สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 97 1. เด็กหญิงอรนาฏ  อนุพันธ์
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 42 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์อุบล
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ราญพยัฆ
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงทวิศาสนีย์  สิงคิวิบูลย์
 
1. นางนิตยา  ทิพย์บรรพต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 26 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ยางสวย
 
1. นางสาวสาวิกา  คุณวิจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ศรีกงพาน
 
1. นางจิราพร  ปรีชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 41 1. เด็กหญิงแพรทิพย์  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวอาซีซะ  เหร็นเร๊ะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุทิพย์  ชอุ่มผล
 
1. นางสาวอาซีซะ  เหร็นเร๊ะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงธันยพร  ละอองทอง
 
1. นางอุรารัตน์  อารีราษฎร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงแพรวา  งามขำ
 
1. นางสาวสาวิกา  คุณวิจิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐิตาสิรี  เอียดแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัชญา  จิตอุดม
 
1. นางนิตยา  ทิพย์บรรพต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขฉนวน
2. เด็กหญิงวรัมพร  เถียรวิชิต
3. เด็กชายวริทย์  จุทิพย์
 
1. นางสาวอาซีซะ  เหร็นเร๊ะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐพร  พรหมศักดิ์
2. เด็กหญิงปทุมวดี  พูลมาศ
3. เด็กหญิงวิภาพักตร์  ปั้นแจ้งอรุณ
 
1. นางจิราพร  ปรีชา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์อุบล
2. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีโหมดสุข
 
1. นางนิตยา  ทิพย์บรรพต
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐานิตา  รักกะเปา
2. เด็กหญิงทิพย์อุษา  บุญสนอง
 
1. นางจิราพร  ปรีชา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสาลิณี  รัตนไพบูลย์
 
1. นางสุมาลี  ป้องภัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสารภี  ไชยพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนฤวดี  สมจิตร
 
1. นางสาวเสริมสุข  แก้วอำรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปานเพชร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แซ่โค้ว
3. เด็กชายสุขสันต์  แย้มยินดี
 
1. นางสาวสุนิษา  นวลสีทอง
2. นางสุมาลี  ป้องภัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ทิพย์บรรพต
2. เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์เพชร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตต์ซื่อ
 
1. นางจิตรา  อิ่มใจ
2. นางสาวเสริมสุข  แก้วอำรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เดี่ยวธนกาญจน์
 
1. นางสุมาลี  ป้องภัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวสารภี  ไชยพงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เสือส่อสิทธิ์
 
1. นางจิตรา  อิ่มใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่หลี
2. เด็กชายพีระพงษ์  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงภคมน  เนตรรุ่ง
 
1. นางสาวฮาสะหน๊ะ  ชลธาร
2. นางเตือนใจ  สุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณอำภา
2. เด็กชายพศุตม์  อินทมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มหาโชติ
 
1. นางจิราพร  รักดำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ชุมชูจันทร์
2. เด็กชายวิทชกรณ์  ยอดเพชร
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
2. นางสาวศินีนาฎ  ศักดา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.66 ทอง 14 1. เด็กชายมงคล  ชุมถาวร
2. เด็กหญิงอาริยา  ไทยยิ้ม
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
2. นางสาวศินีนาฎ  ศักดา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลญาดา  พัฒน์แก้ว
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ปานจินดา
 
1. นางอารยา  สังข์เทพ
2. นางสาวศินีนาฎ  ศักดา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงสุกัณฑ์นิกา  เรือนทองรัตน์
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  แม้นพิกุล
 
1. นายปฏิภาณ  ภิรมย์ธนารักษ์
2. นางมานิตตา  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรเกษตริน
2. เด็กหญิงอริญา  เพชรศรี
 
1. นายธีระศักดิ์  ไชยชนะ
2. นางมานิตตา  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาราวดี  วิมลชัย
 
1. นายศราวุฒิ  ทองเคร็ง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวิษณุ  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  สำลีพันธ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายก่อสกุล  เจริญพร
2. เด็กหญิงแพรวนิจ  วงษ์ตกูล
 
1. นายศราวุฒิ  ทองเคร็ง
2. นางสาวณัฐพัชร์  สำลีพันธ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์  ยิ้มอินทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีเมือง
3. เด็กชายพชรพล  แก้วปาน
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์แจ่มใส
5. เด็กหญิงพิมทิศา  ขัมพานนท์
6. เด็กชายสุรพงค์  เพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
2. นางกัณหา  ทองสลัก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยาพร  พัฒน์ชู
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วงวินิล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปุยรักษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชูประเสริฐ
2. เด็กชายจตุพล  ชูเพชร
3. เด็กชายนวพล  เทศนนท์
4. เด็กหญิงนัฐนรี  โชติกามาศ
5. เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจำนงค์
6. เด็กหญิงศศิธร  แสงหิรัญ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัชรกาญจน์
8. เด็กชายโศธนะ  ศรีสาคร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
2. นางกัณหา  ทองสลัก
3. นางสุนีย์  เวชสุวรรณ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เพ็ชรชู
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทองญวน
3. เด็กหญิงอังคนาง  สายอุบล
 
1. นางสาวสาวิกา  คุณวิจิตร
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายธีรพงศ์  ภักดี
2. เด็กหญิงปณิตตรา  เจียมทิพย์
3. เด็กชายโชคชัย  นรสิงห์
 
1. นางจิราพร  ปรีชา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.63 ทองแดง 16 1. นายชนินทร์  หนูดุก
2. นายชัยวิทย์  ทัดเรณู
 
1. นางสาวปราณี  ศรีจุมพล
2. นายฉัตรชัย  ตำแหน่งจีน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 32 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงบัวเผื่อน
2. เด็กหญิงอรกต  โวดทวี
 
1. นายวิวัฒน์  วรรณวิทย์
2. นางสาวปราณี  ศรีจุมพล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  เพ็งสมมุติ
2. นายธนกร  อินทชิต
 
1. นายฉัตรชัย  ตำแหน่งจีน
2. นางสาวปราณี  ศรีจุมพล
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัชชานนท์  อินทรจันทร์
2. เด็กชายวรพล  โรยทองคำ
3. เด็กชายอนพัทย์  ม่วยอารี
 
1. นางอรพินทร์  นพคุณ
2. นางรอยพิมพ์  เอี่ยมสร้อง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณกฤต  ไมตรีจิต
2. เด็กชายศิวกร  จันทร์ปลี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ชมภูห้อย
 
1. นายศราวุฒิ  ทองเคร็ง
2. นายเอกรัตน์  แย้มแสง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชยา  ชุมพินิจ
2. เด็กหญิงวิมูสา  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณฉวี
4. เด็กหญิงสุธาสีนี  โกงเหลง
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เวชพราหมณ์
6. เด็กหญิงอลิสา  สามงามรอด
 
1. นางนลินี  จันทร์สน