สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณอำภา
2. เด็กชายพศุตม์  อินทมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มหาโชติ
 
1. นางจิราพร  รักดำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ชุมชูจันทร์
2. เด็กชายวิทชกรณ์  ยอดเพชร
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
2. นางสาวศินีนาฎ  ศักดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.66 ทอง 14 1. เด็กชายมงคล  ชุมถาวร
2. เด็กหญิงอาริยา  ไทยยิ้ม
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
2. นางสาวศินีนาฎ  ศักดา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลญาดา  พัฒน์แก้ว
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ปานจินดา
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
2. นางสาวศินีนาฎ  ศักดา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาราวดี  วิมลชัย
 
1. นายศราวุฒิ  ทองเคร็ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์  ยิ้มอินทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีเมือง
3. เด็กชายพชรพล  แก้วปาน
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์แจ่มใส
5. เด็กหญิงพิมทิศา  ขัมพานนท์
6. เด็กชายสุรพงค์  เพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
2. นางกัณหา  ทองสลัก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วงวินิล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปุยรักษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชูประเสริฐ
2. เด็กชายจตุพล  ชูเพชร
3. เด็กชายนวพล  เทศนนท์
4. เด็กหญิงนัฐนรี  โชติกามาศ
5. เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจำนงค์
6. เด็กหญิงศศิธร  แสงหิรัญ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัชรกาญจน์
8. เด็กชายโศธนะ  ศรีสาคร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
2. นางกัณหา  ทองสลัก
3. นางสุนีย์  เวชสุวรรณ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณกฤต  ไมตรีจิต
2. เด็กชายศิวกร  จันทร์ปลี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ชมภูห้อย
 
1. นายศราวุฒิ  ทองเคร็ง
2. นายเอกรัตน์  แย้มแสง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชยา  ชุมพินิจ
2. เด็กหญิงวิมูสา  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณฉวี
4. เด็กหญิงสุธาสีนี  โกงเหลง
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เวชพราหมณ์
6. เด็กหญิงอลิสา  สามงามรอด
 
1. นางนลินี  จันทร์สน