งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พุนพิน2 1. เด็กหญิงวณิสา    สุขแก้ว
1. นางสาวสุพรรณี    ศรีสวัสดิ์
2 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ พุนพิน2 1. เด็กหญิงสุธิดา    แสนเพ็งเคน
1. นายต่อศักดิ์    ประยูรวงศ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านน้ำราด คีรีรัฐนิคม3 1. เด็กหญิงเกศกนก    อินทร์เสน่ห์
1. นางสาวสุรีวัลย์    คีรีคช
9
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    คงช่วย
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
8
5 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กหญิงอริสรา    บัวแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
7
6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย พนม1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ยอดประดิษฐ์
1. นางสาวกาญจนา    คงเอียด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงหัทยา    พิษนาค
1. นายอนุรักศ์    วิสาละ
10
8 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. นางสาวฐัศสอน    นุมาศ
1. นายอนุรักษ์    ปิ่นมณี
5
9 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง พนม1 1. เด็กหญิงไพลิน    คชาเศรษฐ์
1. นางชุติมา    ดวงมณี
6
10 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงอนันญา    วรางกูล
1. นางวัชรี    ไกรเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ชาติวงษ์
1. นางวัชรี    ศรีช่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................