สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 109 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เทพชิต
 
1. นายปรีชา  ประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เทพบุตร
 
1. นางสาวนูรกัซมา  กะแน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุภาวินี  คงสถิตย์
 
1. นางสาวนูรกัซมา  กะแน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขแสง
 
1. นางสาวนูรกัซมา  กะแน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายพรชัย  จันทร์ปาน
 
1. นางสาวนูรกัซมา  กะแน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กล่อมเมือง
 
1. นางสาวนูรกัซมา  กะแน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศรีสุดา  หงส์กิตติเวช
2. เด็กชายสธนงค์  พลลือ
 
1. นางสาวนูรกัซมา  กะแน
2. นางสาร์หลีย๊ะ  สุระกำแหง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิรภาส  ขาว
 
1. นายปรีชา  ประพันธ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชัยโชค  คำสุข
 
1. นายสุทธิพงษ์  หลิกแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติน  แสงสว่าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สัมพันธ์ศรี
 
1. นางสาวนุรไอซา  ดิง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 9.03 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธนวัฒน์  วันเพ็ญ
2. เด็กชายนรากร  จันอาด
 
1. นางสาวนุรไอซา  ดิง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัตฏิกาล  รามรงค์
 
1. นายมาโนช  บุญก่อสร้าง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงปาณิศา  อุ่นเรือน
 
1. นายมาโนช  บุญก่อสร้าง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิจารณ์
 
1. นายมาโนช  บุญก่อสร้าง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญกล่อม
2. เด็กหญิงเขมมิกา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาร์หลีย๊ะ  สุระกำแหง
2. นายปรีชา  ประพันธ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายธีทัต  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาร์หลีย๊ะ  สุระกำแหง
2. นายสุทธิพงษ์  หลิกแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 54 1. เด็กชายวีรภัทร  แก้วดำ
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  นาคเสน
 
1. นางสาร์หลีย๊ะ  สุระกำแหง
2. นางสาวภัทรจิรา  อินทร์ปาน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  คำศรี
2. เด็กชายศุภวัฒน์  พลลือ
3. เด็กหญิงอารียา  ทิพย์สวัสดิ์
 
1. นางดวงรัตน์  คงขาว
2. นางทัศนีย์  สมประสงค์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  วิเชียร
2. เด็กหญิงรินรดา  แก้วพิชัย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เทพชิต
 
1. นายมาโนช  บุญก่อสร้าง
2. นางสาวภัทรจิรา  อินทร์ปาน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ธิปัตย์
2. เด็กชายธานี  ศรีพันธ์
3. เด็กหญิงภัศรา  สุพิทักษ์
 
1. นายมาโนช  บุญก่อสร้าง
2. นางนิศาชล  เอียดพล
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ประวิทย์
2. เด็กหญิงพชรมน  เทพชิต
3. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ปาน
 
1. นางนิศาชล  เอียดพล
2. นางจันทรา  ศรีสวัสดิ์