเรียง ไชยา2 1. เด็กชายเขมรัช    รุจาคม
2. เด็กหญิงนฤภร    รุจาคม
3. เด็กหญิงทิพตญารัตน์    คลังเงิน
1. นางสาวจารุวรรณ    จันจินดา
2. นางสนทยา    อักษรชื่น
38
74 โรงเรียนบ้านสามสัก ไชยา3 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    แสงกฤษ์
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์    ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวาสนา    หรหมมาต
1. นางสาวจันพิมล    หนูเมือง
2. นางสาวชฎาพร    งามผิว
14
75 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงบัญฑิตา    เสวกวัง
2. เด็กหญิงจารียา    เพ็งสกุล
3. เด็กหญิงธาริตา    ขุนราม
1. นางสาวธนพร    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญศิริ    สุวรรณมณี
48
76 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงชยานันท์    คุณโทแก้ว
2. เด็กหญิงอริสา    แสงชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินธร    สุขสวัสดิ์
1. นางดุษฎี    อินทร์เนื่อง
2. นางสาวอรัญญา    ประทุมทอง
29
77 โรงเรียนวัดขจรบำรุง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    กาญจนวิจิตร
2. เด็กชายนฤเบศวร์    จันทร์ปาน
3. เด็กชายกมลภพ    เจ้าประสงค์
1. นางอมรรัตน์    ทองเดิม
38
78 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เอียดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอภิญญา    เซ่งบุญตั๋น
3. เด็กหญิงชาลิสา    ร่วมพล
1. นางสาวกุลธิดา    แก่นทรัพย์
2. นางดวงกมล    เชื้อบ่อคา
96
79 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงสุทธญาณ์    สุขคง
2. เด็กหญิงนิตญา    ทองสุข
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ทองสีทอง
1. นางกชพร    บุญทรัพย์
2. นางสาวบุษยา    นวบุญ
17
80 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงกัญญวรา    พิมพา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    หนูมาก
3. เด็กชายอนุพงศ์    พุ่มเพชร
1. นางสาวจุฬารัตน์    ไพเมือง
2. นางสาววาสนา    จรเปลี่ยว
29
81 โรงเรียนบ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายจิรศักดิ์    โพธิสาน
2. เด็กหญิงอภัสนันท์    วิเชียรวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คุณสุทธิ์
1. นางสาวบังอร    บูญทองเล็ก
2. นางวิลาวัณย์    บุญเพียง
4
82 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กชายนิธิศธร    ทองพลับ
2. เด็กชายปกร    ภูมลา
3. เด็กหญิงวนัชพร    หนูขำ
1. นางนฤมล    สารสิทธิ์
2. นางเยาวลักษณ์    เรืองรอง
ชนะเลิศ
83 โรงเรียนวัดน้ำหัก คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กชายอดิเทพ    แก้วพิชัย
2. เด็กหญิงสโรชา    ปราบภัย
3. เด็กหญิงชญาศา    สารภี
1. นางจิราวรรณ    ทองยวน
2. นางทิวากร    เกิดอุดม
52
84 โรงเรียนตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงกรกนก    วิเชียรวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพร    กุลจู้
3. เด็กหญิงณัฐชา    บุญนำ
1. นางกัญภัทร    ศรีนิล
2. นางสาวนิตยา    ซอนสุข
38
85 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงทักษพร    ศฤงคาร
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ชูจันทร์
3. เด็กหญิงกชกร    ทองสัมฤทธิ์
1. นางสาววีนา    ชูทอง
2. นางอรัญญา    นนทศักดิ์
100
86 โรงเรียนบ้านแสนสุข พนม1 1. เด็กชายอิทธิกร    สุขอ่่อน
2. เด็กหญิงญาณิศา    แก้วปลอด
3. เด็กหญิงจันทรนิภา    จันทร์คง
1. นางวราภรณ์    สุปันตี
2. นางสาวหทัยรัตน์    จินตบุตร
78
87 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กชายแทนคุณ    ไชยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนัยน์ภัค    ศุภลักษณ์
3. เด็กหญิงพรทิตา    ดิษฐ์คล้าย
1. นางเสาวลักษณ์    คงไล่
88 โรงเรียนวัดพนม พนม2 1. เด็กหญิงนัทธมน    แซ่ตัน
2. เด็กหญิงศุภัทชานันร์    หนอนแก้ว
3. เด็กชายกิตติพงศ์    ศรีกรด
1. นางวรุณยพันธ์    พัฒน์มณี
2. นางสาวเมธินี    บุตรน้ำเพชร
89
89 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พนม2 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สุขอุ่น
2. เด็กชายชัยพัฒน์    ศิริรัตน์
3. เด็กชายปกรณ์ฤทธ์    สุดเอี่ยม
1. นางพรรณภา    ขุนแพ่ง
2. นางสาวศิริรัตน์    รัตนกุล
87
90 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บัวแก้ว
2. เด็กหญิงภคพร    ข้อหลิว
3. เด็กหญิงฐิตาพร    โสมติด
1. นางสาวนาฮีหม๊ะ    ซีบะ
2. นางสุปราณี    ทองส่งโสม
96
91 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ไชยา1 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ฉิมสงเคราะห์
2. เด็กหญิงเนตรนภา    พรหมเสนา
3. เด็กชายพสธร    เทือกธรรม
1. นางกุหลาบ    ปูรณวัฒนกุล
2. นางปรีดา    ถิระผลิกะ
53
92 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ไชยา1 1. เด็กหญิงปุญญิสา    ยศเมฆ
2. เด็กหญิงญดาวรรณ    สุขเขียว
3. เด็กหญิงสุมินทร์ตรา    ถาวร
1. นางสาวนิภาพันธ์    ทองมณี
2. นางสุภาณี    แวววงศ์
87
93 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ไชยา1 1. เด็กหญิงสุภภากร    แช่มเพชร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ใยฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จันทร์เกลี้ยง
1. นางกาญจนา    อักษรเผือก
2. นางสาวปวีณา    เทพรักษา
78
94 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ไชยา1 1. เด็กหญิงพัชริดา    สืบวงค์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ลูกมณี
3. เด็กหญิงจันทิมา    สุขแสง
1. นางสาวซาซียะห์    หมินสา
2. นางเสาวนีย์    ปิตตาระโพ
21
95 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายณัฐภัทร    พึ่งประโยชน์
2. เด็กหญิงธิระนันท์    โอภาสรัตนากร
3. เด็กหญิงรัตนมน    มีศิริ
1. นางพชรกมล    ศฤงคาร
2. นางสาวศรีสุดา    กุลเมฆา
78
96 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ไชยา1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    เพชรกลับ
2. เด็กหญิงเรืองแก้ว    ซุยจินา
3. เด็กชายธนพล    เติมสายทอง
1. นางสาวประภาพร    เกตุเหมือน
82
97 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    วราชัย
2. เด็กหญิงสุพิชญา    สมศรี
3. เด็กหญิงปัณฐิตา    สิทธิแดง
1. นางสาวนันทรัตน์    เกตุพงษ์พันธ์
2. นางรัตนา    วรรณวงศ์
6
98 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ไชยา1 1. เด็กชายกรภัทร    มังษาอุดม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    ภิรมยาภรณ์
3. เด็กชายจักรพันธ์    มีเดช
1. นางสาวบุษยา    ขุนจำนงค์
2. นางสาวสิริพร    นาคแพ
61
99 โรงเรียนวัดโพธาราม ไชยา2 1. เด็กชายอาราวี    เหร็นเส็บ
2. เด็กหญิงไอยริสา    แจะอ้าหลี
3. เด็กหญิงสุกาญดา    หนิแล๊ะ
1. นางจรรยา    แก้วอำไพ
100 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพ็ชรคงทอง
2. เด็กหญิงชญาดา    รักมาศ
3. เด็กชายบุญฤทธิ์    ฤทธิกัน
1. นางพัชริดา    ชูพนม
2. นางสาววิภาพร    เซ่งซี่
48
101 โรงเรียนวัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กชายศุภกร    เหรัญญะ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    พิพิธ
3. เด็กหญิงปกิตตา    รักษาทรัพย์
1. นางสาวกมลทิพย์    คณะค่าย
2. นางสาวณฤกมล    ชูประเสริฐ
102 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงเยาวภา    มั่นคง
2. เด็กชายวงศธร    เชื้อบ่อคา
3. เด็กหญิงภัทธ์ธีรา    หนูน้อย
1. นางสาวพิมล    บุรีรัตน์
91
103 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศีวิชา
2. เด็กหญิงพรทิพา    หมื่นแสน
3. เด็กชายวีรภัทร    ภิญโญ
1. นางสาวบุหงา    หมัดอะหลี
2. นางสาวอารยา    พัตรแบน
91
104 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน1 1. เด็กหญิงพัชรพร    จันทร์ปาน
2. เด็กหญิงพชรมน    เทพชิต
3. เด็กหญิงคุณัญญา    ประวิทย์
1. นางจันทรา    ศรีสวัสดิ์
2. นางนิศาชล    เอียดพล
59
105 โรงเรียนบ้านปากหาร คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา    พืชผล
2. เด็กหญิงสุรัสวดี    สุดสิน
3. เด็กหญิงวราภรณ์    พึ่งรัตน์
1. นางจินตนา    โสมะเกิด
2. นางศิริพร    นาคบำรุง
106 โรงเรียนบ้านศรีพนม ท่าชนะ3 1. เด็กชายวัชรากร    แป้นกล่ำ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ขวัญรอด
3. เด็กชายรัชชานนท์    มารยาท
1. นางอมรรัตน์    คงคาชัย
2. นางสาวเพ็ญศรี    ปานกุล
73
107 โรงเรียนบ้านคลองพา ท่าชนะ1 1. เด็กชายศราวุธ    คะเนสม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ราชฉวาง
3. เด็กหญิงสุชาฎา    สอนทอง
1. นางวริษฐา    เพ็ชร์รอด
2. นางสาวหอมจันทร์    เนตรมณี
89
108 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พนม2 1. เด็กหญิงนรมน    แก้วชู
2. เด็กหญิงชาญารี    คำมณี
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    เชยชม
1. นางสาววนัชพร    สออนกาย
2. นางหฤทัยรัตน์    สนิทรักษ์
96
109 โรงเรียนบ้านคันธุลี ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    ชัยพิทักษ์
2. เด็กหญิงปภาดา    ใจตรง
3. เด็กชายชุติพันธ์    เกรียงทอง
1. นางวรรณา    กลางบน
2. นางอำนวย    เทพทอง
75
110 โรงเรียนบ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม2 1. เด็กหญิงศุกัญญา    แซ่หลั่น
2. เด็กหญิงสุกัลยา    เทือกจันทร์คำ
3. เด็กหญิงธนภัทร    ชานิเวช
1. นางสาวประภาศรี    สุเวช
2. นางสาวศิริรัตน์    บุญกระสินธุ์
111 โรงเรียนบ้านบางปรุ พนม2 1. เด็กชายธนดล    ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    นาคเกษม
3. เด็กหญิงวริยา    รักษาแก้ว
1. นางสาวจริยา    บุญเดช
2. นางสาววรรณเพ็ญ    เรือนแก้ว
82
112 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ1 1. เด็กชายธนากร    ทวิชสังข์
2. เด็กหญิงจันทมณี    นาคช่วย
3. เด็กหญิงพรธิตา    นักลำ
1. นางมาลี    จันทร์อุดม
2. นางอัมพร    น้อยแนม
66
113 โรงเรียนบ้านตาขุน บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    มุสิก
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    จินาสาย
3. เด็กชายสุกฤษฎ์    จันทรัตน์
1. นางพนารัตน์    เพ็งจันทร์
2. นางวิจาริณี    ทิพย์โท
75
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................