สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.66 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมรักษ์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  พรมมาต
 
1. นางศุภรพิศ  ไชยแขวง
2. นางสาวเพ็ญศรี  ปานกุล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤทธิคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีแสง
3. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีเสน
 
1. นางสาวไตรทิพ  ประชุมรัตน์
2. นางสาวจันฑิรา  ชีทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัสราภรณ์  มะสีโย
2. เด็กหญิงรมิตา  หนูเนียม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ก่อนทิพย์
 
1. นางสาวจันฑิรา  ชีทอง
2. นางสาวไตรทิพ  ประชุมรัตน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัสราภรณ์  มะสีโย
2. เด็กหญิงรมิตา  หนูเนียม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ก่อนทิพย์
 
1. นางสาวจันฑิรา  ชีทอง
2. นางสาวไตรทิพ  ประชุมรัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปพิชญา  คงสนอง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ท่าทอง
3. เด็กหญิงอาทิยา  จันทระ
 
1. นางวานิดา  คชสวัสดิ์
2. นางสายเพ็ญ  บุญทองแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตินันต์  เสาร์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรี  อินทราช
3. เด็กหญิงเพชรา  คะชา
 
1. นางวานิดา  คชสวัสดิ์
2. นางสายเพ็ญ  บุญทองแก้ว