งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดินก้อง ท่าชนะ2 1. เด็กชายปริญญา    พรหมม่วง
1. นายชนะ    พรหมม่วง
2 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา3 1. เด็กชายทรงพล    ทวีชื่น
1. นางสาวปราณี    ช่วยยิ้ม
9
3 โรงเรียนบ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม1 1. เด็กชายธราเทพ    ทิพย์เพชร
1. นายเตชินณ์    อินทบำรุง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน2 1. เด็กชายอภิชาติ    ขำแก้ว
1. นางสาวศศิวิมล    กลิ่นเขียว
10
5 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน พุนพิน3 1. เด็กชายเตชิต    แสงอาวุธ
1. นางอ้อยทิพย์    สวัสดิ์วงศ์
8
6 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง พุนพิน3 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อารีกิจ
1. นางกาญจนา    วงศ์วิริยะกุล
2. นางกาญจนา    วงศ์วิริยะกุล
4
7 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง พนม1 1. เด็กชายศุภชัย    แก้วพวง
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย    จันทร์เทศ
8 โรงเรียนอนุบาลชนะพร เอกชน 1. เด็กชายอนาวิล    หนูทอง
1. นางชุติมา    หนูทอง
5
9 โรงเรียนวัดพุมเรียง ไชยา2 1. เด็กชายอนุรักษ์    บุญเทพ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ตะนาวศรี
10 โรงเรียนบ้านกลาง ท่าชนะ1 1. เด็กชายธีรชัย    ทุ่มทวน
1. นายอนุรักษ์    ปิ่นมณี
11 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ3 1. เด็กชายภูธณัศกร    ลีฬหคุณากร
1. นางนฤมล    อาชาฤทธิ์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนวัดพรุศรี บ้านตาขุน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    นามจริง
1. นางฐิติมา    เมฆหมอก
6
13 โรงเรียนวัดตรณาราม พุนพิน3 1. เด็กชายมณีพงษ์    มีศิริ
1. นางผิวพรรณ    อนุพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม2 1. เด็กชายพัฒนพล    เบ็ญจรัตน์
1. นางจริยา    คชรินทร์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................