งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดน้ำรอบ พุนพิน1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ศิริวุฒิ
1. นางสาวนันทนา    ศรีนุ่น
18
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงณิชารีย์    เดชหวัง
1. นางอรวิภา    จารุจารีต
7
3 โรงเรียนวัดรัตนาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    หัดน้อย
1. นายจักรพงค์    สุขเกษม
4
4 โรงเรียนบ้านดินก้อง ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงพิชญา    อักษรสม
1. นายชนะ    พรหมม่วง
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงนัตยา    สังข์สิงห์
1. นางสาวอรจิรา    สงดำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนวัดชยาราม ไชยา3 1. เด็กหญิงอรปรียา    ชุมทับ
1. นางสาวดวงพร    อินทรคง
19
7 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กหญิงกชกร    ไชยสิทธิ์
1. นางสาวปราณี    ช่วยยิ้ม
25
8 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กหญิงขวัญปภัส    นาคสวาท
1. นางสาวศศิวิมล    กลิ่นเขียว
22
9 โรงเรียนบ้านคลองรอก ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงมณฑิตา    นาคราช
1. นางนาตยา    ไพฑูรย์
13
10 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ2 1. เด็กหญิงภัสกร    สอนจันทร์
1. นายสุวัฒน์    อนุพัฒน์
10
11 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์    บุญพันธ์
1. นางอ้อยทิพย์    สวัสดิ์วงศ์
13
12 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงไชษิตา    บุญทวีวัฒน์
1. นางสาวอุไรวรรณ์    บรรลือพืช
17
13 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    งามดี
1. นางกาญจนา    วงศ์วิริยะกุล
7
14 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    ไพรวัลย์
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
21
15 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม2 1. เด็กหญิงกัณณิกา    ศรีขนุน
1. นางสาวชิดชนา    เอียดกุล
20
16 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กหญิงอินทราภรณ์    สีาแสนห้าว
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    รัตนประจักร
9
17 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เอกชน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    พุมบุตร
1. นายชุมพร    แสวงกาญจน์
23
18 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) เอกชน 1. เด็กหญิงนวรัตน์    เสือนาค
1. นายชนะ    ไกรเทพ
19 โรงเรียนวัดพุมเรียง ไชยา2 1. เด็กหญิงศุภมาส    สุริยานนท์
1. นางสาวจุฑารัตน์    ตะนาวศรี
16
20 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    หนูน้อย
1. นางนฤมล    อาชาฤทธิ์
4
21 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ชัยธรรม
1. นางฐิติมา    เมฆหมอก
23
22 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กหญิงพรทิชา    ธิบดี
1. นางผิวพรรณ    อนุพัฒน์
6
23 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กหญิงนฤมล    สมสุข
1. นางจริยา    คชรินทร์
11
24 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง พนม2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กรจักร
1. นางดาราวรรณ    อยู่ไชยา
15
25 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง1 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์    เพ็งเมือง
1. นางศศิธร    รัตนอรุณ
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนวัดบางคราม ท่าฉาง2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    อินทวิเศษ
1. นางวัชรี    ศรีช่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ1 1. เด็กหญิงบุตรสยา    สุวรรณบุตร
1. นางสุลาวัลย์    หลักทอง
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................